Zespół badawczy:

dr Agnieszka Kuźniar

 

Miejsce pracy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii
i Biotechnologii Mikroorganizmów, ul. Konstantynów 1 I, 20-708 Lublin
Zainteresowania naukowe:
– stosowanie nowoczesnych metod analizy bioróżnorodności społeczności mikroorganizmów występujących w różnych środowiskach, np. tkanki roślinne, gleba, osady,
– poznawanie genomów mikroorganizmów,
– ekspresja genów – analiza fenotypowa mikroorganizmów,
– zagadnienia mikrobiologiczne związane z agrobiotechnologią oraz biotechnologią
przemysłową.

 

 

 

mgr Kinga Włodarczyk

Miejsce pracy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii
i Biotechnologii Mikroorganizmów, ul. Konstantynów 1 I, 20-708 Lublin
Zainteresowania naukowe:
– mikrobiologia,
– biotechnologia, ze szczególnym uwzględnieniem agrobiotechnologii opartej na metodach biologii molekularnej i inżynierii genetycznej,
– wykorzystanie mikroorganizmów w rolnictwie,
– identyfikacja bakterii endofitycznych z wykorzystaniem technik molekularnych,
– funkcjonalne i taksonomiczne rozpoznanie struktury mikrobiomu endofitycznego.

 

 

 

dr Weronika Goraj

 

Miejsce pracy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii
i Biotechnologii Mikroorganizmów, ul. Konstantynów 1 I, 20-708 Lublin

Zainteresowania naukowe:
– ekologia mikroorganizmów i geomikrobiologia podziemnych środowisk kopalnianych,

– nowoczesne metody analizy bioróżnorodności społeczności mikroorganizmów występujących w różnych środowiskach, głównie ekstremalnych,

– wykorzystanie mikroorganizmów w biotechnologii przemysłowej i rolnictwie.

 

 

 

dr Anna Pytlak

Miejsce pracy:

Wcześniej: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii
i Biotechnologii Mikroorganizmów, ul. Konstantynów 1 I, 20-708 Lublin

Obecnie: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Zainteresowania naukowe:
– mikrobiologia środowiskowa – zastosowanie nowoczesnych metod identyfikacji i badania aktywności mikroorganizmów,

– agrobiotechnologia – wykorzystanie mikroorganizmów do produkcji biopreparatów wspierających produkcję rolniczą,

– ochrona środowiska – badanie wpływu abiotycznych i biotycznych czynników na skład i aktywność metaboliczną mikrobiomów glebowych, z naciskiem na mikroorganizmy biorące udział w formowaniu i utlenianiu metanu.

 

 

 

mgr inż. Oktawia Marcinkowska

 

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
Zainteresowania naukowe:
– metody pobudzania nasion poprawiające zdolności kiełkowania oraz wigor nasion,
– zastosowania kultur in vitro,
– wykorzystywanie podwojonych haploidów w hodowli,
– metody hodowlane wykorzystywane w twórczej hodowli roślin uprawnych.

 

 

 

mgr Karolina Furtak

 

Miejsce pracy: Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB Puławy
Zainteresowania naukowe:
– aktywność biologiczna gleb,
– bioróżnorodność mikrobiomów środowiska glebowego,
– wpływ różnych czynników stresowych na skład i aktywność mikrobiomu glebowego.

 

 

 

mgr Małgorzata Woźniak

Miejsce pracy: Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB Puławy
Zainteresowania naukowe:
– bakterie promujące wzrost roślin PGPB ze szczególnym uwzględnieniem endofitów
bakteryjnych (bioróżnorodność, identyfikacja oraz analizy in vitro i in vivo efektywności bakterii w promowaniu wzrostu roślin – mechanizmy pośrednie i bezpośrednie),
– uprawy drzew bioenergetycznych z rodzaju Paulownia (mikrobiom, mykobiom oraz
określanie aktywności biologicznej gleb).

 

 

 

mgr Sylwia Jędzura

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
Zainteresowania naukowe:
– genetyka roślin, głównie pszenicy. Uwarunkowania cech dziedziczonych mono- i
poligenowo. Efekty współdziałania genów w wytwarzaniu zmienności fenotypowej,
– nowe techniki hodowli roślin (NBT) oparte na biologii molekularnej i kulturach in vitro,
– statystyka i wizualizacja danych biologicznych.

 

 

 

dr Jarosław Grządziel

 

Miejsce pracy: Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB Puławy
Zainteresowania naukowe:
– zastosowanie nowoczesnych narzędzi bioinformatycznych w analizie oraz interpretacji
danych pochodzących z wysokoprzepustowych metod, takich jak sekwencjonowanie
następnej generacji (NGS),
– połączenie wiedzy z dziedziny biologii oraz informatyki i jej zastosowanie w badaniach
bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach i ekosystemach.

 

 

 

mgr inż. Rafał Marcinkowski

 

Miejsce pracy: Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
Zainteresowania naukowe:
– hodowla twórcza roślin uprawnych ulepszonych o cechy dziedziczne,
– tworzenie nowych odmian pszenicy ozimej charakteryzujących się wyższym potencjałem
plonotwórczym, wyższą zimotrwałością oraz lepszą jakością technologiczną ziarna,
– hodowla odmian odznaczających się lepszą odpornością na choroby grzybowe jak również cechujących się pożądanymi cechami agronomicznymi,
– poszukiwanie i wdrażanie do programów hodowlanych nowych metod: (biochemicznych oraz genetycznych) skracających i ulepszających cykl hodowlany,
– doświadczalnictwo odmianowe roślin uprawnych, problematyka efektywnego
wykorzystania postępu odmianowego w praktyce.

 

 

 

 

 

Autor: Anna Siara
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2021, godz. 17:38 - Anna Siara