Zapraszamy do nadsyłania artykułów w celu opublikowania w naszym czasopiśmie.

 

 

Czasopismo nie jest zamieszczone w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest jego wersja elektroniczna.

 

Wymogi redakcyjne:

Czcionka: Times New Roman 12 - tekst główny, 10 - przypisy

Interlinia: 1,5

Streszczenie: nie więcej niż 1000 znaków, w języku polskim i angielskim

Słowa kluczowe: od 3 do 5

Minimalna ilość znaków: 20 000

 

 

Przypisy wg wzoru:

Monografie: Imię i nazwisko, Tytuł, miejsce i rok wydania, strona.

Np.: Marek Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012, s. 38-40.

Czasopisma: Imię i nazwisko, Tytuł artykułu, tytuł czasopisma + rok i numer, strona.

Np.: Jadwiga Potrzeszcz, Godność człowieka w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, "Roczniki Nauk Prawnych", 2005, nr 1, s. 27-49.

Prace zbiorowe: Imię i nazwisko twórcy rozdziału, Tytuł rozdziału, [w:] Imię i nazwisko redaktora (redaktorów), Tytuł pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania, strona.

Np.: Jadwiga Potrzeszcz, Immanuela Kanta i Matthiasa Mahlmanna próba humanistyczne uzasadnienia godności człowieka, [w:] Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin 2013, s. 273-299.

 

Przy przytaczaniu czyichś słów należy postawić dwukropek, a cytowane słowa wziąć w cudzysłów i koniecznie zrobić przypis.  

 

Dopuszczalne są prace w języku angielskim. W takim wypadku konieczne jest streszczenie w języku polskim.

 

Artykuły powinny być nadsyłane w formie elektronicznej, wraz z informacją o autorze w oddzielnym piku na adres e-mail redakcji (dopuszczalne formaty: .doc, .odt; w przypadku innych - o ile redakcja będzie mogła je bezproblemowo odczytać).

 

Obowiązuje następujący układ pracy:

Pełne imiona i nazwiska autora (autorów), nr ORCID.
Dane afiliacyjne (ok. 200–300 znaków): stopień naukowy, specjalizacja naukowa, nazwa katedry lub zakładu, nazwa uczelni, adres do korespondencji pocztowy i internetowy.
Tytuł pracy w języku polskim i angielskim (oraz/lub innym języku kongresowym będącym językiem publikacji).
Tekst pracy, najlepiej z podziałem na paragrafy.
Bibliografia załącznikowa. Tam, gdzie to możliwe prosimy o podanie numeru DOI pozycji bibliograficznej.
Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim zawierające ok. 1000 znaków oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

 

Prawa autorskie
Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.


Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Lubelskie Zeszyty Prawnicze” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Brak któregokolwiek elementu dyskwalifikuje pracę z procesu publikacji

Niezbędne dane znajdują się na podstronie "Kontakt".

 

Po odebraniu nadesłanych prac, członkowie redakcji dokonają wstępnej selekcji pod kątem zgodności z tematyką czasopisma oraz danego numeru, a także podstawowymi merytorycznymi i gramatycznymi zasadami pisania.

W przypadku zakwalifikowania artykułu, procedura wygląda następująco:

 

1. Nadesłany tekst zostaje przekazany recenzentowi. Na wniosek członka redakcji, może zostać skierowany także do drugiego recenzenta.

 

2. Recenzja może opowiadać się za przyjęciem, odrzuceniem lub propozycją odesłania w celu poprawy tekstu.

 

3. W przypadku dwóch odmiennych propozycji recenzentów, o zakwalifikowaniu artykułu decyduje redaktor naczelny.

 

Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna, nie przewiduje się też wynagrodzenia dla autora.

Autor: Adrian Misiejko
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2020, godz. 16:00 - Bartłomiej Grzeluszka