Zasady dyplomowania  na kierunku edytorstwo

Stopień I

 

 1. Studia I stopnia na kierunku edytorstwo kończą się złożeniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym.
 2. Praca dyplomowa jest dowodem opanowania przez studenta wiedzy związanej z kierunkiem studiów oraz zastosowania jej do rozwiązania określonego problemu badawczego.
 3. Praca licencjacka powinna wyczerpać temat. Nie określamy minimum i maksimum stron tekstu. Za wartość merytoryczną pracy odpowiedzialna jest osoba kierująca licencjatem. Student przygotowuje pracę dyplomową samodzielnie z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich.
 4. Praca licencjacka powinna odzwierciedlać strukturę tekstu naukowego, tj. zawierać wstęp, rozdziały teoretyczno-analityczne, zakończenie, spójnie skonstruowane przypisy bibliograficzne, bibliografię załącznikową, ewentualnie aneksy, ilustracje, tabele oraz spisy ilustracji i tabel.
 5. Praca dyplomowa może mieć także formę edycji krytycznej tekstu i przybrać postać gotowej książki.
 6. Zgodnie z § 35.p.2 Regulaminu studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II temat pracy ustala promotor, a zatwierdza Rada Instytutu nie później niż na pół roku przed ostatnim dniem zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów.
 7. Ogólne zasady edytorskie pracy licencjackiej określa załącznik nr 1 Uchwały Senatu KUL z dn. 6 czerwca 2013 r. (729/III/22 ze zm.), zasady redagowania strony tytułowej określa załącznik nr 8 Uchwały Senatu KUL z dn. 6 czerwca 2013 r. (729/III/22 ze zm.).
 8. Zgodnie § 35 Regulaminu studiów kierującym pracą oraz recenzentem powinien być nauczyciel akademicki posiadający ci najmniej stopień naukowy doktora.
 9. Egzamin licencjacki odbywa się przed komisją składającą się z przewodniczącego, promotora i recenzenta pracy. Przewodniczącym komisji jest samodzielny pracownik naukowy.
 10. Egzamin dyplomowy składa się z co najmniej z trzech pytań: dwa zadaje promotor, jedno recenzent. Prawo do sformułowania pytania przysługuje również przewodniczącemu. Pytania powinny odwoływać się do tez, o których mowa w p. 11. Dodatkowe pytania mogą dotyczyć tematyki pracy dyplomowej.
 11. Wykaz tez egzaminacyjnych, proporcjonalnych do liczby uczestników seminarium, zgodnych z profilem prowadzonego seminarium, przygotowuje promotor. Tezy zostają zatwierdzone przez Radę Instytutu i Radę Wydziału Nauk Humanistycznych i podane do wiadomości studentów nie później niż w pierwszym miesiącu akademickim w planowanym roku obrony pracy.
 12. Przed uruchomieniem procedury recenzenckiej praca powinna przejść weryfikację w Otwartym Systemie Antyplagiatowym (OSA). Oceny pracy dyplomowej dokonują kierujący pracą oraz recenzent. Wzór recenzji pracy dyplomowej określa załącznik nr 9 do Uchwały Senatu KUL. Recenzja musi mieć formę wydruku komputerowego podpisanego własnoręcznie przez promotora i recenzenta.
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018, godz. 22:07 - Małgorzata Nowak-Barcińska