Zasady dyplomowania na kierunku filologia polska

Stopień II

 

 1. Studia II stopnia na kierunku filologia polska kończą się złożeniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym.
 2. Praca dyplomowa jest dowodem opanowania przez studenta wiedzy związanej z kierunkiem studiów oraz zastosowania jej do rozwiązania określonego problemu badawczego i jest dowodem opanowania, zastosowania oraz znajomości literatury przedmiotu także w języku obcym. Oczekuje się, że w pracy magisterskiej student ujawni pogłębiony zakres wiedzy oraz większą niż w przypadku prac licencjackich samodzielność i dyscyplinę badawczą.
 3. Praca magisterska powinna wyczerpać temat. Nie określamy minimum i maksimum stron tekstu. Za wartość merytoryczną pracy odpowiedzialna jest osoba kierująca magisterium. Student przygotowuje pracę dyplomową samodzielnie z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich.
 4. Praca magisterska powinna odzwierciedlać strukturę tekstu naukowego, tj. zawierać wstęp, rozdziały teoretyczno-analityczne, zakończenie, spójnie skonstruowane przypisy bibliograficzne, bibliografię załącznikową, ewentualnie aneksy, ilustracje, tabele oraz spisy ilustracji i tabel.
 5. Zgodnie z §36. p.2 Regulaminu studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II temat pracy ustala promotor, a zatwierdza Rada Instytutu nie później niż na rok przed ostatnim dniem zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów.
 6. Ogólne zasady edytorskie pracy magisterskiej określa załącznik nr 1 Uchwały Senatu Uchwały Senatu KUL z dn. 6 czerwca 2013 r. (729/III/22 ze zm.), zasady redagowania strony tytułowej określa załącznik nr 8 oraz 8a Uchwały Senatu KUL dn. 6 czerwca 2013 r. (729/III/22 ze zm.).
 7. Promotorem pracy magisterskiej powinien być samodzielny pracownik naukowy. Recenzentem – samodzielny pracownik naukowy lub doktor. Promotorem pracy magisterskiej, po uzyskaniu zgody Rady Instytutu i Rady Wydziału WNH, może być pracownik naukowy ze stopniem doktora. W takiej sytuacji recenzentem pracy powinien być wyłącznie samodzielny pracownik naukowy.
 8. Egzamin magisterski odbywa się przed komisją składającą się z przewodniczącego, promotora i recenzenta pracy. Przewodniczącym komisji jest samodzielny pracownik naukowy.
 9. Egzamin dyplomowy składa się z co najmniej z trzech pytań: dwa zadaje promotor, jedno recenzent. Prawo do sformułowania pytania przysługuje również przewodniczącemu. Pytania powinny odwoływać się do tez, o których mowa w p. 10. Dodatkowe pytania mogą dotyczyć tematyki pracy dyplomowej.
 10. Wykaz tez egzaminacyjnych, proporcjonalny do liczby uczestników seminarium, zgodnych z profilem prowadzonego seminarium, przygotowuje promotor. Tezy zostają zatwierdzone przez Radę Instytutu i Radę Wydziału Nauk Humanistycznych KUL podane do wiadomości studentów nie później niż w pierwszym miesiącu akademickim w planowanym roku obrony pracy.
 11. Przed uruchomieniem procedury recenzenckiej praca powinna przejść weryfikację w Otwartym Systemie Antyplagiatowym (OSA). Oceny pracy dyplomowej dokonują kierujący pracą oraz recenzent. Wzór recenzji pracy dyplomowej określa załącznik nr 9 do Uchwały Senatu KUL z dn. 6 czerwca 2013 r. Recenzja musi mieć formę wydruku komputerowego podpisanego własnoręcznie przez promotora i recenzenta.
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018, godz. 22:04 - Małgorzata Nowak-Barcińska