ZASADY STUDIOWANIA
W KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
JANA PAWŁA II

 

I. Zasady ogólne

 

§1

 

Zasady Studiowania w Kolegium MISHuS KUL obowiązują wszystkich studentów tej jednostki. W kwestiach, które nie zostały objęte odrębnymi zapisami niniejszych zasad, studenci winni się kierować Regulaminem Studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

§2

 

 W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rektora nadzór nad realizacją studiów i opiekę nad studentem sprawuje Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL jako jednostka dydaktyczna, obowiązki dziekana wypełnia Dyrektor Kolegium MISHuS, zaś kompetencje Rady Wydziału przysługują Radzie Naukowej Kolegium MISHuS.


§3

 

 Od wszystkich decyzji Dyrektora Kolegium MISHuS, które dotyczą studentów i są objęte postanowieniami Zasad Studiowania, przysługuje odwołanie do Rektora KUL.

 


II. Organizacja studiów

 

§4

 

1. Studia w Kolegium MISHuS odbywają się w systemie indywidualnych studiów międzyobszarowych (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 marca 2011 o zmianie ustawy „Prawo  o Szkolnictwie Wyższym” Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z dnia 27 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami) i są studiami I oraz II stopnia o profilu ogólnoakademickim.
 2. Stwarzają one możliwość uzyskania jednego lub dwóch dyplomów licencjata                i jednego lub dwóch dyplomów magistra na studiach II stopnia.
 3. Stwarzają też możliwość uzyskania dyplomu magistra na kierunkach, które oferują jednolite studia magisterskie, pod warunkiem uprzedniego uzyskania (w ramach studiów w Kolegium MISHuS) dyplomu licencjata z jakiegokolwiek innego kierunku oferującego taki stopień.

 

§5

 

  1. Studia w Kolegium MISHuS odbywają się według semestralnych indywidualnych programów przygotowanych przez studenta  pod kierunkiem opiekuna naukowego (tutora), którego student wybiera spośród profesorów, doktorów habilitowanych lub doktorów zatrudnionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na podstawie umowy o pracę, reprezentujących specjalność naukową najbliższą jego zainteresowaniom.
 2. Na pierwszym roku lub w sytuacjach wyjątkowych możliwe jest pozostawanie pod opieką tutora „z urzędu”, wyznaczonego przez dyrektora Kolegium MISHuS.

 

§6

 

 Jeżeli absolwent studiów I stopnia w Kolegium MISHuS rozpoczął studiów realizację programu jednolitych studiów magisterskich, w momencie przyjęcia na studia II stopnia w MISHuS uzyska zaliczenie uprzednio zrealizowanych przedmiotów z tego programu, a po spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań, Kolegium oraz odpowiedni Wydział umożliwią mu przystąpienie do egzaminu magisterskiego z danego kierunku.

 

§7

 

 1. Programy studiów kierunków dla studentów MISHuS umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub dyplomu magisterskiego na wybranym wydziale KUL, określone są w porozumieniach między wydziałami i Kolegium.
 2. Co najmniej połowa kierunków sfederowanych w Kolegium MISHuS powinna posiadać certyfikat jakości kształcenia, czyli akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

 

§8

 

 1. Studenci Kolegium mają prawo uczęszczać na zajęcia, uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy na wszystkich wydziałach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wymagania dotyczące warunków uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów na wydziałach i kierunkach (w ramach programów studiów dla MISHuS, a także poza nimi) określają wydziały i instytuty KUL, gdzie studiują studenci Kolegium MISHuS w ramach realizowanego programu.
 2. Studenci Kolegium, niezależnie od tego czy realizują studia I czy II stopnia, mają prawo korzystać z pełnej oferty stacjonarnych studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich.
 3. Student Kolegium MISHuS w celu uzyskania dyplomu licencjata ma obowiązek uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Dodatkowo ma możliwość nieodpłatnego wykorzystania nie więcej niż 90 punktów ECTS (Art. 170 A, pkt.2).
 4. Student Kolegium MISHuS w celu uzyskania dyplomu magistra ma obowiązek uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS. Dodatkowo ma możliwość nieodpłatnego wykorzystania nie więcej niż 90 punktów ECTS (Art. 170 A, pkt.2).


§9

 

 1. Studenci Kolegium MISHuS studiują według semestralnych indywidualnych  programów studiów ustalonych przez studenta i opiekuna naukowego (tutora), a zatwierdzanych przez Dyrektora Kolegium MISHuS. Programy te winny uwzględniać końcową perspektywę studiów, tj. realizację jednego lub dwu programów studiów dla MISHuS, umożliwiających uzyskanie dyplomu licencjackiego lub magisterskiego na jednym z wydziałów sfederowanych w Kolegium MISHuS.
  2. W ciągu pierwszych dwóch lat studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia student, układając semestralny indywidualny program, winien w znaczącym stopniu uwzględnić ofertę co najmniej trzech kierunków studiów z dwóch obszarów (nauk humanistycznych i nauk społecznych) .
 3. Na roku trzecim studiów I stopnia i na roku drugim studiów II stopnia dopuszczalne jest uwzględnienie w konstrukcji semestralnego indywidualnego programu oferty jedynie dwóch kierunków, które nie mogą należeć do jednego obszaru.


§10

 

  Studenci Kolegium MISHuS zobowiązani są złożyć w sekretariacie MISHuS zaakceptowany przez tutora semestralny indywidualny program studiów na bieżący semestr danego roku akademickiego w terminie określonym w Zarządzeniu Prorektora w sprawie kodowania zajęć poprzez platformę e-KUL. Studenci I roku studiów zobowiązani są do końca października dokonać wyboru opiekuna naukowego i przedstawić zaakceptowany przez niego program.

 

§11

 

 Studenci pierwszego roku studiów I oraz II stopnia w terminie do 15 listopada zobowiązani są  do złożenia pisemnych oświadczeń o wyborze kierunków, których programy studiów dla MISHuS zamierzają realizować  w toku studiów oraz pisemne zobowiązanie do pełnej realizacji wybranych programów w wyznaczonym terminie. Późniejsza zmiana tej decyzji (polegająca np. na rezygnacji z realizacji dwóch programów studiów dla MISHuS lub chęci realizacji dodatkowego programu studiów dla MISHuS) możliwa jest wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych za zgodą Dyrektora Kolegium.

 

§12

 

 Obowiązek napisania pracy rocznej dla MISHuS dotyczy studentów pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia oraz studentów pierwszego roku studiów II stopnia. Studenci mają obowiązek zgłosić temat pracy rocznej dla MISHuS do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczynają dany rok studiów.


§13

 

Wszelkie zmiany i poprawki w semestralnym indywidualnym programie studiów wymagają akceptacji tutora i Dyrektora Kolegium. Zmiany te – o ile będą możliwe ze względu na zasady obowiązujące w KUL i na poszczególnych wydziałach (np. dotyczące liczebności grup) – winny być zgłaszane na piśmie, w przypadku semestru zimowego do 15 października, a w przypadku semestru letniego – do końca lutego.

 


III. Przeniesienia, wznowienia i studia równoległe

 

§14

 

1. Zasady studiowania w Kolegium MISHuS nie przewidują przeniesień z innych wydziałów KUL i uczelni krajowych. Jedyną drogą do podjęcia studiów w ramach Kolegium MISHuS jest postępowanie kwalifikacyjne w trybie rekrutacji na I rok. W przypadkach wyjątkowych Dyrektor Kolegium MISHuS wyraża zgodę na przeniesienie się studenta z uczelni zagranicznej lub przeniesienie z Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych realizowanych w innej uczelni krajowej prowadzącej studia w systemie MISHuS.
 2. Studia w Kolegium MISHuS nie mogą być realizowane jako drugi kierunek.

 

§15

 

 Przeniesienie z Kolegium MISHuS na inne wydziały i kierunki KUL jest możliwe na ogólnych warunkach w trybie określonym przez Regulamin Studiów KUL.

 

 

IV. Zaliczenie semestru i ukończenie studiów

 


§16

Każdy student Kolegium MISHuS winien w ciągu dwóch pierwszych lat studiów I stopnia i pierwszego roku studiów II stopnia uzyskać potwierdzenie zrealizowania co najmniej następujących obciążeń:
a.Corocznie zaliczenia zajęć na trzech kierunkach studiów z dwóch obszarów wiedzy (z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 9 pkt. 3).
b.Zaliczenia zajęć przewidzianych specjalnie dla studentów MISHuS (o ile nie pokrywają się one z zajęciami przewidzianymi w realizowanych przez nich programach studiów dla MISHuS).
c.Złożenia czterech egzaminów rocznie.
d.Zaliczenia dwóch semestrów seminarium licencjackiego (na studiach I stopnia) i czterech  semestrów seminarium magisterskiego na studiach II stopnia.
e.Zdania dwóch egzaminów z języków nowożytnych, w tym jednego zgodnie w wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego na poziomie B2, a drugiego na poziomie przynajmniej A2 (z tego obowiązku zwalniają zdane egzaminy z praktycznej nauki języka obcego na wybranej filologii nowożytnej lub posiadanie certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie B2).
f.Wykonania ocenianej na stopień pracy pisemnej, zgłoszonej w semestralnym indywidualnym programie studiów.  W wyjątkowych przypadkach za zgodą Dyrektora Kolegium może to być obszerniejsza praca roczna realizowana w ramach zaliczenia jednego z przedmiotów wchodzących w skład programu studiów dla MISHuS lub specjalna praca przedstawiona do oceny.


§17

 

 Aby móc uzyskać dyplom  licencjacki lub magisterski na jednym z wydziałów sfederowanych w Kolegium MISHuS, student winien zrealizować program studiów dla MISHuS wybranego kierunku, spełnić wymagania określone w §16 niniejszego regulaminu, przedstawić pracę licencjacką (jeśli jest wymagana na danym kierunku) lub magisterską, zaakceptowaną przez promotora, i zdać egzamin licencjacki lub magisterski na odpowiednim wydziale.

 

§18

 

 1. Student, który w ramach studiów I stopnia w Kolegium MISHuS zmierza do uzyskania dwóch dyplomów licencjata na dwóch różnych kierunkach, może, po uzyskaniu w wyznaczonym terminie tytułu licencjata na jednym z nich, wystąpić do Dyrektora  Kolegium MISHuS o przedłużenie studiów I stopnia o jeden rok dla uzyskania drugiego dyplomu licencjata.
 2. Absolwenci studiów I stopnia,  którzy w trakcie studiów w Kolegium MISHuS  realizowali także program jednolitych studiów magisterskich dla MISHuS  (prawo, psychologia, teologia) uzyskują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia II stopnia w Kolegium MISHuS.
 3. Student, który w ramach studiów II stopnia w Kolegium MISHuS zmierza do uzyskania dwóch dyplomów magisterskich na dwóch różnych kierunkach, może, po uzyskaniu w wyznaczonym terminie  tytułu „magister” na jednym  z nich, wystąpić do Dyrektora Kolegium MISHuS o przedłużenie studiów o jeden rok  dla uzyskania drugiego dyplomu magisterskiego.

 

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2012, godz. 10:02 - Magdalena Grela-Tokarczyk