WNS - Rozpoczęcie roku akademickeigo 2017/2018 - 02.10.2017 r.

Harmonogram spotkań Dziekanów Wydziału Nauk Społecznych,

Dyrektorów Instytutów i Opiekunów ze studentami I roku studiów

w roku akademickim 2017/2018

 

2 października 2017 r. (poniedziałek)

 

Rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 w dniu 2 października 2017 r. zostanie zainaugurowane uroczystą Eucharystią w Kościele Akademickim o godz. 9.00.

Po Mszy św. odbędą się spotkania Dziekanów Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektorów Instytutów i Opiekunów ze studentami I roku według harmonogramu:

 

 

 

Czytaj dalej...

Studenci dziennikarstwa na warsztatach w Grecji

Grupa studentów dziennikarstwa KUL, zaangażowanych w działalność agend studenckich - gazety "Coś Nowego" i  "Passion TV", wzięła udział w międzynarodowych warsztatach z komunikacji międzynarodowej i interpersonalnej, które odbyły się w greckich Tebach. Poza reprezentującymi Polskę studentami KUL w warsztatach wzięli udział młodzi z Cypru, Chorwacji, Włoch i Grecji. Organizatorem wyjazdu i opiekunem grupy był dr Wojciech Wciseł z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.
 
Relacja z wyjazdu na stronie gazety studenckiej "Coś Nowego" - http://www.cosnowego.idiks.org/grecka-przygoda-studentow-dziennikarstwa-kul/
Czytaj dalej...

Konferencja naukowa pamięci Prof. Jana Turowskiego

W bieżącym roku przypada setna rocznica urodzin Jana Turowskiego, wybitnego socjologa, który trwale zapisał się w historii rozwoju nauk społecznych w Polsce. Jan Turowski kontynuował tradycję polskiej socjologii humanistycznej, dokonywał syntez teoretycznych, a przede wszystkim uprawiał badania empiryczne, szczególnie przyczyniając się do rozwoju socjologii wsi, socjologii miasta, socjologii rodziny oraz socjologii migracji. Jest autorem wielu znaczących publikacji, w tym pierwszego po transformacji ustrojowej dwutomowego podręcznika socjologii.
Rocznicowa konferencja naukowa pt.: Więzi społeczne – Solidarność – Samorządność. Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin ma na celu przypomnienie sylwetki i spuścizny naukowej naszego Profesora szczególnie młodszemu pokoleniu adeptów nauk społecznych – oraz dyskusję zagadnień istotnych dla rozumienia przemian współczesności, które należały do obszarów zainteresowań Turowskiego i do których wniósł twórczy wkład. Konferencja odbędzie się 25 października 2017 roku.

Komunikat
Program konferencji


Dr Marta Buk-Cegiełka ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pani Dr Marta Buk-Cegiełka, pracownik Wydziału Nauk Społecznych (Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej, Instytut Pedagogiki) oraz kierownik studiów podyplomowych, została ekspertem w zespole do spraw opracowania modelowych programów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...

Dr Aleksandra Borowicz członkiem Polskiej Rady Języka Migowego II kadencji

Pani dr Aleksandra Borowicz, pracownik Wydziału Nauk Społecznych (Katedra Pedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki) została powołana przez Panią Minister Elżbietę Rafalską na członka Polskiej Rady Języka Migowego II kadencji. Serdecznie gratulujemy!


Grant NCN dla doktorantki Wydziału Nauk Społecznych - Instytut Psychologii

Projekt mgr Marty Ratomskiej, doktorantki z Instytutu Psychologii KUL pt. „Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. Badania okulograficzne i ERP” otrzymał dofinansowanie w piątej edycji konkursu na stypendia doktorskie ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. O finansowanie konkurowało 389 badaczy, z których nagrodzonych zostało 97 w tym 1 z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają 4,5 tys. zł miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Serdecznie gratulujemy!


Interdyscyplinarne studia doktoranckie "Studia nad pracą ludzką" na Wydziale Nauk Społecznych KUL

KUL pozyskał projekt na interdyscyplinarne studia doktoranckie "Studia nad pracą ludzką" o wartości blisko 2 mln złotych. Grantu udzieliło Narodowe Centrum Badań I Rozwoju w ramach konkursu POWR.03.02.00-00-IP.08.00-DOK/16.
Grant zostanie przeznaczony na realizację interdyscyplinarnych tzn. obejmujących pedagogikę, psychologię i socjologię, niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych, których uczestnicy będą prowadzić badania nad pracą ludzką. Program studiów został zaplanowany zgodnie Pryncypiami Salzburskimi (Salzburg Principles, 2005) oraz zaleceniami opracowywanymi przez League of European Research Universities (Doctoral degrees beyond 2010: Training talented researchers for society, LERU].
Dzięki grantowi uczestnicy poza zajęciami w ramach studiów uzyskają środki na udział profesorów zagranicznych w prowadzeniu zajęć, realizację prac naukowych, uczestnictwo w konferencjach i publikacje naukowe. Mam nadzieję, że wsparcie pomoże skutecznie ukończyć obroną odbyte czteroletnie studia.
Projekt przygotowany został przez zespół: dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL, dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL (Instytut Psychologii KUL), ks. prof. dr hab. Marian Nowak (Instytut Pedagogiki KUL), ks. dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL (Instytut Socjologii KUL), dr hab. Ewa Domagała –Zyśk, prof. KUL - prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz Beata Cybulak (Centrum Studiów Podyplomowych) i Kamil Dębiński (Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu).

Dr hab. Ewa Domagała–Zyśk, prof. KUL
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL


Konkurs na granty badawcze w roku 2017 z rezerwy dziekańskiej dla młodych pracowników naukowych i doktorantów Wydziału Nauk Społecznych KUL

Lublin, 12.07.2017 r.

 

 

Konkurs na granty badawcze w roku 2017 z rezerwy dziekańskiej

dla młodych pracowników naukowych i doktorantów

Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

Ogłaszam konkurs na wykorzystanie środków z rezerwy dziekańskiej dla młodych pracowników naukowych i doktorantów. Wnioski zawierające kosztorys (przewidywalne koszty realizacji projektu) oraz szczegółowe uzasadnienie celu dofinansowania należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych za pośrednictwem Dyrektorów Instytutów lub bezpośrednio do Dziekana Wydziału do dnia 10 września 2017 roku. Wniosek powinien być poparty i podpisany przez Dyrektora Instytutu.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które zgłosiły zadania badawcze na rok 2017.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2017 roku.

Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową.

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL