Protokół z I posiedzenia Rady Doktorantów VII kadencji (15 września 2017)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z I posiedzenia Rady Doktorantów KUL VII kadencji, które odbyło się w dniu 15 września 2017 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Ilona Gumińska

Przewodnicząca RD KUL

2017-09-21

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy” pt. „Dialog jako wyzwanie ” Lublin 10 czerwca 2017 r.

Rada Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy” pt. „Dialog jako wyzwanie,

która odbędzie się dnia 10 czerwca 2016 r.

w Lublinie.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i wymiana poglądów dotyczących szeroko rozumianego dialogu jako wyzwania, a ponadto integracja środowisk młodych naukowców będących na początku swojej kariery akademickiej, jak również zorganizowanie forum wymiany myśli i poglądów. Tematyka konferencji stanowi newralgiczny obszar, łączący wiele płaszczyzn naukowych, począwszy od filozofii poprzez medycynę, a skończywszy na inżynierii. Wykracza ona również poza sam dyskurs akademicki, mając swoje odzwierciedlenie między innymi w dysputach medialnych, prawodawstwie, etyce oraz codziennym funkcjonowaniu interpersonalnym. Temat jest szczególnie aktualny w świetle dynamicznych przemian, jakie w ostatnich dekadach dokonują się na świecie. Dlatego też płaszczyzna dyskursu przebiegać będzie między pięcioma obszarami związanymi z naukami prawnymi, społecznymi, humanistycznymi, filozoficznymi oraz teologicznymi. Dlatego też konferencja podzielona została na pięć odrębnych sekcji tematycznych, które pozwolą na prezentację badań prowadzonych przez doktorantów w zakresie szeroko pojętej humanistyki.

Wyrażając nadzieję, że zaproponowane pole problemowe odpowiada Państwa zainteresowaniom naukowym, serdecznie zapraszamy do zaprezentowania własnych przemyśleń, analiz i doświadczeń w trakcie planowanej dyskusji, której rezultatem będzie recenzowana publikacja naukowa. Jednocześnie podkreślamy otwartość i gotowość do poszerzenia planowanej problematyki dyskusji o sugerowane, a preferowane               przez Państwa zagadnienia.

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy dokonać za pomocą niniejszego formularza do dnia 02 czerwca 2017 r.

 

https://docs.google.com/forms/d/1OEZNgXcU7nUdrXkWLt3o6LXwX7QroIPnTCo5AVRktrQ/viewform?edit_requested=true

 

       Szczegółowe informacje dotyczące opłaty, w tym też dane do przelewu, zostaną przesłane na wskazane adresy e-mail w zgłoszeniu udziału w konferencji 

do dnia 03 czerwca 2017 r.

 Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje:

  • certyfikat uczestnictwa,
  • serwis kawowy,
  • obiad w przerwie obrad,
  • koszt publikacji artykułu w recenzowanej monografii,
  • uczestnictwo w ramach sesji plenarnej w posiedzeniu Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbywać się będzie w Lublinie,
  • udział w uroczystej kolacji i spotkaniu integracyjnym z DJ-em.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń i wyboru Referentów.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: rd.konferencja.kul@gmail.com

 

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy

2017-05-22

Wybory do Rady Doktorantów na kadencję 2017-2019 - przedłużenie

Rada Doktorantów KUL na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 roku podjęła decyzję o przedłużeniu przyjmowania zgłoszeń od kandydatów na wybory do Rady Doktorantów na kadencję 2017-2019 do dnia 1 czerwca 2017 roku włącznie.

2017-05-29

Wybory do Rady Doktoranów na kadencję 2017-2019

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Doktoranci

Chcielibyśmy poinformować, iż wybory do Rady Doktorantów KUL na kadencję 2017-2019 odbędą się według następującego porządku:

 

Wydział Teologii, Wydział Filozofii, Wydział Nauk Humanistycznych i Wydział Nauk Społecznych:

6 czerwca 2017 r. – od godziny 9.00 do godziny 14.00 – Gmach Główny

7 czerwca 2017 r. – od godziny 12.00 do godziny 18.00 – Gmach Główny

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji:

10 czerwca 2017 r. – od godziny 9.00 do godziny 14.30 – Collegium Iridicum


Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres mailowy: rd@kul.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2017 r. włącznie. W treści maila należy podać: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów doktoranckich, tryb studiów, numer albumu, wydział, instytut, numer telefonu i adres mailowy. Ponadto każdy kandydat może zgłosić jednego męża zaufania, którym może być jedynie inny doktorant. Mąż zaufania może obserwować przebieg wyborów oraz proces liczenia głosów. Jeśli kandydat chce zgłosić męża zaufania to w treści zgłoszenia kandydatury podaje dodatkowo jego dane: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów doktoranckich, tryb studiów, numer albumu, wydział, instytut, numer telefonu i adres mailowy. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń zostanie opublikowana lista kandydatów z poszczególnych wydziałów.


Kampania wyborcza trwa do 5 czerwca 2017 roku.


Liczba mandatów do Rady Doktorantów KUL na kadencję 2017-2019 wynosi 34 w tym dla: Wydziału Teologii – 11; Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – 7; Wydziału Filozofii – 3; Wydziału Nauk Humanistycznych – 7; Wydziału Nauk Społecznych – 7


W związku z wyborami przypominamy, iż doktoranci głosują na swojego przedstawiciela w ramach danego wydziału. Ponadto doktorant chcący oddać głos na wybranego przez siebie kandydata winien posiadać przy sobie ważną legitymację doktoranta.


Serdecznie zapraszamy do składania własnych kandydatur oraz do wzięcia udziału w wyborach.


W razie jakichkolwiek pytać prosimy o kontakt pod adresem: rd@kul.pl

2017-05-20

II Lubelskie Forum Młodych Naukowców – Kierunek Innowacje

Zapraszamy na II Lubelskie Forum Młodych Naukowców – Kierunek Innowacje, które odbędzie się 22 maja 2017 o godz. 9.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Spotkanie jest skierowane do studentów, doktorantów i młodych naukowców do 35 roku życia.

 

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie możliwości rozwoju młodych naukowców oraz przedstawienie oferty oraz praktycznych wskazówek konkursów grantowych i stypendiów oferowanych przez NCN, FNP, KPK UE.

Zachęcenie doktorantów z województwa lubelskiego do aplikowania o środki na prowadzenie badań naukowych i ukierunkowanie na osiąganie maksymalnych rezultatów w ramach prowadzonych przez nich prac badawczych jest głównym zamierzeniem organizatorów.

Nadchodzące Forum to dwie sesje tematyczne, które obejmują najistotniejsze kwestie związane z kształtowaniem kariery naukowej młodego naukowca.

 

W pierwszej części eksperci opowiedzą o relacjach między gospodarką a nauką w kontekście doktoratu wdrożeniowego. Przedstawią oni również formy wsparcia młodych naukowców w ramach stypendiów Marii Skłodowskiej – Curie, projektów badawczych finansowanych z programu Horyzont 2020 oraz konkursów grantowych NCN, a także oferty FNP

 

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak ,,Jak skutecznie aplikować o środki w ramach grantów dla młodych naukowców” w ramach konkursów grantowych oferowanych przez NCN. Niniejsza sesja będzie dotyczyć praktycznych aspektów wypełniania wniosków.

Ponadto podczas Forum będą mieli Państwo możliwość odbycia rozmów stolikowych - face to face z przedstawicielami następujących instytucji:

  • Narodowe Centrum Nauki (NCN)
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
  • Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (PKP UE).

 

Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do 18 maja 2017.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zarejestrowanie się poprzez wypełnienie, klikając obok w formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia prosimy o kontakt z koordynatorem Forum, Elżbietą Szulc-Wałecką, elzbieta.walecka@lubelskie.pl, tel. 81 5371656.

 
22maja 2017r. o godz. 9.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym

(ul. Artura Grottgera 2, Lublin)

 

Organizatorem wydarzenia jest Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

2017-04-19

Wybory uzupełniające do Rady Doktorantów KUL - informacje

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Doktoranci

Chcielibyśmy przypomnieć, iż wybory uzupełniające do Rady Doktorantów KUL odbędą się w dniu 17 marca 2017 r. w godz. 10.00-18.00 w holu Gmachu Głównego KUL.

Wybory będą obejmowały Wydział Teologii oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.


W związku z wyborami przypominamy, iż doktoranci głosują na swojego przedstawiciela w ramach danego wydziału. Ponadto doktorant chcący oddać głos na wybranego przez siebie kandydata/kandydatów winien posiadać przy sobie ważną legitymację doktoranta.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach.


W razie jakichkolwiek pytać prosimy o kontakt pod adresem: rd@kul.pl

2017-03-15

Wybory uzupełniające do Rady Doktorantów KUL

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Doktoranci

Chcielibyśmy poinformować, iż wybory uzupełniające do Rady Doktorantów KUL odbędą się w dniu 17 marca 2017 r. w godz. 10.00-18.00 w holu Gmachu Głównego KUL.


Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres mailowy: rd@kul.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2017 r. włącznie. W treści maila należy podać: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów doktoranckich, tryb studiów, numer albumu, wydział, instytut, numer telefonu i adres mailowy. Ponadto każdy kandydat może zgłosić jednego męża zaufania, którym może być jedynie inny doktorant. Mąż zaufania może obserwować przebieg wyborów oraz proces liczenia głosów. Jeśli kandydat chce zgłosić męża zaufania to w treści zgłoszenia kandydatury podaje dodatkowo jego dane: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów doktoranckich, tryb studiów, numer albumu, wydział, instytut, numer telefonu i adres mailowy.


Kampania wyborcza trwa do 16 marca 2017 roku.


Liczba nieobsadzonych mandatów wynosi 13, w tym dla: Wydziału Teologii – 9; Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – 1; Wydziału Nauk Humanistycznych – 2; Wydziału Nauk Społecznych – 2. Na Wydziale Filozofii wszystkie mandaty są obsadzone.


W związku z wyborami przypominamy, iż doktoranci głosują na swojego przedstawiciela w ramach danego wydziału. Ponadto doktorant chcący oddać głos na wybranego przez siebie kandydata winien posiadać przy sobie ważną legitymację doktoranta.


Serdecznie zapraszamy do składania własnych kandydatur oraz do wzięcia udziału w wyborach.


W razie jakichkolwiek pytać prosimy o kontakt pod adresem: rd@kul.pl

2017-03-08

Protokół z posiedzenia Rady Doktorantów (3 marca 2017)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 3 marca 2017 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Ilona Gumińska

Sekretarz RD KUL

2017-03-22

mgr Konrad Kozioł Przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

unnamed

Miło nam poinformować, że mgr Konrad Kozioł, Prezes Zarządu Rady Doktorantów KUL, doktorant na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL został wybrany Przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich w kadencji w roku 2017. Będzie to jego druga kadencja. Zjazd Wyborczy odbył się w dniach 10-12 lutego 2017 r. w Kazimierzu Dolnym. 

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich zrzesza Samorządy Doktorantów Uniwersytetów włączonych do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

2017-02-14

Protokół z posiedzenia Rady Doktorantów KUL (20 stycznia 2017 r.)

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2017 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Andrzej Cudo

Przewodniczący RD KUL

2017-02-24