Akty prawa powszechnie obowiązującego:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520)

 

Akty prawa wewnętrznego:

 

Regulaminy:

 

 1. Regulamin Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 2. Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Uchwały Senatu:

 

 1. Uchwała Senatu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (723/II/11)
 2. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wytycznych programowych (724/II/20)
 3. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, sposobu określania pensum oraz ustalania liczebności grup zajęciowych (724/II/18)
 4. Uchwała Senatu KUL z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny dla nauczycieli akademickich (724/II/6)
 5. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad awansowania na stanowiska adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego (724/II/17)
 6. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego katedr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (724/II/19)
 7. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny dla nauczycieli akademickich (735/II/9)

 

 

Zarządzenia Rektora KUL

 

 1. Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich

 

 

Uchwały Rady Wydziału:

 

 1. Uchwała Rady Wydziału z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dyplomowania na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 2. Uchwała Rady Wydziału z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie udziału interesariuszy w procesie podnoszenia i zapewniania jakości kształcenia
Autor: Piotr Pokorny
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2018, godz. 08:51 - Adam Jankowski