Międzynarodowa Konferencja pt. „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”

Katedra Historii Ustroju i Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie i Młodzieżowa Rada Miasta Chełm  zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką dotyczącą roli rodziny w dawnych czasach, rodziną w społeczeństwie, aktualnymi problemami rodziny oraz genezą i ewolucją praw dziecka do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dziecko w rodzinie dawniej i dziś”.

Konferencja odbędzie się dnia 14 marca 2018 r. w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie.

 

czytaj więcej


VI Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza w języku angielskim

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL
wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS zapraszają studentów do udziału w VI Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim na temat

CREATION AND EXTINCTION OF STATEHOOD IN INTERNATIONAL LAW

Konferencja odbędzie się dnia 17 maja 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

czytaj więcej


Konkurs prawa amerykańskiego w ramach Hill-Sadowski Scholarship

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym w ramach stypendium Hill-Sadowski, w którym nagrodą jest wakacyjny 3-tygodniowy staż w Superior Court of California, County of Santa Barbara.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci prawa KUL III-V roku studiów stacjonarnych.

W pierwszym, pisemnym etapie konkursu należy do dnia 11 marca 2018 r. nadesłać na podany w Regulaminie Konkursu adres pracę na temat:

"Famous American Criminal Trial - how and why did you become interested in law of the United States?"

Autorów 5 najwyżej ocenionych prac zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną o  materialnym i procesowym prawie karnym w Polsce i USA.

Szczegółowe informacje znajduja się w Regulaminie Konkursu.

 

Regulamin Konkursu Hill-Sadowski

Załącznik_do_regulaminu_konkursu_Hill-Sadowski

Informacje o Konkursie  Hill-Sadowski

Staże studentów WPPKiA w Superior Court of California


Wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie Szefa ABW autora pracy magisterskiej napisanej na WPPKiA KUL

Z satysfakcją informujemy, że Pan Rafał Podolak, za pracę magisterską pt. "Dopuszczalny zakres kontroli operacyjnej w systemie praw człowieka" został wyróżniony w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską,  magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Praca została napisana na WPPKiA KUL pod kierunkiem ks. dr hab. Krzysztofa Orzeszyny, prof. KUL, kierownika Katedry Praw Człowieka KUL, recenzję przygotował dr Michał Skwarzyński.

 

Serdecznie gratulujemy!


Wyniki naszych Absolwentów na egzaminach wstępnych na aplikacje korporacyjne i na aplikacje sądową i prokuratorską

   Zgodnie z informacją przekazaną na X Konferencji Ministra Sprawiedliwości Konferencji z Dziekanami Wydziałów Prawa uczelni wyższych w dniu 5 lutego 2018r. w Popowie Absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jak co roku, wykazali duże zainteresowanie aplikacjami prawniczymi. Spośród Absolwentów, którzy studia na kierunku Prawo ukończyli w roku 2017 do egzaminów wstępnych na aplikacje przystąpiło 140 osób, tj. 45,02 %.

    Absolwenci rocznika 2017 osiągnęli bardzo dobre wyniki podczas egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Aż 101 zdających, tj. 72,14 % osób osiągnęło wynik pozytywny. Nasz Wydział osiągnął najlepszy w historii wynik zdawalności i uplasował się na 5 miejscu wśród 35 jednostek, po Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zdawalność wyniosła 72,33 %.

 

czytaj więcej


Otwarte spotkanie regionalne dotyczące referendum konsultacyjnego w sprawie Konstytucji RP

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na otwarte spotkanie regionalne dotyczące referendum konsultacyjnego w sprawie Konstytucji RP „Wspólnie o Konstytucji”, które odbędzie się w poniedziałek 12 lutego 2018 r. o godz. 16.00 w Auli im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Collegium Iuridicum KUL (ul. Spokojna 1). W spotkaniu weźmie udział Sekretarz Stanu-Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.

 

 


VI Ogólnopolski Test Wiedzy o Administracji Publicznej

23 marca 2018 r. Instytut Administracji już po raz szósty organizuje konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w kraju. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu Konstytucji RP oraz ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. 

 

czytaj więcej


Konkurs "Znaj swoje prawa" - edycja 2018

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”
zapraszają

Uczniów szkół średnich

 

do udziału w konkursie pt. "Znaj swoje prawa"

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat przysługujących im praw w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie

 

czytaj więcej


Wyróżnienie dla ks. prof. Piotra Stanisza

Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego przyznał Wyróżnienie Naukowe Lubelszczyzny Sertum Scientiarum Lublinense za 2017 rok ks. dr. hab. Piotrowi Staniszowi, prof. KUL, kierownikowi Katedry Prawa Wyznaniowego KUL, za wydaną w języku angielskim książkę pt. "Religion and Law in Poland" jako wyróżniające się osiągnięcie Lubelskiego Środowiska Naukowego.

 

Serdecznie gratulujemy!