Przedstawiciele Studentów w Radzie Instytutu Nauk Teologicznych na rok akademicki 2021/2022: 

 

  1. Klaudia Wrzosek, I rok, nauki o rodzinie
  2. Karol Staszczyk, IV rok, teologia B

 

 

§ 31


1. W skład rady wydziału wchodzą:
1) Rektor;
2) dziekan jako przewodniczący;
3) prodziekan lub prodziekani;
4) profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze
czasu pracy, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy;
5) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na
wydziale, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, w liczbie
stanowiącej nie więcej niż 10 % składu rady;
6) wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
zatrudnionych na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie stanowiącej
nie więcej niż 10 % składu rady;
7) wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału, w liczbie stanowiącej nie
mniej niż 20 % składu rady.
2. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków
zawodowych, po jednym z każdego związku działającego w Uniwersytecie.
3. W posiedzeniach rady wydziału na zaproszenie dziekana mogą uczestniczyć z głosem
doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale przed przejściem na
emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inne
osoby.


§ 32


1. Rada wydziału zajmuje się sprawami dotyczącymi nauki, nauczania i wychowania na wydziale.
Czuwa nad rozwojem badań naukowych, nadzoruje realizację podjętych uchwał oraz działa na
rzecz podnoszenia kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników.
2. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:
1) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału;
2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studentów lub
doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, po pozytywnym
zaopiniowaniu przez właściwą komisję senacką, programów studiów;
3) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, po pozytywnym
zaopiniowaniu przez właściwą komisję senacką, programów studiów
podyplomowych, kursów i szkoleń;
4) wybór dziekana i prodziekana lub prodziekanów;
5) przeprowadzanie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora;
6) nadawanie stopni doktora habilitowanego, doktora i licencjata nauk kościelnych oraz
tytułu zawodowego;
7) opiniowanie wniosków w sprawach zatrudniania nauczycieli akademickich;
8) przedkładanie Rektorowi wniosków w sprawach tworzenia na wydziale instytutów i
katedr oraz innych jednostek naukowo-dydaktycznych i badawczych;
9) przyjmowanie rocznych sprawozdań dziekana i dyrektorów instytutów.
3. Rada wydziału może powoływać stałe i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania.
4. Rada wydziału może przekazywać dziekanom lub powołanym przez siebie komisjom część
swoich kompetencji, które nie są ustawowo zastrzeżone dla rady.
5. Członkowie rady wydziału nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora
habilitowanego nie biorą udziału w głosowaniach w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 5, 6
i 8.

 

Statut KUL

Autor: Adriana Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2021, godz. 18:23 - Adriana Krzywicka