W Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia studentów reprezentują:

1. Weronika Karwacka, III rok teologia kurs B

2. Dominika Grzegorzek, III rok nauki o rodzinie 

3. Alumn Mikołaj Dudziński, teologia A

 

 

Regulamin

z dnia 7 lutego 2013 r. 

§ 1
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (dalej: Komisją) jest organem odpowiedzialnym
za opracowanie, wdrożenie i nadzór Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości
Kształcenia na Wydziale Teologii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

§ 3
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) opracowanie polityki jakości kształcenia oraz procedur zapewniania jakości
kształcenia zgodnie ze strategią rozwoju wydziału;
2) prowadzenie oceny jakości kształcenia na wydziale;
3) przedstawianie dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości
kształcenia na wydziale na podstawie wyników oceny, o której mowa w pkt. 2;
4) wdrażanie i monitorowanie realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji na wydziale;
5) współpraca z przedstawicielami pracodawców i ekspertów w zakresie konsultacji
programów i efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na wydziale; 6) określenie zasad oceny i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich
zatrudnionych na wydziale;
7) coroczne przedstawianie dziekanowi oraz radzie wydziału sprawozdania z prac
Komisji.

 

(...)

 

 

Autor: Adriana Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2021, godz. 18:15 - Adriana Krzywicka