ARTYKUŁY

 • Ks. Mirosław Kalinowski, Potencjał adaptacyjny osób pochodzących z rodzin wielodzietnych
  Adaptation Potential in People Coming from Families with Many Children (Sum.)
 • Ks. Jerzy Koperek, Adam Koperek, Prawa dziecka a problem głodu w zglo­balizowanym świecie Rights of the Child and the Problem of Hunger in a Globalized World (Sum.)
 • Urszula Dudziak, Badania postaw Polaków wobec moralności małżeńsko-rodzinnej
  Studies of Poles' Attitudes Towards Marital-Familial Morality (Sum.)
 • Ks. Jarosław Jęczeń, Osoba, moralność, mass media
  Person, Morality and Mass Media (Sum.)
 • Ks. Włodzimierz Wieczorek, Dylematy moralne komunikacji w kontekście pediatrycznej opieki paliatywnej w świetle badań rodziców i personelu medycznego
  Moral Dilemmas of Communication in the Context of Pediatric Palliative Care in the Light of the Research of the Parents and the Medical Staff (Sum.)
 • Ks. Karol Jasiński, Miłość a odpowiedzialność. Perspektywa Bubera i Wojtyły
  Love and Responsibility. Buber's and Wojtyła's Perspectives (Sum.)
 • Ks. Rafał Pastwa, Rola edukacji seksualnej i profilaktyki zdrowotnej w kontekście zachorowań na raka szyjki macicy i AIDS w wymiarze rodzinnym i społecznymz uwzględnieniem elementów nauki Kościoła
  The Role of Sexual Education and of Health Prophylaxis in the Family and Social Dimension in the Context of the High Incidence of Cervical Cancer and Aids, with the Consideration of Elements of the Teaching of the Church (Sum.)
 • Ks. Józef Stala, Wychowawcze aspekty rodzicielstwa jako realizacji Bożego powołania Erzieherische
  Aspekte der Elternschaft unter dem Blickwinkel der Realisierung der Góttlichen Berufung (Zsfg.)
 • Ks. Witold Janocha, Znaczenie religii w życiu rodziny z osobą niepełnosprawną
  The Significance of Religion in the Life of a Family with a Handicapped Person (Sum.)
 • Włodzimierz Osadczy, Międzyobrządkowe małżeństwa mieszane na pograniczu polsko-ruskim w Galicji w świetle prawa kanonicznego
  Interreligious Marriages on the Polish-Ruthenian Borderland in Galicia in the Light of Canon Law (Sum.)
 • Małgorzata Wyżlic, Hierarchiczność we wspólnocie rodzinnej — historyczny rozwój myśli Hierarchization in the Family Community — the Historical Development of the Idea (Sum.)
 • Ks. Mirosław Brzeziński, Nauczanie Magisterium Kościoła o adopcji 
  The Teaching of the Magisterium of the Church on Adaption (Sum.)
 • Rafał Zawadzki, Rodzinne i środowiskowe uwarunkowania zakupów nieplano­wanych 
  Family and Environmental Determinants of Unplanned Shopping (Sum.)
 • Beata Pawłowska, Emilia Potembska, Korzystanie z pornografii internetowej przez uczennice szkół średnich w kontekście czynników rodzinnych           
  Use of Internet Pornography by Secondary School Girls in the Context of Family Factors (Sum.)
 • Adam Trawiński, Rodzina w sieci internetowej. Szanse, wyzwania, zagrożenia
  Family on the Internet Chances, Challenges, Risks (Sum.)
 • Ks. Marian Zdzisław Stepulak, Katarzyna Pabian, Strategie radzenia sobie ze stresem u współmałżonków w sytuacji migracji zarobkowej 
  Strategies of Stress Managing in Spouses in the Situation of Labor Migration (Sum.)
 • Julia Gorbaniuk, Diagnoza gotowości dzieci z rodzin migracyjnych do komunikacji z innymi w świetle badań rysunkiem „Moja rodzina”
  Diagnosis of Readiness of Children from Migrant Families to Communicate with Others in the Light of Research Using the Drawing of "My Family" (Sum.)
 • Marta Makara-Studzińska, Iwona Partyka, Wpływ relacji rodzinnych na przebieg cukrzycy u dzieci i młodzieży
  The Influence of Family Relationships on the Course of Diabetes in Children and Aso­lescents (Sum.)       

początek strony

RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Kelli Fuery, New Media. Culture and Image, New York: Palgrave Macmillan 2009 (ks. Jarosław Jęczeń)
 • Il mistero delia vita nella relazione uomo—donna, a cura di Francesco Pilloni, Cantalupa, TO: Effata Editrice 2009 (ks. Mirosław Brzeziński)
 • Carl Anderson, José Granados, Chiamati all'amore. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II, Milano: Edizioni Piemme 2010 (ks. Mirosław Brzeziński)
 • Edukacja domowa. Teoria i praktyka, red. Marzena i Piotr Zakrzewscy, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam” 2009 (ks. Jerzy Bajda)
 • Stanisław Kowalczyk, Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Lublin: Wydaw­nictwo KUL 2009 (ks. Karol Jasiński)
 • Małgorzata Sikorska, Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko o nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009 (Mał­gorzata Wyżlic)

 

INFORMACJE I SPRAWOZDANIA

 • Sprawozdanie z VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego „Rodzina nadzieją Europy” (Family — the Hope for Europe), Gniezno, 12-14 marca 2010 roku (Joanna Płońska)     
 • Sprawozdanie z Sympozjum „Kapłan na miarę Boga i człowieka”, Łomża, 24 kwietnia 2010 roku (ks. Mirosław Brzeziński)          
 • Sprawozdanie z I Lubelskich Dni Personalizmu pt. „Osoba i personalizm w myśli ks. prof. Wincentego Granata”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 26-27 kwietnia 2010 roku (ks. Karol Jasiński)          
 • Sprawozdanie z Konferencji Międzynarodowej pt. „Kościół — Rodzina — Życie”, zorganizo­wanej przez Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, Łomianki, 7-8 maja 2010 roku (ks. Marian Z. Stepulak)       
 • Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zdrowa Szkoła — Zdrowy Uczeń”. Między teorią a praktyką, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, 18-19 maja 2010 roku (ks. Marian Z. Stepulak)
 • Praca socjalna — nowy kierunek studiów Instytutu Nauk o Rodzinie KUL (ks. Jarosław Jęczeń)
 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przemoc w społeczeństwie — zało­żenia i oddziaływanie służb specjalnych”. Wizyta studyjna w Eichstatt-Ingolstadt, 26-29 maja 2010 roku (Julia Gorbaniuk, ks. Jarosław Jęczeń, Maria Chuchra)
 • Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum na temat: „Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 26 października 2010 roku (Joanna Płońska)           
 • Specjalistyczne seminarium naukowo-szkoleniowe „Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej. Problem eurosieroctwa w Polsce”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 25 listopada 2010 roku (Julia Gorbaniuk)         
 • Sprawozdanie z konferencji na temat: „Zdrowie prokreacyjne. NaProTechnology w diagno­zowaniu i leczeniu niepłodności”, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 4 grudnia 2010 roku (Joanna Płońska)

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 14:48 - Leszek Wojtowicz