ARTYKUŁY

 

Ks. Mirosław Kalinowski, Formy działania infrastruktur eklezjalnych na rzecz rodziny
Forms of Work of Ecclesial Structures in Support of Family (Sum.),

 

Beata Parysiewicz, Zagrożenia małżeństwa i rodziny Threats to Marriage and Family (Sum.)

 

Nadia Hapon, Julia Gorbaniuk,

Psychologiczne aspekty percepcji interpersonalnej w relacji pedagogicznej „student–wykładowca” (streszcz.)

Психологічніаспектиміжособистісноїперцепціївсистеміпедагогічнихвзаємин «студент-викладач»

 


Ks. Witold Janocha, Wierzenia i praktyki parareligijne w percepcji rodziny z osobą niepełnosprawną
Beliefs and Parareligious Practices in the Perception of a Family with a Disabled Person (Sum.)


Ks. Józef M. Młyński, Migracje rodziców jako zjawisko społeczno-wychowawcze w kontekście nowych uwarunkowań pedagogiki dzieci
Migration of Parents as a Socio-Educational Phenomenon in the Context of New Conditions of Child Pedagogy (Sum.)


Beata Szluz, Wizerunek ojca w percepcji bezdomnych kobiet
Father’s Image in the Perception of Homeless Women (Sum.)


Katarzyna Braun, Rodzinne uwarunkowania zaangażowania młodzieży w wolontariat
Family Conditionings of Young People’s Involvement in Voluntary Organizations (Sum.)


Ks. Jacek Goleń, Monika Tylka, Oddziaływanie obecności rodziców w wychowaniu na aspiracje rodzinne i społeczne młodzieży
The Effect of Parents’ Presence in the Process of Upbringing on Family and Social Aspirations of Young People (Sum.)


Urszula Dudziak, Postawy młodzieży licealnej wobec moralności małżeńsko-rodzinnej. Synteza oceniająca z badań empirycznych i postulaty pastoralne
Secondary School Students’ Attitudes towards Marital-Family Morality an Assensing Synthesis of Empirical Studies and Pastoral Postulates (Sum.)


Bernadeta Lelonek-Kuleta, Dojrzałość do małżeństwa w świetle Teorii Dezintegracji Pozytywnej. Wielopoziomowość rozwoju osoby według Kazimierza Dąbrowskiego
Maturity for Marriage in the Theory of Positive Disintegration Multilevelness of Personality Development in Kazimierz Dąbrowski’s Theory (Sum.)


Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej
Family Court Interference in Parents’ Authority (Sum.)


Ks. Wojciech Turowski, Metaforyczność przypowieści o dziesięciu pannach a sakrament małżeństwa
The Metaphorics of the Parable of the Ten Maidens and the Sacrament of Matrimony


Ks. Jerzy Duda, Paideia w rodzinie chrześcijańskiej w nauczaniu Jana Chryzostoma
Paideia in Christian Family According to John Chrysostom (Sum.)


Ks. Karol Jasiński, Moralność a rodzina. Idee komunitarian
Morality and the Family. Communitarians’ Ideas (Sum.)


Ks. Mirosław Brzeziński, O czci i szacunku wobec ludzi starszych na kanwie Listu do osób w podeszłym wieku Jana Pawła II
On Veneration and Respect towards the Old on the Basis of John Paul II’s Letter to the Elderly


Piotr Kopiec, Instytucje poradnictwa ewangelickiego w Niemczech. Charakter i organizacja
Institutions of Evangelical Counseling in Germany Feature and Organization (Sum.)


Ks. Jarosław Jęczeń, Katarzyna Zielińska-Król, Koncepcja odpowiedzialności mass mediów w myśli Denisa McQuaila
The Concept of Mass Media’s Responsibility According to Denis McQuail (Sum.)


Marta Pawelec, Jacek Łukasiewicz, Szantaż emocjonalny w relacjach rówieśniczych
Emotional Blackmail in Peer Relationships (Sum.)


Ks. Jarosław Jęczeń, Second life. Gry wirtualne – szansa czy zagrożenie?
Second life. Virtual Games – a Chance of a Threat? (Sum.)


Ks. Włodzimierz Wieczorek, Teologia pracy w nauczaniu Jana Pawła II
Theology of Work in John Paul II’s Teaching (Sum.)

 


PRACA SOCJALNA


Marta Kozak, Kształcenie w zakresie pracy socjalnej w Polsce – rys historyczny
Education in the Sphere of Social Work in Poland – a Historical Sketch (Sum.)


Jerzy Koperek, Adam Koperek, Poszanowanie prawa do własności prywatnej wyzwaniem dla pracy socjalnej
Respect the Right to Private Property as a Challenge for Social Work (Sum.)


Ks. Witold Janocha, Marginalizacja i wykluczenie osób niepełnosprawnych z obszarów życia społecznego i religijnego
Marginalization and Exclusion of the Disabled from the Areas of Social and Religious Life (Sum.)

 


RECENZJE I OMÓWIENIA


Witold Janocha, Religijność osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Studium socjologiczno-pastoralne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 (Beata Bilicka)


Antonio Sciortino, La famiglia cristiana. Una risorsa ignorata, Milano: Edizioni Mondadori 2009 (ks. Mirosław Brzeziński)


Christian M. Steiner, Lei e Lui… una sinfonia? Verso nuove dimensioni di vita nuziale e familiare, Venezia: Edizioni Marcianum Press 2009 (ks. Mirosław Brzeziński)


Beata Marta Parysiewicz, Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 (Jerzy Koperek)

 

INFORMACJE I SPRAWOZDANIA


Sprawozdanie z działalności Instytutu Nauk o Rodzinie za rok akademicki 2010/2011 (ks. Jarosław Jęczeń, Ewa M. Zięba)


Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Studentów Instytutu Nauk o Rodzinie KUL za rok 2010/2011 (Elżbieta Herbut, ks. Jarosław Jęczeń)


Sprawozdanie z debaty „Dam ci wszystko to, co lubię, ale siebie dam po ślubie”, czyli bez sexu przed ślubem?, Łomża, 11 lutego 2011 roku (ks. Mirosław Brzeziński)


Sprawozdanie z sympozjum „Dar życia” w trosce o odpowiedzialność´ w przekazywaniu życia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 19 marca 2011 roku  (Agnieszka Jeziorska, Urszula Dudziak)


Sprawozdanie z konferencji polonijnych doradców życia rodzinnego, Uniwersytet Rzeszowski, 24-25 marca 2011 roku (Urszula Dudziak, Grzegorz Orłowski)


Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Famiglia, Chiesa e vita buona nell’Europa della modernità” [„Rodzina, Kościół i dobre życie we współczesnej Europie”], Agrigento, 28 maja 2011 roku (ks. Mirosław Brzeziński)


Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „«Gra o życie». Hazard i uzależnienia wirtualne”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 1 czerwca 2011 roku (Bernadeta Lelonek-Kuleta)


Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Profilaktyka życia prokreacyjnego” pt. „Wokół początków życia ludzkiego”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 15 października 2011 roku (Joanna Płońska)

 

 

 

Słownik terminów z zakresu nauk o rodzinie i pracy socjalnej (oprac. Julia Gorbaniuk)

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 14:51 - Leszek Wojtowicz