Badania jakościowe i ilościowe w zakresie luk kompetencyjnych i kształtu regulacji KRM

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” jest  odpowiedzialny za przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych w zakresie luk kompetencyjnych mediatorów i kształtu regulacji Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

W ramach badań jakościowych przeprowadzane są wywiady grupowe i indywidualne z mediatorami i przedstawicielami zawodów prawniczych w zakresie kształtu przyszłej regulacji KRM. Kolejnym etapem są badania ilościowe, które polegają na badaniu ankietowym skierowanym do mediatorów, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz przedsiębiorców.

 

Osoby zainteresowane udziałem w anonimowym badaniu mogą przesyłać swoje zgłoszenia za pośrednictwem maila: mediacja@kul.pl.

2021-02-04