REKRUTACJA na kolejne szkolenia w formie webinarów

Centrum Arbitrażu i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do udziału w kolejnych bezpłatnych webinariach online organizowanych w ramach cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych:

 

  1. Podstawy prawne i problemy współczesnej mediacji gospodarczej
  2. Komunikacja interpersonalna: umiejętności komunikacyjne/negocjacyjne
  3. Praktyczne problemy mediacji w sporach powstałych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem
  4. Jak prowadzić e-mediację?

Adresaci szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby (zamieszkujące lub mające stały pobyt) z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Terminy szkoleń w formie webinaru

  1. 12 października 2021, godz. 16.30-20.00 - Podstawy prawne i problemy współczesnej mediacji gospodarczej
  2. 26 października 2021, godz. 16.30-20.00 - Komunikacja interpersonalna: umiejętności komunikacyjne/negocjacyjne
  3. 09 listopada 2021, godz. 16.30-20.00 - Praktyczne problemy mediacji w sporach powstałych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem
  4. 07 listopada 2021, godz. 16.30-20.00 - Jak prowadzić e-mediację?

Miejsce szkolenia w formie webinaru

online - aplikacja Clickmeeting

 

Dokumenty aplikacyjne na szkolenia w formie webinarów oraz więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

2021-09-24

O projekcie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z czterech partnerów realizujących projekt we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

 

CEL

 

Głównym celem projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych. Działania zaplanowane w ramach projektu przyczynią się do realizacji celu szczegółowego PO WER, w ramach którego projekt będzie realizowany tj. poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. Osiągnięcie celu szczegółowego będzie możliwe poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów, podniesienie kompetencji mediatorów w ramach szkoleń przeprowadzonych w standardach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz webinariów w zakresie tematyki dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych. Ponadto projekt zakłada działania promocyjne w zakresie mediacji i tworzonego Rejestru.

 

W ramach projektu do zadań realizowanych przez KUL należą m.in.

 

1) przygotowanie i przeprowadzenie badań jakościowych oraz ilościowych dotyczących potrzeb społecznych związanych z utworzeniem KRM oraz przygotowanie raportu z prac analitycznych;

2) przeprowadzenie cyklu szkoleń podnoszących kompetencje obecnych mediatorów oraz przygotowujących osoby do pełnienia funkcji mediatora w województwie lubelskim, świętokrzyskich oraz podkarpackim zgodnych ze standardami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Wszyscy uczestnicy szkoleń, po ukończeniu szkolenia, będą zobowiązani do przystąpienia do walidacji w ramach kwalifikacji „prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”;

3) przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie cyklu webinarów o tematyce dotyczącej ODR (e-mediacji) oraz mediacji pracowniczych i gospodarczych oraz przygotowanie ujednoliconych materiałów dydaktycznych ze szkoleń;

4) przygotowanie i zrealizowanie działań informacyjnych polegających m.in. na zorganizowaniu spotkań mediatorów z przedstawicielami sądownictwa oraz seminariów dla potencjalnych stron mediacji. Ponadto przygotowanie aplikacji o charakterze informacyjno-promocyjnym pozwalającej na zainicjowanie mediacji w trybie wnioskowym przy jednoczesnym umożliwieniu bezpośredniego kontaktu stron z mediatorami.

 

TERMIN REALIZACJI:

Projekt będzie realizowany w okresie: 1 czerwca 2020 - 31 sierpnia 2023.

 

BUDŻET:

Budżet całego projektu dofinansowany z Funduszy Europejskich wynosi 12.196.438,62 zł , w tym 1.823.891,56 zł dla KUL.

 

2021-06-14