REKRUTACJA na 80-godzinne szkolenie z zakresu mediacji w sprawach cywilnych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prowadzi rekrutację do udziału w bezpłatnym 80. godzinnym szkoleniu z zakresu mediacji w sprawach cywilnych, zgodnym z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”. W 2021 r. w Lublinie odbędzie się jedno szkolenie 80-godzinne tylko dla grupy 25 osób. Szkolenie przeprowadzone zostanie w formule hybrydowej – ćwiczenia i warsztaty stacjonarne oraz wykłady w formie online.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie 80. godzinne przeznaczone jest dla osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. mających miejsce zamieszkania na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego;
  2. które nie są wpisane na listę stałych mediatorów;
  3. nie prowadziły mediacji i nie mają doświadczenia w prowadzeniu mediacji;
  4. chcących nabyć wiedzę i umiejętności warunkujące możliwość przystąpienia do walidacji dla kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 

3 września 2021 r. (godz. 14.00-20.00) online

4 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

5 września 2021 r. (godz. 09.00– 17.30) online

 

10 września 2021 r.  (godz. 14.00-20.00) online

11 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

12 września 2021 r. (godz. 09.00–17.30)  stacjonarnie

 

17 września 2021 r. (godz. 14.00-20.00) online

18 września 2021 r. (godz. 10.30–19.00) stacjonarnie

19 września 2021 r. (godz. 09.00–16.45) online

 

Dokumenty aplikacyjne na szkolenia oraz więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIE 80. GODZINNE W LUBLINIE TRWA OD 19.07.2021 r. DO 31.08.2021 r. LUB DO WYCZERPANIA MIEJSC

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

2021-07-19

REKRUTACJA na 24-godzinne szkolenia mediacyjne w województwie świętokrzystkim

Szanowni Państwo Mediatorzy


Uprzejmie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu mediacji w sprawach cywilnych oraz przystąpienia do walidacji zgodnie z wymogami opisanymi w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dnia 4 grudnia 2018r. (M.P. z 2018 r. poz. 1198).

 

Obecna edycja szkoleń przeznaczona jest dla mediatorów mających miejsce zamieszkania lub wykonujących praktykę mediacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji obecnych mediatorów powiązane są z pracami związanymi z utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatorów, który zastąpi listy stałych mediatorów. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji będzie uprawniało do ubiegania się o wpis do Rejestru, przy spełnieniu pozostałych wymogów.

 

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 24 godzin w tym 16 godzin szkolenia stacjonarnego w Kielcach, odbywającego się w trakcie weekendu oraz 8 godzin szkolenia w formule online. Egzamin zostanie przeprowadzony w Lublinie. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo niezbędne materiały szkoleniowe. Dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany catering, a dla 10% uczestników, mających miejsce zamieszkania powyżej 50 km od miejsca szkolenia istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego noclegu.

 

Rekrutacja na szkolenia została już rozpoczęta. Decyduje kolejność zgłoszeń. Odbędą się tylko 3 edycje szkoleń. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

Aktualne terminy szkoleń:

1. 2-4 lipca 2021 r. - online oraz Kielce

2. 9-11 lipca 2021 r. - online oraz Kielce

3. 16-18 lipca 2021 r. - online oraz Kielce

 

Dokumenty aplikacyjne na szkolenia oraz więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.

 

Rekrutacja trwa od 14.06.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania miejsc.

 

 

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Szkolenia prowadzone są przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma uprawnienia Instytucji Certyfikujących do kwalifikacji rynkowych "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych". 

2021-06-14

Badanie kwestionariuszowe dla przedstawicieli zawodów prawniczych i przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania systemu mediacji w Polsce oraz oczekiwań wobec przyszłego Krajowego Rejestru Mediatorów, który zastąpi listy stałych mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Badanie kwestionariuszowe realizuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

Poniższa ankieta nie jest tożsama z ankietą umieszczoną w ramach konsultacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do działu w badaniu zapraszamy przedstawicieli zawodów prawniczych i przedsiębiorców. Celem badania jest poznanie Państwa opinii i oczekiwań w zakresie statusu mediatora i kształtu Krajowego Rejestru Mediatorów.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut.

Wszystkie odpowiedzi są poufne, zostaną w pełni zanonimizowane i będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych statystyk. Przedmiotowe wyniki posłużą do przygotowania raportu dla Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego m.in. kształtu i warunków wpisu mediatorów do Krajowego Rejestru Mediatorów.

Ewentualne pytania oraz wątpliwości dotyczące badania prosimy kierować na adres: mediacja@kul.pl.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za poświęcony czas i Państwa udział w badaniu.


Przedmiotowa anonimowa ankieta jest dostępna w poniższym odnośniku:
https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/712559?lang=pl

Z wyrazami szacunku
zespół projektowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II----------------------------------------------

Klauzula informacyjna
Informujemy, że udział w badaniu jest dobrowolny. Przesyłając zwrotnie wypełnioną ankietę, wyrażają Państwo świadomą i dobrowolną zgodę na udział w badaniu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie w celu przeprowadzenia niniejszego badania.
Wyniki ankiety będą wykorzystywane w opracowaniach naukowych oraz raportach przygotowywanych dla Ministerstwa Sprawiedliwości w postaci zanonimizowanych zbiorczych statystyk.
1) Administratorem danych osobowych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu nr tel.: 81 445 41 01 lub mailowo za pośrednictwem adresu e-mail: kul@kul.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z którym kontakt jest możliwy pod nr tel.: 81 445 32 30, lub na adres e-mail: iod@kul.pl.
3) Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłącznie do celów badań naukowych i prac rozwojowych w tym również w celach kontaktowych oraz identyfikacyjnych na potrzeby wykonania badania naukowego w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.
4) Informujemy, że dane osobowe w postaci adresu mailowego zostały pozyskane z list stałych mediatorów udostępnionych na stronach internetowych poszczególnych Sądów Okręgowych.
5) Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a), tj. dobrowolnie wyrażoną zgodę, którą zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6) Udział w badaniu i podanie danych jest dobrowolne, niemniej koniecznie do osiągnięcia celu badań naukowych. Wyniki badań ankietowych będą wykorzystywane bez danych identyfikujących osobę.
7) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane jedynie przez upoważnione osoby zaangażowane w procesy związane z realizacją badania. Państwa dane mogą zostać ujawnione osobom działającym z upoważnienia administratora i przetwarzającym dane wyłącznie na jego polecenie. Dane mogą być́ ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie.
8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu badań naukowychi.
9) W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach badań naukowych przysługuje Państwu zgodnie z normą art. 469b ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłącznie prawo do usunięcia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.".

2021-05-12

Badanie kwestionariuszowe dla osób pracujących w obszarze mediacji

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania systemu mediacji w Polsce oraz oczekiwań wobec przyszłego Krajowego Rejestru Mediatorów, który zastąpi listy stałych mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Badanie kwestionariuszowe realizuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu pt. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

Poniższa ankieta nie jest tożsama z ankietą umieszczoną w ramach konsultacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do udziału w badaniu zapraszamy osoby pracujące w obszarze mediacji. Celem badania jest poznanie Państwa opinii i oczekiwań w zakresie statusu mediatora i kształtu Krajowego Rejestru Mediatorów.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut.

Wszystkie odpowiedzi są poufne, zostaną w pełni zanonimizowane i będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych statystyk. Przedmiotowe wyniki posłużą do przygotowania raportu dla Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącego m.in. kształtu i warunków wpisu mediatorów do Krajowego Rejestru Mediatorów.

Ewentualne pytania oraz wątpliwości dotyczące badania prosimy kierować na adres: mediacja@kul.pl.

Będziemy niezmiernie wdzięczni za poświęcony czas i Państwa udział w badaniu.


Przedmiotowa anonimowa ankieta jest dostępna w poniższym odnośniku:

https://ankiety.kul.pl/lime3/index.php/594382?lang=pl  


Z wyrazami szacunku
zespół projektowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

----------------------------------------------

Klauzula informacyjna
Informujemy, że udział w badaniu jest dobrowolny. Przesyłając zwrotnie wypełnioną ankietę, wyrażają Państwo świadomą i dobrowolną zgodę na udział w badaniu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie w celu przeprowadzenia niniejszego badania.
Wyniki ankiety będą wykorzystywane w opracowaniach naukowych oraz raportach przygotowywanych dla Ministerstwa Sprawiedliwości w postaci zanonimizowanych zbiorczych statystyk.
1) Administratorem danych osobowych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem telefonu nr tel.: 81 445 41 01 lub mailowo za pośrednictwem adresu e-mail: kul@kul.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z którym kontakt jest możliwy pod nr tel.: 81 445 32 30, lub na adres e-mail: iod@kul.pl.
3) Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłącznie do celów badań naukowych i prac rozwojowych w tym również w celach kontaktowych oraz identyfikacyjnych na potrzeby wykonania badania naukowego w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.
4) Informujemy, że dane osobowe w postaci adresu mailowego zostały pozyskane z list stałych mediatorów udostępnionych na stronach internetowych poszczególnych Sądów Okręgowych.
5) Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a), tj. dobrowolnie wyrażoną zgodę, którą zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6) Udział w badaniu i podanie danych jest dobrowolne, niemniej koniecznie do osiągnięcia celu badań naukowych. Wyniki badań ankietowych będą wykorzystywane bez danych identyfikujących osobę.
7) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane jedynie przez upoważnione osoby zaangażowane w procesy związane z realizacją badania. Państwa dane mogą zostać ujawnione osobom działającym z upoważnienia administratora i przetwarzającym dane wyłącznie na jego polecenie. Dane mogą być́ ujawniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie.
8) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu badań naukowych.
9) W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach badań naukowych przysługuje Państwu zgodnie z normą art. 469b ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłącznie prawo do usunięcia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.".

2021-05-12

Badania jakościowe i ilościowe w zakresie luk kompetencyjnych i kształtu regulacji KRM

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach projektu pn. „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” jest  odpowiedzialny za przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych w zakresie luk kompetencyjnych mediatorów i kształtu regulacji Krajowego Rejestru Mediatorów.

 

W ramach badań jakościowych przeprowadzane są wywiady grupowe i indywidualne z mediatorami i przedstawicielami zawodów prawniczych w zakresie kształtu przyszłej regulacji KRM. Kolejnym etapem są badania ilościowe, które polegają na badaniu ankietowym skierowanym do mediatorów, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz przedsiębiorców.

 

Osoby zainteresowane udziałem w anonimowym badaniu mogą przesyłać swoje zgłoszenia za pośrednictwem maila: mediacja@kul.pl.

2021-02-04