Nazwa kwalifikacji rynkowej: Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Kod kwalifikacji w ZRK: 5C381800023

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz. 1198).

 

Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Udział w procesie walidacji jest możliwy po przesłaniu przez Uczestnika zgłoszenia do udziału w walidacji na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin z dopiskiem Centrum Arbitrażu i Mediacji. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: informacje i dane kontaktowe Uczestnika walidacji w tym numer telefonu i adres email, rodzaj kwalifikacji, określenie wnioskowanego sposobu weryfikacji efektów uczenia się w ramach części praktycznej egzaminu. Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać kwalifikację pełną na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.). W celu weryfikacji spełnienia warunku posiadania kwalifikacji pełnej na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji Uczestnik walidacji powinien do zgłoszenia dołączyć dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji pełnej na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji zgodnie z art. 8 ustawy ZSK. Przyjęcie zgłoszenia i rezerwacja miejsca potwierdzona jest informacją przesłaną na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu.

 

Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” jest gotowa do samodzielnego planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w sprawach cywilnych zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych. Dokonuje analizy konfliktu, rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron. Na podstawie analizy ocenia, czy nie ma przeciwwskazań do zastosowania mediacji. Jest przygotowana do motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów. Stosując techniki zarządzania emocjami oraz techniki mediacyjne, prowadzi strony do uzyskania porozumienia. Sporządza dokumenty niezbędne w procesie mediacji m.in. (umowę o przeprowadzenie mediacji, protokół z  mediacji). Wspiera strony w procesie kształtowania finalnej ugody mediacyjnej. Potrafi dostrzec elementy umożliwiające wykonanie porozumienia. Posługuje się podstawową siatką pojęciową z zakresu prawa cywilnego (m.in. stosunek prawny, rzecz, zobowiązanie, dział spadku), umożliwiającą zrozumienie problemu zgłaszanego przez strony mediacji. Aktualizuje swoją wiedzę z zakresu mediacji oraz zastosowania podstaw prawnych związanych z procedurą mediacji (w  tym w  szczególności w  kontekście regulacji postępowania mediacyjnego w  Kodeksie postępowania cywilnego). W  zakresie wiedzy specjalistycznej, przekraczającej własne umiejętności, jako mediatora, potrafi wskazać ekspertów zewnętrznych, np. prawników, doradców podatkowych, do podjęcia współpracy. Jest przygotowana do reagowania oraz rozwiązywania problemów, często w zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach. Osoba posiadająca kwalifikację rozumie zakres odpowiedzialności wynikający z wykonywania działań zawodowych. Zestaw  efektów uczenia się wskazany jest w Obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 10.12.2018 r. poz. 1198).

 

 

Zasoby kadrowe – kompetencje osób przeprowadzających walidację

W procesie weryfikacji biorą udział:

 – operator systemu egzaminacyjnego, który organizuje zaplecze techniczne do przeprowadzenia weryfikacji i nadzoruje przebieg testu;

– komisja weryfikacyjna, składająca się z min. 2 egzaminatorów, która przeprowadza część praktyczną egzaminu. Osoba będąca egzaminatorem może być jednocześnie operatorem systemu egzaminacyjnego.

 

Operator systemu egzaminacyjnego posiada minimum:

– wykształcenie minimum średnie;

– umijętność obsługi komputera w zakresie uruchamiania oraz podstawowej obsługi systemu i zainstalowanych aplikacji;

– umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacji trudności z nawiązaniem lub zanikiem połączenia internetowego lub obsługą przeglądarki w zakresie kompatybilności z platformą egzaminacyjną.

 

Komisja weryfikacyjna

Weryfikację efektów uczenia się w części praktycznej prowadzi komisja weryfikacyjna, składająca się z min. 2 osób. Każdy członek komisji weryfikacyjnej:

– posiada wykształcenie wyższe magisterskie (kwalifikacja pełna na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, z późn. zm.));

– posiada minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji potwierdzone rekomendacją ośrodka mediacji lub sądu (w przypadku prowadzenia mediacji sądowych);

– posiada ukończone studia lub szkolenie z zakresu mediacji (min. 80 godzin) oraz co najmniej 2 specjalizacje z zakresu mediacji (w tym obligatoryjnie mediacji cywilnej);

– stosuje zasady etyki zawodowej mediatora;

– zna aktualnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie mediacji; – zna i stosuje standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora;

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

– stosuje kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji;

– stosuje zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzenia walidacji

Instytucja Certyfikująca zapewnia:

– stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji (jedno stanowisko dla jednego kandydata wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu) do realizacji części teoretycznej egzaminu;

– stolik, 3 krzesła oraz materiały biurowe (kartki, długopis);

– 2 statystów, którzy odgrywają rolę stron w procesie mediacji (w rolę statystów mogą wcielić się również inni uczestnicy podchodzący do walidacji lub członkowie komisji egzaminacyjnej);

– opracowane kazusy mediacji dotyczące spraw cywilnych.

 

Przeprowadzenie walidacji

Metody stosowane w walidacji – Weryfikacja składa się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) i egzaminu praktycznego. Weryfikacji podlegają wyłącznie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji. Test wiedzy jest przeprowadzany w elektronicznym systemie w Instytucji Certyfikującej. Egzamin teoretyczny (test wiedzy) przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, obejmuje 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, bez punktów ujemnych. Wynik egzaminu wyświetlany jest na ekranie monitora uczestnika walidacji bezpośrednio po wypełnieniu i przesłaniu testu. Potwierdzeniem wyniku egzaminu teoretycznego jest uzyskana suma punktów wyświetlana na monitorze uczestnika walidacji i zapisywana w systemie informatycznym. Warunkiem pozytywnego zaliczenia testu wiedzy jest uzyskanie 25 punktów – udzielnie 25 poprawnych odpowiedzi. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Osobie egzaminowanej podczas rozwiązywania testu nie wolno korzystać z innych aplikacji (w tym otwierać stron internetowych) niż system do przeprowadzania egzaminu.

 

Egzamin praktyczny polega na zweryfikowaniu praktycznych umiejętności poprzez wykonanie zadań lub przedstawienie dowodów stanowiących podstawę weryfikacji wymaganych dla kwalifikacji efektów uczenia się. Część praktyczną egzaminu przeprowadza dwóch egzaminatorów IC. Każdy osobno ocenia wykonywane przez uczestników zadania z wykorzystaniem opracowanego przez IC arkusza oceny. Następnie punkty przyznane osobno przez obu egzaminatorów są sumowane. Wynik egzaminu z części praktycznej stanowi średnią punktową wynikającą z punktów przyznanych przez każdego egzaminatora w każdej kategorii efektów uczenia się podlegających ocenie. W ramach egzaminu praktycznego dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji: próbka pracy połączona z symulacją, rozmowa z komisją, analiza dowodów, która polega na zbadaniu dokumentów pod kątem tego, w jakim stopniu mogą one świadczyć o osiągnięciu przez Uczestnika efektów uczenia się. Dowodami na potwierdzenie kwalifikacji mogą być m.in. poświadczenia przeprowadzonych mediacji wydane przez sąd, ośrodek mediacji wraz z zanonimizowanymi opisami symulacji mediacji oraz dokumentacją potwierdzającą jej przeprowadzenie. Wynik egzaminu praktycznego umieszczany jest w arkuszu oceny egzaminu praktycznego. Szczegółowe warunki przeprowadzenia walidacji określone zostały w Regulaminie dostępnym w siedzibie Instytucji Certyfikującej.

 

Certyfikat

Certyfikaty potwierdzające kwalifikację wydawane są na podstawie pozytywnego wyniku uzyskanego z egzaminu teoretycznego i praktycznego. Certyfikat jest wystawiany dla uczestników, którzy uzyskali minimum 25 punktów z części teoretycznej i minimum 25 punktów z części praktycznej egzaminu. Certyfikaty wystawiane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia egzaminu. Certyfikat jest wydawany na okres 10 lat.

 

Koszty walidacji

Koszt walidacji dla danej kwalifikacji wynika z obowiązującego cennika.

 

Procedura odwoławcza

Uczestnikom walidacji przysługuje prawo do złożenia odwołania od wyniku egzaminu. Procedura odwoławcza została określona w Regulaminie dostępnym w siedzibie Instytucji Certyfikującej wraz z wzorem odwołania.

 

Instytucja Certyfikująca zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której Uczestnikowi walidacji i certyfikacji przysługuje prawo odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych warunkujących przystąpienie do egzaminu, samych egzaminów, a także decyzji kończącej walidację i wyniku egzaminu. Uczestnicy mają prawo do wniesienia odwołania wraz z uzasadnieniem do Przewodniczącego Zespołu do prowadzenia szkoleń i przyjmowania egzaminów certyfikacyjnych w formie pisemnej na adres Instytucji Certyfikującej - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin z dopiskiem Centrum Arbitrażu i Mediacji, w terminie 14 od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu. Liczy się data wpływu odwołania do Instytucji Certyfikującej. W odwołaniu należy wskazać przyczyny wniesienia odwołania wraz z podaniem uzasadnienia. Komisja Odwoławcza w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwołania na podstawie zgromadzonego materiału podejmuje decyzję pozytywną lub negatywną w przedmiocie wniesionego odwołania oraz zawiadamia wnoszącego odwołanie o wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w formie pisemnej na adres wskazany w treści odwołania

 

Najbliższe terminy walidacji:

4 czerwca 2022 r.

11 czerwca 2022 r.

12 czerwca 2022 r.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2022, godz. 13:17 - Bogumiła Pazur