Aktualności / Wydarzenia

Klub Promocji Talentów

IMG_1041 W roku akademickim 2023/ 2024 ponownie rozpoczął działalność Klub Promocji Talentów. 18.11.2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie Uczniów, Rodziców, Studentów oraz Pracowników Katedry Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii, którzy będą współtworzyli Klub.
Klub organizowany jest przez Katedrę Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii, przy czynnym zaangażowaniu studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Priorytetowym celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, wzbogacanie wiedzy uczniów, oraz stworzenie mikrośrodowiska, w którym będą mogli prezentować swoje osiągnięcia. Druga grupa celów jest skoncentrowana na studentach. Priorytetem w tym względzie jest rozbudzenie potrzeby służby drugiemu człowiekowi, służby podmiotom szkoły, misji społeczno-etycznej - być otwartym na potrzeby rozwojowe uczniów , służyć im pomocą, poszukiwać nowych metod i form pracy pedagogicznej z dzieckiem uzdolnionym; budzić w sobie gotowość do do zdobywania nowych umiejętności pedagogicznych warunkujących pracę z dzieckiem uzdolnionym; pogłębianie umiejętności nawiązywania relacji międzyludzkich, u podstaw których znajduje się służba drugiemu człowiekowi, koleżeństwo, przyjaźń, solidarność; doświadczeniu przez studentów piękna misji nauczyciela i utożsamiania się z nią oraz twórcza jej realizacja; nabywanie przez studentów odwagi do autonomicznych działań, twórczej postawy i odpowiedzialności. Powołanie Klubu stanowi formę edukacji przez służbę studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.