Wybrane publikacje

Książki:

Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K.,  Łaguna M. (w druku). Samoocena i jej pomiar. Skala samooceny SES M. Rosenberga. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Łaguna M., Trzebiński J., Zięba M. (2005). KNS - Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Łaguna M. (2004). Szkolenia. Gdańsk: GWP.
Łaguna M., Lachowska B. (2003) (red.). Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych. Lublin: TN KUL.
Lachowska B., Łaguna M. (2002) (red.). Draw-a-Family Test in psychological research. Lublin: TN KUL.
Łaguna M. (1997). Budować obraz siebie. Badania nad obrazem siebie studentów kształconych metodami aktywizującym. Lublin: RW KUL.


Artykuły naukowe:
Gorgievski, M., Laguna, M. (2008). More than money: Gain and loss spirals in entrepreneurship. W: J. A. Moriano Leon, M. Gorgievski, M. Lukes (red.), Teaching psychology of entrepreneurship. Perspectives from six European countries, 159-177. Madrid: UNED.

Łaguna M. (2008). Metoda Projektów Osobistych w doradztwie karier. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia, t.2, 35-36. Gdańsk: GWP.

Łaguna M. (2008). Żal i marzenia w wypowiedziach potencjalnych przedsiębiorców. W: B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja: teoria i praktyka, 397-405. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Łaguna M. (2007). Entrepreneurship and perceived social support in the unemployed. W: A. Bokszczanin (red.), Social change in solidarity: Community psychology perspectives and approaches, 165-176. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Łaguna M. (2007). Czy postawy wobec pieniędzy mogą sprzyjać przedsiębiorczości? Polskie Forum Psychologiczne, 12 (2), 135-150.

Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I.  (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga - polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna 2(02), 164-176.

Łaguna M. (2007). Positive psychological capital and entrepreneurship. W: J. A. Moriano Leon, M. Gorgievski (red.), Psychology of entrepreneurship: Research and education, 135-141. Madrid: UNED.

Łaguna M., Bąk W. (2007). Emocje i przekonania na temat ja. Dwa kierunki wyjaśniania ich wzajemnych relacji. W: A. Błachnio, A. Gózik (red.), Bliżej emocji (s. 205-217). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Łaguna M., Wawrzeńczyk-Kulik M., Talik E., Talik W.,  Huyghe P., Wiącek G., Vingoe G., Tarkowski K. (2006). Competences of starter entrepreneurs´ and the measurement method "ASTRA - STARTER". Perspectives on Economic, Political and Social Integration. Journal of Mental Changes, 7 (1-2), 9-31.


Łaguna M. (2006). Optymizm i nadzieja a intencja założenia własnej firmy. Przegląd Psychologiczny, 49 (4), 193-217.
Streszczenie: Przedsiębiorczość stanowi istotny czynnik w rozwoju gospodarki rynkowej, dlatego ważne jest poznanie tych właściwości osoby, które sprzyjają podjęciu przez nią aktywności przedsiębiorczej. Dotychczasowe badania, jak również teorie społeczno-poznawcze, pozwalają na postawienie hipotez dotyczących relacji pomiędzy przekonaniami osoby skłonnej założyć własną firmę i procesem przedsiębiorczym. Przedstawione badania koncentrują się na przekonaniach które mogą wiązać się z pierwszymi etapami tego procesu: ze spostrzeganiem celu oraz intencją przedsiębiorczą. Analizowana była rola trzech przekonań: optymizmu, nadziei na sukces oraz nadziei podstawowej. Badania miały charakter podłużny, uczestniczyło w nich 332 osoby, które zgłosiły się na szkolenie dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej. Zastosowane zostały Test Orientacji Życiowej LOT-R, Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS, Kwestionariusz Nadziei Podstawowej BHI-12 oraz Kwestionariusz Celów KCEL II. Wyniki badań pokazały, że wysoki poziom nadziei pozwala przewidywać wyższą ocenę szans założenia firmy, wyższą ocenę wartości tego celu oraz większą gotowość do wysiłku dla jego realizacji. Także optymizm przyczynia się do wyższej oceny szans na sukces. Optymizm i nadzieja okazały się także istotnymi predyktorami intencji przedsiębiorczej.


Łaguna M. (2006). Skala Skuteczności Przedsiębiorczej. Roczniki Psychologiczne, 9 (2), 107-128.

Streszczenie: Przekonanie o własnej skuteczności może odnosić się do różnych obszarów funkcjonowania, różnych zadań. Artykuł prezentuje skalę do pomiaru przekonania o skuteczności w podejmowaniu działań związanych z zakładaniem własnej firmy. Została ona opracowana w oparciu o dwukrotne badanie grupy 315 potencjalnych przedsiębiorców. Wyniki analizy czynnikowej pozwoliły na wyodrębnienie trzech węższych obszarów skuteczności przedsiębiorczej: przekonania o skuteczności w zbierania informacji rynkowych, w podejmowaniu aktywności przedsiębiorczej oraz przekonania o skuteczności finansowo-prawnej. Metoda uzyskała wysoki wskaźnik zgodności wewnętrznej – alfa Cronbacha 0,96. Jej pozytywne korelacje z dotychczasowym doświadczeniem, a także z wynikami Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES, Skali Samooceny SES, Testu Orientacji Życiowej LOT-R, Kwestionariusza Nadziei na Sukces KNS oraz istotnie wyższe wyniki u osób, które zamierzają założyć własną firmę, pozwalają uznać ją za trafne narzędzie oceny przekonania o skuteczności przedsiębiorczej.


Łaguna M. (2005). Od czego zależy sukces w podejmowaniu działalności gospodarczej? Przegląd propozycji teoretycznych. Czasopismo Psychologiczne, 11 (2), 143-155.

Streszczenie: Pytania od czego zależy, że jedni ludzie decydują się założyć własną firmę, a inni nie; co wpływa sukces w tej dziedzinie są kluczowymi pytaniami stawianymi w badaniach nad przedsiębiorczością. W artykule zaprezentowane zostały cztery koncepcje teoretyczne, które na podstawie przeglądu dotychczasowych badań wskazują na najważniejsze uwarunkowania sukcesu w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Wszystkie one koncentrują się przede wszystkim na osobie przedsiębiorcy. W podsumowaniu pokazane zostały punkty styczne prezentowanych propozycji, a także ich zalety i ograniczenia.


Łaguna M. (2005). Spostrzeganie własnej skuteczności i koncepcja Ja u osób bezrobotnych. Możliwości modyfikacji poprzez działania edukacyjne. Psychologia Rozwojowa, 10 (1), 69-78.
Streszczenie: Artykuł stanowi doniesienie z badań dotyczących przekonań o własnej skuteczności oraz szerzej koncepcji Ja u osób bezrobotnych. Za podstawę teoretyczną przyjęta została koncepcja przekonania o własnej skuteczności Bandury. Prezentowane badania miały na celu poznanie możliwości modyfikacji przekonań na temat własnej skuteczności w zakresie podejmowania nowego zatrudnienia oraz poszukiwanie związku między tymi przekonaniami a rzeczywistym sukcesem na rynku pracy. O ile istnieje możliwość podwyższenia poczucia skuteczności w zakresie poszukiwania pracy pod wpływem szkolenia, to nie musi ono przekładać się na faktyczne efekty w postaci znalezienia zatrudnienia. Analizowany był także związek między poczuciem własnej skuteczności a koncepcją Ja u osób bezrobotnych.


Łaguna M. (1996). Przegląd badań nad zmianami obrazu siebie pod wpływem oddziaływań o charakterze edukacyjnym. Psychologia Wychowawcza, 5, 402-407

Streszczenie: Artykuł prezentuje przegląd badań nad zmianami w zakresie obrazu siebie pod wpływem oddziaływań edukacyjnych w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz studentów. Przedstawiona została próba uporządkowania terminologii stosowanej w badaniach nad obrazem siebie, odwołując się do rozróżnień zaproponowanych przez Lawrenca. Przedyskutowane zostały także efekty różnych programów i eksperymentów edukacyjnych zmierzających wprost lub pośrednio do zmian w zakresie obrazu siebie. Badania pogrupowane zostały według wieku uczestników programów. Dotychczas uzyskane wyniki nie są jednoznaczne. Zagadnienie, z uwagi na znaczenie obrazu siebie dla funkcjonowania człowieka, wymaga dalszych badań.

Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K.,  Łaguna M. (w druku). Samoocena i jej pomiar. Skala samooceny SES M. Rosenberga. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2008, godz. 11:29 - Mariola Łaguna