Katedra Psychologii Ogólnej została utworzona w 1934 roku w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pierwszym jej kierownikiem został wówczas ks. profesor Józef Pastuszka (1897-1989),  który pełnił tę funkcję do momentu odejścia na emeryturę w 1969 roku. Obecnie Katedra Psychologii Ogólnej funkcjonuje w ramach Instytutu Psychologii, a jej kierownikiem w latach 1981-2008 był ks. dr hab. Zenon Uchnast, prof. KUL. W latach 2008-2010 kierownikiem Katedry była dr hab. Stanisława Tucholska, prof. KUL zaś do 2012 roku obowiązki kierownika katedry pełniła prof. dr hab. Stanisława Steuden. Aktualnie, od r. 2012 kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Mariola Łaguna.

 

Kierunki prac naukowych realizowanych w Katedrze obejmowały między innymi takie zagadnienia jak: norma psychologiczna, psychologiczne wymiary adekwatnego funkcjonowania, kompetencje osobowe (aktualizacja siebie przez współdziałanie, empatia osobowa, prężność osobowa), kompetencje temporalne, opracowanie i stosowanie metod jakościowej analizy struktury osobowego doświadczenia zdarzeń życiowych, wytworów literackich i narracyjnych, dookreślanie personalistycznego podejścia w psychologii charakteru (współczesne typologie i metody pomiaru), teoretyczne podstawy badań i operacjonalizacja założeń osobowości koherentnej i charakteru narcysty­cz­nego. W pracach teoretycznych i badawczych podejmuje się problematykę z nurtu psychologii postaci, fenomenologiczno-egzystencjalnej, psychologii ekologicznej, humanistycznej i personalisty­cz­nej.

 

Najważniejsze wcześniejsze osiągnięcia:

  • opracowanie teoretycznych podstaw psychologii jako nauki humanistycznej i wypracowanie metod badawczych do empirycznej weryfikacji hipotez sformułowanych w tym paradygmacie;
  • opracowanie psychometryczne metod diagnozy psychologicznej do badania podmiotowości człowieka, aktualizacji siebie, samoakceptacji, poczucia bezpieczeństwa, prężności osobowej, empatii osobowej, typów charakteru, kompetencji temporalnych;
  • metodologiczne opracowanie modelu psychologicznej jakościowej analizy raportów pisemnych dotyczących przeżytych zdarzeń życiowych;
  • organizacja konferencji naukowej nt. "Norma psychologiczna". Materiały z tej konferencji zawarte są w: Uchnast, Z. (red.) (1998). Norma psychologiczna. Perspektywy spojrzeń. Lublin: TN KUL.
  • organizacja międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Psychologia czasu". Poszerzone materiały z tej konferencji zawarte są w: Uchnast, Z. (red.) (2006). Psychology of time. Theoretical and empirical approaches. Lublin: Wydawnictwo KUL
Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2020, godz. 12:28 - Mariola Łaguna