16 listopada 2012 r.

w 86. roku życia i 60. roku kapłaństwa, zmarł ks. prof. JÓZEF KUDASIEWICZ, wybitny biblista, wieloletni pracownik Instytutu Nauk Biblijnych.
Urodził się 23 lipca 1926 r. w Kijach k. Pińczowa (woj. świętokrzyskie). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach w latach 1947-1952. W 1952 r. rozpoczął studia specjalistyczne z biblistyki na KUL, uwieńczone stopniem doktora teologii w 1957 r. W latach 1958-1961 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych (1959 r.) oraz candidatus ad doctoratum (1960 r.). Był tam m.in. świadkiem zapowiedzi Soboru Watykańskiego II przez Jana XXIII.
Po powrocie do Polski (1961) został zatrudniony na KUL i w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Habilitował się z teologii św. Łukasza (Rola Jeruzalem w działalności zbawczej Jezusa) w 1971 r. Stanowisko docenta otrzymał w 1972 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego w 1979, profesora zwyczajnego w 1989. Do 2001 r. pracował w Katedrze Teologii Biblijnej Nowego Testamentu KUL.
Pod kierunkiem ks. prof. Kudasiewicza powstało 240 prac magisterskich, 27 licencjackich i 14 doktorskich. Głównym przedmiotem jego badań były ewangelie synoptyczne w aspekcie historycznym, literackim i teologicznym. Jego dorobek naukowy jest ogromny.
Pogrzeb odbył się 21 listopada – msza św. żałobna pod przewodnictwem bpa Kazimierza Ryczana w Bazylice Katedralnej w Kielcach, uroczystości pogrzebowe w kościele parafialnym w Kijach.

Dokument AKF

Autor: Anna Kowalczyk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2013, godz. 11:35 - Anna Kowalczyk