Prof. Piotr Gutowski został powołany w skład Komitetu Polityki Naukowej - organu opiniodawczo-doradczego przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. Oficjalną nominację od pani minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej odbierze w piątek 24 października. Prof. Piotr Gutowski od 2007 r. kieruje Katedrą Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Prof. Piotr Gutowski od 2007 r. kieruje Katedrą Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL. Jest absolwentem filozofii KUL. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1993 r., habilitację w zakresie filozofii w 2003 r. na podstawie książki "Między monizmem a pluralizmem. Studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya". Książka ta uzyskała nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 2012 r. Wszystkie jego książki autorskie, włącznie z najnowszą "Nauka, filozofia i życie. U podstaw myśli Williama Jamesa" (z 2011 r.) są dostępne bezpłatnie online.

Profesor pracuje na KUL od 1986 r. Prowadzi zajęcia z historii filozofii, zwłaszcza nowożytnej i współczesnej na studiach polsko- i anglojęzycznych. Na jego seminariach powstało 40 prac magisterskich oraz 7 prac doktorskich. Główne obszary jego badań obejmują historię współczesnej filozofii amerykańskiej i brytyjskiej, zwłaszcza filozofii procesu, pragmatyzmu i neopragmatyzmu i filozofii analitycznej, a także kwestie związane z metodologią historii filozofii. Przebywał na dłuższych stażach naukowych i stypendiach w uczelniach w USA (m.in. w University of Notre Dame) i w Wielkiej Brytanii (Cambridge University).

Prof. Gutowski od 2012 r. jest przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, wcześniej (w kadencji: 2003-2006) był członkiem tego Komitetu, a w kadencji 2007-2011 zasiadał w jego czteroosobowym prezydium. Od 2003 jest również członkiem Rady Naukowej Akademii Artes Liberales (z siedzibą w UW), której celem jest m.in. umożliwienie najzdolniejszym polskim magistrantom i doktorantom kierunków humanistycznych i społecznych zindywidualizowanych studiów pod opieką wybitnych uczonych z najlepszych polskich uniwersytetów. W latach 2003-2012 był najpierw zastępcą dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL, a później jego dyrektorem.

Komitet Polityki Naukowej to 13 osobowe grono naukowców złożone z przedstawicieli wielu jednostek naukowych, reprezentujących różne dziedziny nauki i życia społeczno-gospodarczego. Do głównych zadań Komitetu należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych. Komitet opiniuje także projekty aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności NCN i NCBR oraz sporządza merytoryczne oceny sprawozdań z ich działalności.

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2014, godz. 10:56 - Ewa Kula