Aktualności / Wydarzenia

Polsko-ukraińskie badania nad integracją europejską

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła pierwszy konkurs na polsko-ukraińskie projekty badawcze z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Spośród ponad siedemdziesięciu projektów do dofinansowania zostały wybrane trzy, a jednym z nich jest projekt „From discourse of ‘Europeanness’ to EU membership: integration narratives in Poland and Ukraine in comparative perspective. Merging theoretical and utilitarian approach”, którego autorami są dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL oraz dr Mykola Riabchuk (Instytut Badań Politycznych i Etnicznych im. I. F. Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów). Każdy projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 268 800 zł.

Głównym celem projektu jest porównanie historycznych doświadczeń w zakresie integracji europejskiej, szukanie odpowiedzi, jak historia i polityka wpływają na wzajemne zrozumienie narracji o integracji i dialogu, a także zbadanie głównych tendencji w postawach prointegracyjnych w polskim i ukraińskim społeczeństwie. Realizacja projektu pozwoli także na przygotowanie ukraińskich studentów do procesu negocjacyjnego i akcesyjnego Ukrainy do UE.

Warto podkreślić, że zgłoszone do konkursu projekty przeszły dwuetapową ocenę merytoryczną przeprowadzoną przez międzynarodowe jury, w którego skład weszli eksperci z: Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Włoch. Pracom towarzyszyło dwóch niezależnych obserwatorów z Ukrainy i Polski.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

W ostatnim czasie prof. Łukasiewicz uzyskał również grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na realizację projektu „Zbigniew Jordan - zapomniany emigracyjny krytyk marksizmu i totalitaryzmu. Pisma zebrane i korespondencja”, a także dofinansowanie w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na badania dotyczące środowiska polskich sowietologów emigracyjnych, którzy w okresie zimnej wojny działali na Zachodzie w ramach grantu „Rozproszone sieci eksperckie: emigracyjne losy i twórczość sowietologów z Polski w okresie zimnej wojny”.