HISTORIA SZTUKI W KUL - GODZINA DLA KANDYDATA


Historia sztuki KUL zaprasza w każdą środę w czasie trwania rekrutacji - od 11 maja do 13 lipca - wszystkich zainteresowanych studiami na spotkania z cyklu GODZINA DLA KANDYDATA.

 

Kiedy: środa, godz. 17.00-18.00

 

Kontakt:

- można przyjść i porozmawiać: Gmach Główny KUL sala 343 na naszym "Olimpie"

- można zadzwonić: +48 81 445 43 43

- można napisać maila: paragone@kul.pl

- można spotkać się online: Teams, link:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTlmNmQwNzItMDdhMC00ZTAwLThlYmItMWYwNzlhMWM0YWJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%221e079505-9258-45f7-ab99-9bafb9c12863%22%7d

 


W trakcie spotkań pracownicy postarają się odpowiedzieć na pytania:

 • gdzie i czego uczą?
 • jak wygląda studiowanie i organizacja studiów?
 • jakie zalety ma nowy program studiów historii sztuki i składające się na niego moduły specjalistyczne?
 • dla kogo są studia historii sztuki i czy to dobry wybór?

Historia sztuki w KUL istnieje od 75 lat!
Więcej szczegółów w wydarzeniu na Facebooku Historia Sztuki KUL:
https://www.facebook.com/events/495665992307016/495666018973680

 


 

Studia prowadzone są w języku polskim.

 ŚWIAT SIĘ ZMIENIA, TRAFNE SPOJRZENIE ROZSTRZYGA!

 

 

Co oferujemy?

 • Systematyczny wykład dziejów sztuki, od epoki prehistorycznej do współczesnych zjawisk artystycznych. W chronologicznym porządku budujemy solidny fundament wiedzy z zakresu historii sztuki. Porządkujemy, systematyzujemy, objaśniamy świat sztuki na tle historii i kultury różnych epok.

 • Pogłębienie wiedzy o wybranych zagadnieniach z dziejów i teorii sztuki w ramach wykładów monograficznych.

 • Możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań badawczych w bezpośredniej współpracy z wykładowcą na proseminarium i seminarium.

 • Umiejętność zorganizowania własnego warsztatu badawczego, poszukiwania i wykorzystywania informacji, planowania pracy, tworzenia tekstu naukowego, przygotowania wypowiedzi ustnej.

 • Bezpośredni kontakt z zabytkowymi przedmiotami i architekturą w trakcie corocznych objazdów zabytkoznawczych, terenowych zajęć inwentaryzacji zabytków oraz indywidualnych praktyk inwentaryzacyjnych.

 • Kontakt ze współczesnością poprzez regularne wyjścia na wystawy z oprowadzaniem kuratorskim

 • Przygotowanie do wymagań rynku pracy poprzez wprowadzenie zajęć modułowych, ukierunkowanych na praktyczną weryfikację zdobytej wiedzy w trakcie zajęć warsztatowych, przy realizacji konkretnych projektów. Oferujemy do wyboru następujące ścieżki tematyczne: Muzealnictwo, Ochrona zabytków, Obraz w kulturze cyfrowej.

 • Ścisłą współpracę z Muzeum Uniwersyteckim, którego zbiory zgodnie z wolą darczyńców, służą naszym studentom jako pomoc w nauce.

 • Możliwość zaangażowania się i rozwijania indywidualnych form aktywności w pracach studenckiej galerii i koła naukowego, studenckiego czasopisma „ARTykuły”.

 

 

Dlaczego warto?

 • Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach o charakterze muzealnym lub wystawienniczym (muzeach, galeriach, domach aukcyjnych), instytucjach zajmujących się ochroną zabytków i dziedzictwa (np. urzędy konserwatorskie), instytucjach kultury (bibliotekach, domach kultury).

 • Nasze studia są znakomitym zawodowym fundamentem dla osób obdarzonych twórczą wyobraźnią, kreatywnych, szukających własnych form wyrazu w fotografii, scenografii, projektowaniu biżuterii i strojów, tworzeniu ogrodów itp. Wiedza historyka sztuki to cenny zasób, który można wykorzystać we własnej twórczości.

 • Uczymy patrzeć na dzieło sztuki, rozumieć je, analizować z wrażliwością i uważnością, dostrzegając złożoność świata, w którym ono powstaje. Nasi studenci nabywają szeroką wiedzę humanistyczną, poznają kontekst kulturowy zjawisk.

 • Uczymy myśleć, rozwijamy kreatywność, umiejętność krytycznego myślenia, analizowania, selekcjonowania i porządkowania zdobywanych informacji, wnioskowania. Wyposażeni w te cechy absolwenci łatwo odnajdą się na rynku pracy, który ceni tego rodzaju miękkie kompetencje, przydatne w wielu dziedzinach społecznej aktywności.

 • Oferujemy kameralne warunki, niepowtarzalną atmosferę, życzliwą i zawsze gotową do pomocy kadrę dydaktyczną. Nasi wykładowcy nie mówią swoim studentom „nie mam czasu”.

 • Uczymy historii sztuki od siedemdziesięciu pięciu lat i umiemy to robić!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2022, godz. 22:26 - Agnieszka Kuczyńska