2020

 

 • O alegorii jako warunku arcydzielności epickiej, w: Sztaluga i pióro. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Wacława Pyczka, red. W. Kruszewski, Lublin 2020, s. 53-66.

 

2019

 • Święta, wielka i trudna robota”. Uwagi o kontekstach gatunkowych "Nowego zaciągu" Wacława Potockiego, "Terminus" 21 (2019), z. 3 (52), s. 269-285. [pdf]

 

2018

 

 • Wacław Potocki: Dyjalog o zmartwychwstaniu Pańskim, wyd. i oprac. Agnieszka Czechowicz, red. nauk. tomu Radosław Grześkowiak, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2018 (Staropolski Dramat i Dialog Religijny, t. 3)

 

2015

 

 • Wszytko to pod figurą. Studia o miejscu alegorii w poematach epickich XVII wieku, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2015, ss. 250. [spis treści]

 

 • O alegorii naturalnej w dawnej teorii poezji heroicznej, "Teksty Drugie" 2015, nr 1, s. 253-272. [pdf]

 

2013

 • Dyskursy, ekskursy, wielomówność i pobocza narracyjne. (Propozycje interpretacji miejsca dygresji w epice sarmackiej na przykładzie "Argenidy" Wacława Potockiego, "Śląskie studia Polonistyczne" 2013, nr 2 (4), s. 193-206. 

 

2012

 • Kasper Twardowski, "Piosneczki Emanuelowe" (1619), w: "Umysł stateczny i w cnotach gruntowny...". Prace edytorskie dedykowane pamięci Profesora Adama Karpińskiego, red. R. Grześkowiak, R. Krzywy, Warszawa 2012, s. 75-89. [współautor: M. Hanusiewicz-Lavallee]

 

2011

 • Argenida i delectatio. Wacława Potockiego przyjemności narracyjne, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” 2011, nr 35 [w druku].

 

 • Glosa o metodologii przyczynków, czyli po co nam to wszystko, „Roczniki Humanistyczne” 2011, z. 1, s. 271-279.

 

 • Baśń jak niedźwiedź, pieśń jak F 16, [w:] Gabriel Maciejewski, Baśń jak niedźwiedź. Historie polskie, t. 1, Warszawa 2011, s. VII-XII.

 

2010

 • Arkadia i cienie, [w:] Staropolskie Arkadie, red. J. Dąbkowska-Kujko, J. Krauze-Karpińska, Warszawa 2010, s. 256-266.

 

 • Piękno jako tortura. O zawiści w „Trylogii kosmicznej” C.S. Lewisa, „Zeszyty Karmelitańskie” 2010, nr 1, s. 115-121.

 

2009

 • Katolicyzm sarmacki, [w:] Humanitas i Christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2009, s. 191-222. [pdf]

 

 • Prawo powszechne, tor pospolity. Kilka uwag do interpretacji Trenu XIX Jana Kochanowskiego, „Colloquia Litteraria UKSW” 6 (2009), z. 1, s. 7-24.

 

2008

 • Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego na podstawie „Ogrodu fraszek” i „Moraliów”, Warszawa, Wydawnictwo IBL, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria” 2008 (Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XVI (LXXII), ss. 189.

 

 • Humanitas: lectio – imitatio. Przypadek Potockiego, [w:] Humanizm polski. Długie trwanie – tradycje – współczesność (Studia i materiały), red. A. Nowicka-Jeżowa i M. Cieński, przy współpracy A. Pawlak, Warszawa 2008-2009, s. 133-146.

 

 • Współred.: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, red. E. Lasocińska, […], Warszawa, Wydawnictwo IBL, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria” 2008 („Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XVIII (LXXIV), ss. 397.

 

 • Poeta i proza. Kilka uwag o świadomości twórczej Wacława Potockiego, [w:] „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, red. E. Lasocińska, A. Czechowicz, Warszawa,  Wydawnictwo IBL, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria” 2008 („Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XVIII (LXXIV), s 313-322.

 

 • Uwagi o przymusach metodologicznych w badaniach literatury staropolskiej, "Roczniki Humanistyczne" 2008, z. 1, s. 7-16. [wersja online]

 

 • Nic protokolarne. Naborowski pod piórem Rymkiewicza (preliminaria), [w:] Daniel Naborowski. Krakowianin – Litwin – Europejczyk, red. K. Follprecht, K. Gajdka, Katowice 2008, s. 129-147.

 

2005

 • Zgniła chusta / biały arkusz. Potockiego misterium papieru i ciała (lektura Pieśni XXI), [w:] Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślęk, A. Karpiński, W. Pawlak, Lublin 2005, s. 173-183.

 

2003

 • „Teatrum nie objętej atmosfery”. O niebiosach Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, red. M. Kitowska-Łysiak, W. Panas, Lublin 2003, s. 147-161.

 

2002

 • Sprzeczne komunikaty. Alegoria i mowa podwójna w „Nadobnej Paskwalinie”, [w:] Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie, red. K. Meller, J. Kowalski, Poznań 2002, s. 221-234.

 

 • Kasper Twardowski: między spojrzeniem a językiem, „Roczniki Humanistyczne” 2002, z. 1, s. 103-126. [pdf]
Autor: Bedyniak Jarosław
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2020, godz. 18:13 - Wiesław Pawlak