Projekty w realizacji i ocenie

 

1.Projekt systemowy Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013- koordynator trzech zespołów eksperckich.

2. Microglobalization on Internet, Interdyscyplinarny projekt badawczy, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia 2013, badacz.

3. PWP Badania, Innowacje, Rozwój, Program: Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Lublin 2012 - koordynator merytoryczny ds. współpracy ponadnarodowej.

4. PWP Kobieta aktywna, profesjonalna liderka, Program: Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 5. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora eknomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Lublin 2012 – koordynator merytoryczny ds. współpracy ponadnarodowej.

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2014, godz. 22:53 - Alina Betlej