Dr hab. Ewa Rzechowska

Dr hab. Ewa Rzechowska, profesor KUL

 

1. Przedstawienie

2. Dorobek naukowy

3. Publikacje

4. Konferencje

5. Kształcenie kadry naukowej

5.1 Wykaz prac magisterskich

5.2 Studia doktoranckie

5.3 Doktoranci

6. Konsultacje

7. Kontakt


  

Konferencje międzynarodowe

Rzechowska E. (1992). Zona blizhajshego poznawatielnogo razwitija dietiej w doshkolnom wozrastie. Materiały z konferencji Cultural and Historical Theory of Vygotsky: the Past, the Present and the Future, Moscow, December 1-5.

Walesa Cz., Rzechowska E. (1994). Specific character of the Zone of Proximal Religious Development (Psychological study). International Scientific Conference: Children, Adolescents and the Challenges of Contemporary Life – Psychological Approach. WSP, Cracow, May 18-20.

Rzechowska E. (1995). Help as Factor Actualizing Zone of Proximal Cognitive Development (ZPD Analysis in Information Processing Categories). VIIth European Conference on Developmental Psychology, Cracow, August 23-27.

Rzechowska E. (1996). Supports and Self-Activity: Developmental Changes in Creation and Taking Psychological Tools depending on Logical Structure and Content of Operation. IInd Conference for Socio-Cultural Research 1896-1996 Vygotsky - Piaget, University of Geneva (Switzerland), September 11-15.

Rzechowska E. (1998a). ZPD as actualizing Internal Potentiality of Subject in Multi-dimensional Peers Interactions (the Analysis of the Co-Operation of homogenous Peers Groups with Different Levels of Operation Reversibility). Activity Theory and Cultural Historical Approaches to Social Practice. Fourth Congress of the International Society for Cultural Research and Activity Theory, Aarhus (Denmark), June 7-11, 1998.

Rzechowska E. (1998b). The Dynamic Analysis of Constructing of Knowledge and Social Relationships in Multi-dimensional Peer Interactions. Working with Piaget. In memoriam Barbel Inhelder. 15th advanced course of the Jean Piaget Archives, Universite de Geneve & Fondation Archives Jean Piaget, Geneva (Switzerland), September 21-24.

Rzechowska E. (1999a). Using of Logical Mathematical Models on Multi - Dimensional Analysis of Children’s Social Relations. Human Development at the Turn of the Century. IXth European Conference on Developmental Psychology. Island of Spetses (Greece), September 1-5.

Rzechowska E. (1999b). Potentiality and Development: Search of Psychological Model of Prospective, Multi-Dimensional, Dynamic Analysis of Human Development. Seminary: Vygotsky and Contemporary Developmental Psychology, University of Minsk, Byelorussia, December 6-8.

Rzechowska E. (2000a). Theoretically methodological problems of analysis of children’s interactions’ transformations in active contexts. Polish-Byelarussian Seminary. Catholic University of Lublin, Lublin, April 7-8.

Rzechowska E. (2000b). Long-time and short-time changes in development: microgenesis and microdynamics of changes in subject’s behaviour organizing. Polish-Byelarussian Seminary. Catholic University of Lublin, Lublin, April 7-8.

Rzechowska E. (2000c). Children’s developmental possibilities in everyday education. International Pedagogical Symposium, Catholic University of Lublin, Lublin, October 25-27.

Rzechowska E. (2001). Development and Developmental Potential in K.Dabrovsky’s Theory of Positive Disintegration. Seminary: K. Dabrovsky and His Work, Catholic University of Lublin, Lublin, June 1-2.

Rzechowska E. (2002). TPD as a Starting Point for Micro-dynamic Diagnosing of Human Development: Theoretical and Methodological Reflections. Positive Disintegration. The theory of the Future. Fifth International Conference, Institute for Positive Disintegration in Human Development, Ft. Lauderdale (USA), November 7-10.

Rzechowska E. (2003). Methods of data verifying in inductive research. IInd International Scientific Conference “Justification in Psychological Sciences”. Department of Developmental Psychology, Catholic University of Lublin, May 31.

Rzechowska E. (2004). Children’s knowledge construction through peer interactions: the investigative workshop and new data layers. Third Nordic Conference for Cultural and Activity Research, Copenhagen (Denmark), September 3-5.

Rzechowska E. (2005). Micro- and macrogenetic analysing: schema of the qualitative developmental research process. Qualitative Methods Seminar. British and East European Psychology Conference, Cracow, September 11-14.

Rzechowska E. (2009). Processual approach: analysis of phenomena at the scale of individual events and developmental transformations. XIV European Conference on Developmental Psychology. Vilnius, Lithuania  August 18-22.

 

Konferencje krajowe:

2010  Organizacja i prowadzenie Sympozjum:

Dojrzali pracownicy w sytuacji wczesnej dezaktywizacji zawodowej (perspektywa psychologiczno-rozwojowa), XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych: Perspektywy rozwoju człowieka współczesnego, Łódź, 14-16 czerwiec, 2010.

E. Rzechowska: Wczesna dezaktywizacja zawodowa dojrzałych pracowników jako problem badawczy Dojrzali pracownicy w sytuacji wczesnej dezaktywizacji zawodowej (perspektywa psychologiczno-rozwojowa

E.Rzechowska, A.Garbacz, M.Kajda. Dojrzali pracownicy w kontekście relacji zawodowych i pozazawodowych: modele funkcjonowania i preferowane warianty aktywności zawodowej

Małgorzata Kajda (KUL, doktorantka): Transformacje tożsamości osobistej w kontekście wczesnej dezaktywizacji zawodowej

Katarzyna Madejczyk (KUL): Transformacje motywacji zawodowej kobiet 50+ zagrożonych utratą pracy

Kamila Konopa (KUL): Transformacje poczucia jakości życia u kobiet 50+ zagrożonych utratą pracy

Jagoda Stompór-Świderska (UWr): Kluczowe decyzje zawodowe dojrzałych pracowników

Anna Garbacz (KUL, doktorantka): Osoby 50+ zagrożone utratą pracy z perspektywy pracowników służb doradczych: warianty oferowanych rozwiązań pomocowych

E.Rzechowska (KUL), A.Szymańska (UW). Dojrzali pracownicy w sytuacji wczesnej dezaktywizacji zawodowej: od danych jakościowych do danych ilościowych

2007 - XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Drogi rozwoju człowieka w świecie współczesnych wartości”, Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań, 21-24.06.2007: Pomiędzy dorastaniem a dorosłością: doświadczanie wolności przez młodzież.

2007 - Specjalistyczna Konferencja Naukowa „Najnowsze Trendy w Psychologii Rozwojowej” (XIII): Wybrane aspekty rozwoju młodzieży (cz. II), Lublin, 7.07.2007: Motywacja w okresie adolescencji i młodzieńczym

2006 -  XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Bieg życia – między uniwersalnością a wyjątkowością w rozwoju", Katedra Psychologii Zdrowia i Rozwoju Człowieka Instytutu Psychologii UŚ, Ustroń, 22-25.06, 2006: Różnorodność w uniwersalności rozwoju: zmienność w ludzkiej aktywności jako źródło informacji o rozwoju

 - XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Bieg życia – między uniwersalnością a wyjątkowością w rozwoju", Katedra Psychologii Zdrowia i Rozwoju Człowieka Instytutu Psychologii UŚ, Ustroń, 22-25.06, 2006: Starzejemy się czy przestajemy być młodymi? Socjoekonomiczne i psychologiczne konsekwencje wydłużenia życia człowieka (wspólnie z dr Jagodą Ramsz)

2005 -  XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Psychologia rozwoju człowieka wobec wyzwań współczesnego świata” zorganizowana przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii UW. Warszawa, 23-26.06.2005: Mikroanaliza jako metoda poznawania "wnętrz" ludzkich interakcji. Od danych mikrogenetycznych do makrogenetycznych uogólnień

2004 – XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Człowiek w świecie - świat w człowieku”, zorganizowana przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, Augustów, 3-6.06.2004: Metodologiczne konsekwencje prospektywnego ujmowania zjawisk. Schemat „rozwojowego” procesu badawczego

2003 - XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „W poszukiwaniu nowych sposobów wyjaśniania rozwoju: od klasycznych do nowych propozycji”, zorganizowana przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Zakład Psychologii UJ, Kraków, 5-8.05.2003: Aktywność poznawcza w interakcjach społecznych jako jedna z dróg stymulowania rozwoju: analiza czasoprzestrzennych „map” transformacji dziecięcych interakcji rówieśniczych         

2003 - Prezentacja problematyki pracy habilitacyjnej: Potencjalność w rozwoju i jej realizacje: psychologiczna analiza współ-konstruowania aktywności poznawczej w dziecięcych interakcjach rówieśniczych na zebraniu naukowym pracowników Instytutu Psychologii, 27.03 2003

2003 - Specjalistyczna Konferencja Naukowa „Najnowsze Trendy w Psychologii Rozwojowej” (XII): Wybrane aspekty rozwoju młodzieży (cz. I) – Lublin, 25.09.2003: Rozwój motywacyjny młodzieży

2003 - Specjalistyczna Konferencja Naukowa „Najnowsze Trendy w Psychologii Rozwojowej” (XII): Wybrane aspekty rozwoju młodzieży (cz. II) – Lublin, 22.09.2003: Czynniki rozwoju motywacyjnego młodzieży

2003 - Seminarium: Psycholog – zawodem zaufania publicznego, organizowane przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL, Kazimierz Dolny 30. 11-1.12.2002

2003 - Specjalistyczna Konferencja Naukowa „Najnowsze Trendy w Psychologii Rozwojowej” (VIII): „Psychologiczna problematyka różnic płci”, Dąbrowica, 14–15.06.2002: Dziewczynki i chłopcy jako tutorzy w dziecięcych interakcjach rówieśniczych (referat)

2003 - XI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Rozwój: Natura - Wychowanie” zorganizowana przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Zakład Psychologii Filii UŚ w Cieszynie, Cieszyn, 25-28.04.2002: Konstruowanie wiedzy w dziecięcych interakcjach rówieśniczych z perspektywy jakościowej psychologii rozwojowej

2001 - Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło: Sympozjum z okazji 20-lecia śmierci i 100-lecia urodzin Profesora Dąbrowskiego organizowane przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL oraz Instytut Kultury Moralnej KUL: Wielowariantowość indywidualnego rozwoju człowieka w teorii K. Dąbrowskiego: sieci kategorii opisu

2001 - Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło: Sympozjum z okazji 20-lecia śmierci i 100-lecia urodzin Profesora Dąbrowskiego organizowane przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL oraz Instytut Kultury Moralnej KUL: Potencjalność i prospektywność w rozwoju: pojęcie rozwoju i potencjału rozwojowego w K. Dąbrowskiego teorii dezintegracji pozytywnej

2001 - Specjalistyczna konferencja naukowa „Najnowsze Trendy w Psychologii Rozwojowej” (VII): „Nauczanie psychologii rozwojowej”. Szklarska Poręba, 10-14.12.2001: Ocenianie efektów nauczania psychologii rozwojowej

2001 - Sympozjum „Wprowadzanie w Zasady Wyższej Jakości Życia” (II) zorganizowane przez IKM i Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL. Szklarska Poręba, 15-21.12.2001: Relacyjny i procesualny opis zjawiska w psychologii jakości życia

2000 - Specjalistyczna konferencja naukowa „Najnowsze Trendy w Psychologii Rozwojowej” (VI): Szanse i zagrożenia w rozwoju człowieka. Organizatorzy: IKM i Katedra Psychologii Rozwojowej KUL, Szklarska Poręba, 9-11.12.2000” Dziecko i jego szanse rozwojowe w codziennej edukacji.

Sympozjum „Wprowadzanie w Zasady Wyższej Jakości Życia” (I) zorganizowane przez IKM i Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL. Szklarska Poręba, 12-20.12.2000: Rozwojowe i kontekstualne wyznaczniki konstruowania wiedzy i relacji społecznych

– I Jarosławskie Sympozjum Wychowawcze dla nauczycieli szkół średnich "Wychowywać, ale ku czemu?”, Jarosław, 16.05.2000: Konstruowanie wiedzy i relacji społecznych w procesie edukacyjnym

Specjalistyczna konferencja Naukowa „Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej (V)” zorganizowana przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL, Dąbrowica, 6-7.06.2000: Strategie uczenia się dzieci w życiu codziennym

1999 - VIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Jakość rozwoju a jakość życia” zorganizowana przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Zakład Psychologii WSP Częstochowa. Częstochowa – Kule, 26-29.04.1999: Modele oparte na zmiennych i na osi czasu w badaniach rozwoju: zastosowanie modeli logiczno-matematycznych w analizie transformacji dziecięcych interakcji w różnych kontekstach

- XXX Jubileuszowy Zjazd PTP „Psychologia u progu XXI wieku – od teorii do praktyki i od praktyki do teorii”. Warszawa, 9-12.09.1999: Zastosowanie modeli logiczno matematycznych w wielowymiarowych dynamicznych analizach dziecięcych interakcji społecznych (badania empiryczne)

1999 - Specjalistyczna konferencja naukowa „Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej” (IV) zorganizowana przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL. Lublin, 30.09.1999: Przegląd współczesnych badań nad rozwojem poznawczym w sytuacjach społecznych

1998 – VII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwoju „Nowe wyzwania w rozwoju człowieka”, organizowana przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii UMCS, Puławy, 7-10.05.1998: Konstruowanie wiedzy i relacji społecznych w wielowymiarowych interakcjach rówieśniczych

1997 - VI Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych „Rozwój człowieka i jego zagrożenia w świetle współczesnej psychologii” organizowana przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 27-30.04.1997: Rozwój poznawczy w aspekcie intersubiektywności

1997 - II Seminarium Psychologów Rozwoju organizowane przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL, Kazimierz Dolny, 30.05-1.06.1997: Kategorie analizy rozwoju we współczesnej psychologii rozwojowej

1996 - V Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych „Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka”, organizowana przez Katedrę Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP, Łódź, 9-12.05.1996: Dialogowość ludzkiego poznania: Interpretacje hermeneutyczne i wygotskiańskie

1995 - IV Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, organizowana przez WSP Bydgoszcz i Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP, Prądocin, 11-14.05.1995: Potencjalność w rozwoju: Próba syntezy na podstawie teorii L .S .Wygotskiego i J. Piageta

1995 - IV Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, organizowana przez WSP Bydgoszcz i Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP, Prądocin, 11-14.05.1995: Możliwości w rozwoju religijności dzieci i młodzieży (wspólnie z prof. dr hab. Cz. Walesą)

1994 - III Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, organizowana przez KUL i Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP, Kazimierz Dolny, 5-8.01.1994: Pomoc jako czynnik aktualizujący strefę najbliższego rozwoju

1993 - II Ogólnopolska Konferencji Psychologów Rozwojowych, organizowana przez UJ i Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP, Przegorzały, 5-8.01.1993: Poziom aktualny a strefa najbliższego rozwoju w rozwoju intelektualnym dzieci 5-7-letnich

 

Autor: Kamila Konopa
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2011, godz. 23:32 - Kamila Król