Dr hab. Ewa Rzechowska

Dr hab. Ewa Rzechowska, profesor KUL

 

1. Przedstawienie

2. Dorobek naukowy

3. Publikacje

4. Konferencje

5. Kształcenie kadry naukowej

5.1 Wykaz prac magisterskich

5.2 Studia doktoranckie

5.3 Doktoranci

6. Konsultacje

7. Kontakt


  

Publikacje: 

Książki

- w językach obcych

Rzechowska E. et al. (Eds.) (2011, w druku). Contemporary Interpretations and Applications of the Theory of Positive Disintegration. Lublin: TN KUL.

- w języku polskim

Rzechowska E. (2004). Potencjalność w procesie rozwoju: mikroanaliza konstruowania wiedzy w dziecięcych interakcjach rówieśniczych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Rzechowska E. (red.) (2010). Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. (red.) (2010). Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. (red.) (2011). Dojrzały pracownik na rynku pracy. Rekomendacje i narzędzia diagnostyczne. Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rozdziały w książkach

- w językach obcych

Rzechowska E. (2000). Ispolzowanije logiko-matematicheskih modieliej pri analizie socialnych otnoshenij dietiej. W: Y. N. Karandashev, T. W. Sien’ko (red.) Wozrastnaja, piedagogicheskaja i korrekcionnaja psihologia, Minsk: Karandashev Y. N., 57-64.

Rzechowska E. (2002). TPD as a starting point for micro-dynamic diagnosing of human development: theoretical and methodological reflections. W: Duda N. (red.). The proceedings of the fifth international conference on the theory of positive disintegration (100th Anniversary if the birth of Dr. Dabrowski, 1902-2002). Institute for Positive Disintegration in Human Development: Ft. Lauderdale, Fl., 283-296.

Rzechowska E., Garbacz A. (2009). Development of human control over own life among young women. W: K. Janowski, S. Steuden (Eds.), Biopsychosocial Aspects of Health and Disease. Lublin: GAUDIUM, Vol. 2. 272-283.

Rzechowska E., Steuden S. (2011, w druku). Introduction. In E. Rzechowska et al. (Eds.), Contemporary Interpretations and Applications of the Theory of Positive Disintegration. Lublin: TN KUL.

Rzechowska E. (2011, w druku). Dynamical Statistics: Casimir Dabrovsky’s Vision of Research Methodology on Human Development. In E. Rzechowska et al. (Eds.), Contemporary Interpretations and Applications of the Theory of Positive Disintegration. Lublin: TN KUL.

Rzechowska E., Szymańska M. (2011, w druku). Developmental Transformations: the Feeling of Meaning in the Lives of Women in Emerging Adulthood. In E. Rzechowska et al. (Eds.), Contemporary Interpretations and Applications of the Theory of Positive Disintegration. Lublin: TN KUL.

- w języku polskim

Rzechowska E. (1997). Dialogowość ludzkiego poznania: Interpretacje Wygotskiańskie i hermeneutyczne. W: J. Rostowski, T. Rostowska (red). Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 27-37.

Rzechowska E. (2007a). Zmienianie się jako kategoria analizy rozwoju. W: J. Karandashev, T. Sen’ko (red.). Studia Psychologiczno-Pedagogiczne (tom 1). Bielsko-Biała, 81-88.

Rzechowska E. (2007b). U źródeł analiz rozwoju zorientowanych na proces. W: J. Karandashev, T. Sen’ko (red.). Prace Psychologiczno-Pedagogiczne (tom I). Bielsko-Biała, 35-42.

Rzechowska E. (2007c). Mikrogeneza procesu jako podstawa analizy dokonywania się zmian: wybrane podejścia badawcze. W: E. Rydz, D. Musiał (red.), Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka (tom I). Lublin: TN KUL, 39-61.

Rzechowska E. (2007d). Mikrogenetyczna analiza dokonywania się zmiany: podejście procesualne. W: E. Rydz, D. Musiał (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka (tom I). Lublin: TN KUL, 63-82.

Ramsz J., Rzechowska E. (2007e). Bieg życia człowieka w kontekście zjawiska starzenia się społeczeństw. W: E. Rydz, D. Musiał (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka (tom I). Lublin: TN KUL, 205-215.

Rzechowska E. (2008). Metoda mikrogenetyczna: klasycy psychologii w poszukiwaniu pogłębionego opisu zmian w rozwoju człowieka. W: E. Rydz, D. Musiał (red.), Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka (tom II). Lublin: TN KUL, 13-32.

Rzechowska E., Okulska J. (2009). Doświadczanie żałoby po stracie rodziców przez kobiety w wieku średnim. W: S. Steuden, S. Tucholska (red). Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. Lublin: Wydawnictwo KUL, 145-169.

Rzechowska E., Szymańska M. (2010). Kształtowanie się poczucia sensu życia u młodych kobiet. W: L. Suchocka, R. Sztembis (red.), Człowiek i dzieło. Lublin: Wydawnictwo KUL, 325-336.

Rzechowska E. (2010). Wstęp. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. (2010). Zagrożenie wykluczeniem dojrzałych pracowników w kontekście zmian na rynku pracy. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. I.

Rzechowska E., Kajda M., Garbacz A. (2010). Kim są 50-latkowie? Charakterystyki rozwojowe dojrzałych osób. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. II.

Rzechowska E., Garbacz A. (2010). Pozycja dojrzałego pracownika na polskim rynku pracy. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. III.  

Rzechowska E., Garbacz A. (2010). Służby pomocowe: kierunki działań zabezpieczających pracowników 50+ przed wykluczeniem. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. IV.

Rzechowska E. (2010). Jak zabezpieczyć osoby 50+ przed wykluczeniem społecznym: metodologia badań. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. V.

Rzechowska E. (2010). Osoby zagrożone utratą pracy: od budowania poczucia bezpieczeństwa opartego na rodzinie do budowania indywidualnej niezależności materialnej. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. VI.

Rzechowska E. (2010). Osoby bezrobotne: od aktywnych działań i tworzenia planów do biernego zdania się na pomoc innych. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. VII.

Rzechowska E. (2010). Osoby na wcześniejszej emeryturze: definiowanie się w nowej sytuacji życiowej (ścieżki kobieca i męska). W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. VIII.

Rzechowska E. (2010). Zróżnicowanie aktywności osób 50+ w różnych sytuacjach życiowych i jej uwarunkowania. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. IX.

Rzechowska E., Garbacz A. (2010). Wiedza pracowników służb społecznych o funkcjonowaniu osób 50+ i ich zapotrzebowaniu na działania pomocowe. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. X.

Rzechowska E., Kajda M. (2010). Rekomendacje (I): Potrzeby osób 50+ a działania pomocowe proponowane przez pracowników służb społecznych. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. XI.

Rzechowska E., Garbacz A., Madejczyk K. (2010).      Rekomendacje (II): Potrzeby i oczekiwania osób 50+ a zindywidualizowane działania pomocowe (analizy przypadków). W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. XII.

Rzechowska E. (2010). Wstęp. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. (2010). Kontekst i cele badań. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. (2010). Metodologia badań. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. Garbacz A., Kajda M. (2010). Wyniki ekspertyzy: raport z badania desk research. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. (2010). Raport z badań jakościowych (I): preferowane warianty aktywności zawodowej dojrzałych pracowników i ich uwarunkowania. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. Garbacz A. (2010). Raport z badań jakościowych (II): wiedza pracowników służb społecznych o funkcjonowaniu osób 50+ i ich zapotrzebowaniu na działania pomocowe. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. Garbacz A. (2010). Wnioski i rekomendacje. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. (2010). Zakończenie. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. (2010). Aneksy. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań), s. 117-210. Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. (2011). Działania pomocowe pracowników służb społecznych adresowane do osób 50+: rekomendacje. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Rekomendacje i narzędzia diagnostyczne. Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. I.

Garbacz A., Rzechowska E. (2011). Diagnoza zawodowo-rodzinnej sytuacji pracownika jako element konstruowania indywidualnej ścieżki wspierania dojrzałego pracownika. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Rekomendacje i narzędzia diagnostyczne. Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. IV.

Garbacz A., Rzechowska E. (2011). Autodiagnoza sposobu postrzegania sytuacji osoby 50+ na rynku pracy przez pracowników służb społecznych. W: E. Rzechowska (red.), Dojrzały pracownik na rynku pracy. Rekomendacje i narzędzia diagnostyczne. Lublin: Wydawnictwo LBS, rozdz. V.

Rzechowska E. Ramsz J. (2011). Zmiana demograficznego profilu społeczeństwa i jej konsekwencje (blok rozszerzający). W: J. Trempała (red.). Rozwój psychiczny człowieka. Podręcznik akademicki, s. 420. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Rzechowska E. Ramsz J. (2011). Programy przystosowania ludzi starzejących się do zmian społecznych (blok rozszerzający). W: J. Trempała (red.). Rozwój psychiczny człowieka. Podręcznik akademicki, s. 426. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Artykuły

Rzechowska E. (1991). Stan i dynamika myślenia dzieci 6- i 7-letnich, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin – Polonia, SECTIO J, Vol. IV, 10, 113-141.

Rzechowska E. (1994a). Poziom aktualnego rozwoju i strefa najbliższego rozwoju poznawczego dzieci 5-7-letnich. Kwartalnik Psychologii Rozwojowej, T. 2, 2, 31-53.

Rzechowska E. (1994b). Pojęcie strefy najbliższego rozwoju poznawczego. Roczniki Filozoficzne KUL, T. XLII, z. 4, 71-94.

Rzechowska, E. (1995). Potencjalność w psychologicznej analizie rozwoju. Roczniki Filozoficzne KUL. T. XLIII, z. 4, 25-50.

Rzechowska E. (1996a). Współczesne kierunki badań nad strefą najbliższego rozwoju poznawczego. W: A. Januszewski, P. Oleś, W. Otrębski (red.). Studia z Psychologii w KUL, Lublin: RW KUL, Vol. 8, 59-94.

Rzechowska E. (1996b). Pomoc jako czynnik aktualizujący strefę najbliższego rozwoju poznawczego. W: A. Januszewski, P. Oleś, W. Otrębski (red.). Studia z Psychologii w KUL, Lublin: RW KUL, Vol. 8, 111-146.

Rzechowska E. (1996c). Potencjalność w rozwoju: Próba syntezy na podstawie teorii L. S. Wygotskiego i J. Piageta. Forum Psychologiczne, 1-2, 5-18.

Walesa Cz., Rzechowska E. (1996). Możliwości w rozwoju religijności dzieci i młodzieży. Forum Psychologiczne, 1-2, 19-31.

Walesa Cz., Rzechowska E. (1997). Specyfika strefy najbliższego rozwoju religijnego (studium psychologiczne). Rocznik Naukowo–Dydaktyczny WSP Kraków. Prace Psychologiczne VI. Wybrane materiały z Międzynarodowej Konferencji „Dzieci i młodzież a problemy współczesnego życia - perspektywa psychologiczna”. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 41-50.

Rzechowska, E. (2004). Rozwój człowieka w ujęciu procesualnym (refleksje teoretyczne i metodologiczne). Psychologia Rozwojowa, 1, 63-81.

Rzechowska E. (2007). Podejście mikrogenetyczne i procesualne w analizie rozwoju. Czasopismo Psychologiczne, 13(2), 109-123.

Rzechowska E. (2011, w druku). Podejście procesualne: warianty badań nad procesami w mikro- i makroskali. Roczniki Psychologiczne, Tom XIV, 1, ss. 30.

Hasła w Encyklopedii Katolickiej

Rzechowska E. (2002). Komunikacja. Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL, T. 9, 511-512.

Rzechowska E. (2008). Rozwój motywacji młodzieży (hasło: młodzież). Encyklopedia Katolicka. Lublin: TN KUL, T. 12.

Rzechowska E. (2011, w druku). Jean Piaget. Encyklopedia Katolicka. Lublin: TN KUL. T. 15, 22-23.

Rzechowska E. (przyjęty do druku; w opracowaniu redakcyjnym). Psychologia rozwojowa. Encyklopedia Katolicka, T. 16, Lublin: TN KUL.

 

Autor: Kamila Konopa
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2011, godz. 23:35 - Kamila Król