Aktualności / Wydarzenia

Dr hab. Janusz Bień wiceprzewodniczącym Rady NAWA

Nominacja dr hab. Janusza Bienia na funkcję wiceprzewodniczącego Rady NAWADr hab. Janusz Bień (kierownik Katedry Językoznawstwa Romańskiego KUL) został powołany na członka oraz wiceprzewodniczącego Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w kadencji 2021-25. Wręczenia nominacji dokonał 9 listopada 2021 w Warszawie Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.

Powołana w 2017 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wspiera procesy międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Działa także na rzecz upowszechniania informacji o polskim szkolnictwie wyższym i promocji języka polskiego za granicą. Jej pracami kieruje dyrektor, natomiast  do zadań Rady należy przygotowywanie propozycji kierunków działań i rozwoju agencji, opiniowanie sprawozdań z jej działalności, a także dokonywanie okresowejRada NAWA kadencji 2021-25 oceny realizacji planów działania. W skład Rady NAWA wchodzi dziesięciu członków,  zasiadają w niej przedstawiciele administracji rządowej oraz środowiska akademickiego, w tym: przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów; dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr hab. Janusz Bień jest językoznawcą, jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach teoretycznych takich jak: kategoria strony oraz diatezy, podział czasowników zwrotnych oraz tendencje leksykalne i gramatyczne języków romańskich w ramach tzw. typologii częściowej. Współpracuje z kilkoma uniwersytetami hiszpańskimi, jest członkiem zespołu redakcyjnego „Roczników humanistycznych” oraz międzynarodowej organizacji Asociación para la Enseñanza del Español como la Lengua Extranjera.