W 1997 uzyskała tytuł magistra na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Psychologii z zakresu Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL na podstawie pracy Obraz siebie kobiet z niezamierzona bezdzietnoscia, a 2001 doktorat na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Psychologii z zakresu Psychologii Wychowawczej i Rodziny oraz Psychologii Społecznej KUL (specjalizacja psychologii migracji) na podstawie rozprawy Psychospołeczne uwarunkowania zadowolenia z repatriacji Polaków z Kazachstanu; 2002 została wykładowca w Instytucie Nauk o Rodzinie Wydziale Teologii KUL (poradnictwo małżeńsko-rodzinne) oraz w Instytucie Nauk Religijnych na Ukrainie; 2000-2006 odbyła studia podyplomowe i szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe i naukowo-dydaktyczne w zakresie psychologii migracji, psychologii rodziny oraz uzyskała certyfikat specjalisty ds. pozyskiwania funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych; 2004 została Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Zagranicznych studiujących w KUL; jest adiunktem przy Katedrze Opieki Społecznej, Hospicyjnej i Paliatywnej, Instytutu Nauk o Rodzinie.

Jako główny wykonawca oraz kierownik projektów badawczych finansowany przez KBN w Warszawie prowadzi badania naukowe z zakresu socjologii i psychologii wśród Polaków zamieszkałych w krajach byłego ZSRR oraz repatriantów i studentów polskiego pochodzenia ze Wschodu przebywających w Polsce.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2014, godz. 12:26 - Ewa Zięba