Druki zwarte:

-        Postawy wobec języka polskiego wyznawców Kościoła rzymsko-katolickiego na Białorusi. Lublin 2003 ss. 232 [współautor: R. Dzwonkowski, O. Gorbaniuk].


Artykuł naukowe:

-        Obraz relacji społecznej u repatriantów z Kazachstanu osiedlających się
w Polsce na podstawie badań rysunkiem „Ja wśród ludzi”
. W: Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych. Red. M. Łaguna i B. Lachowska. Lublin 2003 s. 183-202.

-        Postawy wobec języka polskiego wyznawców Kościoła rzymsko-katolickiego na Białorusi. Lublin 2003 ss. 232 [współautor: R. Dzwonkowski, O. Gorbaniuk].

-        Co znaczy być katolikiem na Białorusi? W: Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi. Red. E. Skrobocki. Grodno 2004 s. 41-56. [współautor: O. Gorbaniuk].

-        Społeczne i demograficzne uwarunkowania zadowolenia z repatriacji Polaków
z Kazachstanu. W: Repatriacja jako element polityki demograficznej Polski. Red. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Oddział w Poznaniu. Poznań 2004 s. 105-121.

-        Poczucie przynależności międzypokoleniowej transmisji wśród Polaków na Białorusi. W: Wielokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień. Red. A. Szerląg. Kraków 2005 s. 365-389.

-        The implication of ukrainization of liturgy for religious identity of catolics of latin rite in Ukraine. W: Religion in the Time of Changes. Red. Ewa Klima. Łódź 2005 s. 90-104 [współautor: O. Gorbaniuk].

-        Czynniki stresogenne w procesie adaptacji młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu studiującej w Polsce (badania 1997 i 2005). „Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska”. Secttio D Medicina. 60:2006 Suppl. XVI 2 s. 273-277 [współautor: O. Gorbaniuk].

-        Tożsamość narodowa a obywatelstwo u studentów polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR. W: Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach. Red. M. Bieńkowska-Pastusik,
K. Krzysztofek, Sadowski. Białystok 2006 s. 91-111.

-        Wpływ religijności na samoidentyfikacje narodowa i jej zmiany wśród studentów polskiego pochodzenia z krajów byłych ZSRR studiujących w Polsce (badania porównawcze 1997 i 2005). W: Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR – perspektywa dwudziestolecia. Red. M. Mróz, T. Dębowski. Wrocław 2006 s. 51-62.

-        Cultural Globalization and its Consequences on Martial-Family Life. W: The Situation of the Family in Contemporary Society – Experiences of Middle-Eastern Europe. Red. J. Gorbaniuk. Lublin 2007 s. 7-14.

-        Dobrostan psychiczny repatriantów z Kazachstanu a jakość udzielanego im wsparcia społecznego w Polsce. „Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska” [Secttio D Medicina suppl. XVIII] 72:2007 nr 2 s. 373-376.

-        Oczekiwania studentów polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR studiujących w Polsce wobec Polski i Polaków. Badania porównawcze 1997 & 2005. Szczecin 2007 s. 119-132.

-        Percepcja stosunku społeczeństwa polskiego do Polaków z krajów b. ZSRR na przykładzie studentów polskiego pochodzenia studiujących w Polsce. „Badania nad schizofrenia” 2007 s. 189-201.

-        Postrzegane poczucie szczęścia w różnych perspektywach czasowych – wyznacznikiem ogólnego poziomu zadowolenia z repatriacji Polaków z Kazachstanu. „Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska” [Secttio D Medicina suppl. XVII] 72:2007 nr 2 s. 377-380.

-        The Situation of the Family in Contemporary Society – Experiences of Middle-Eastern Europe. Red. J. Gorbaniuk. Lublin 2007 ss. 147. Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej. Red. J. Gorbaniuk. Lublin 2007 ss. 111.

-        Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie. Wiodące kierunki badań nad rodziną. W: Sytuacja rodziny we współczesnym społeczeństwie – doświadczenia Europy Środkowo-Wschodniej. Red. J. Gorbaniuk. Lublin 2007 s. 7-14.

-        Ситуація родини у сучасному суспільстві. Досвід країн середньо-східної Європу. Red. J. Gorbaniuk. Lublin 2007 ss. 122.

-        Ситуація родини у сучасному суспільстві, w: Ситуація родини у сучас­ному суспільстві. Досвід країн середньо-східної Європу. Red. J. Gorbaniuk. Lublin 2007 s. 7-14.

-        Zmiana stosunku wobec wiary w Boga u studentów polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR podczas pobytu w Polsce. „Roczniki Teologiczne” 54:2007 z. 10 s. 239-256.

-        Uwarunkowania zmian samoidentyfikacji narodowej u osób polskiego pochodzenia z b. ZSSR w trakcie studiów w Polsce: badania porównawcze 1997 & 2005. W: Dylematy tożsamości zbiorowych. Przyczynek do rozważań nad tożsamością ukraińska, polska i europejska. Red. R. Szwed. Lublin 2007 s. 64-78. [współautor: O. Gorbaniuk].


Artykuły popularnonaukowe:

-        Postawy katolików wobec zmian językowych w kościele katolickim na Białorusi. „Przegląd Polonijny” 32:2006 nr 1 [współautor: R. Dzwonkowski, O. Gorbaniuk].

 

Sprawozdania:

-        Tato, gdzie jesteś?” – Seminarium zorganizowane przez Fundacje Cyryla i Metodego, dworek KUL 25 sierpnia 2005. „Roczniki Teologiczne” 53:2006 z. 10 s. 282-284 [współautor: M. Wyżlic].

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2008, godz. 18:35 - Ewa Zięba