1. Kariera naukowa:

 

1991-1996: studia magisterskie w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca magisterska pt. Modele interakcji społecznych w prozie Witolda Gombrowicza. Studium z socjologii literatury.

1994-1996: Lubelskie Studium Samorządowe Fundacji Rozwoju KUL i Fundacji Konrada Adenauera.

2005-2008: studia doktoranckie Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. W 2009 r. - doktorat nauk humanistycznych w zakresie socjologii na WNS KUL pt. Przestrzenne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego w Polsce.

 

  1. Osiągnięcia:

 

Autorka projektów badawczych:

►  „Przestrzenne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego w Polsce” 2009– (N-1000); „Postawy wobec starości i starzenia się” 2015 - (N-1000); „Przygotowanie do emerytury” 2016 - (N-1000); „Subkultury starości” 2019.

Współautorka projektów:

►  „Analiza uwarunkowań kapitału społecznego osób niepełnosprawnych fizycznie pod kątem wytwarzanego przez nie kapitału społecznego”, „Wytwarzanie kapitału społecznego przez instytucje publicznej pomocy społecznej i jego wpływ na ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego w Polsce”; Nowa jakość ekonomii społecznej: partnerstwo – kompleksowość – spójność (Podkarpackie), Nowa jakość ekonomii społecznej: partnerstwo – kompleksowość – spójność (Mazowieckie).

Ekspert:

►  ds. merytorycznych w projekcie badawczym „Badanie losów zawodowych studentów i absolwentów KUL”,

►  ekspert w zespole ds. opracowania Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2012–2015 powołanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego,

►  ekspert w zespole ds. celów strategicznych powołanym przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,

►  członek Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej powołanej przez Zarząd Województwa Lubelskiego,

►  członek Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wykonawca w projektach:

►  Pozakonkursowy projekt pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, 2018, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne, działanie 11.3: Ekonomia społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Do moich zadań należało napisanie artykułu eksperckiego pt. Zjawisko starzenia się społeczeństwa wyzwaniem dla ekonomii społecznej w 2018 r.

►  Program „Dialog” 2017, finansowany z przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do moich zadań należało zredagowanie wniosku nr 363477 (nr rejestracyjny Dialog 0001/2017) pt. „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”.

►  Udział w europejskim programie ERASMUS +  w okresie 2014–2016, w  projekcie BALL – Be Active through Lifelong Learning  ERASMUS + 2014– 2016, finansowanym przez Komisje Europejską. Do moich zadań należało: przeprowadzenie analizy wyników badań ankietowych na temat oceny stanu przygotowania do emerytury osób w wieku 55+ w Polsce oraz przygotowanie raportu w j. angielskim podsumowującego te wyniki dla partnerów projektu, tj. Evris Foundation Islandia, U3A Reykjavik Islandia, Universidad Permanente de la Universidad de Alicante  (UPUA) Hiszpania. W ramach projektu przygotowałam raport ewaluacyjny kursu pilotażowego Akademii Rozwoju Osobistego 55+.

►  Projekt w ramach PO KL w roku 2014, finansowanego przez samorząd województwa lubelskiego – Wojewódzki Urząd Pracy, Pl Model kompleksowego systemu współpracy z przedsiębiorcami dla wsparcia wchodzenia na rynek pracy młodych więźniów w województwie lubelskim nr POKL.07.01.01–06-359/11-00. Do moich zadań należało: 1. Wykonanie ekspertyzy na temat: „Walidacja produktu finalnego projektu umożliwiająca jego upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki”. 2. Przeprowadzenie warsztatu nt. możliwości stosowania komponentu E,F,G produktu finalnego projektu.

►  Program „Badanie Losów zawodowych Studentów i Absolwentów KUL”, 2012–2015, finansowany z budżetu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do moich zadań należało: opieka merytoryczna i kontrola nad badaniem; udział w akcji promocyjnej BLZA; przeprowadzenie testu narzędzia; dokonanie analizy statystycznej; przygotowanie diagnozy procesu i narzędzia pod kątem zwiększenia efektywności prowadzonego badania.

 

  1. Zainteresowania naukowe:

 

Przedmiotem naukowej refleksji są: badania nad procesem starzenia się, aktywnością osób starszych, w tym aktywnością na emeryturze, przygotowaniem do emerytury, aktywnością edukacyjną, miejscem i rolą osób starszych w społeczeństwie i rodzinie, procesem starzenia się społeczeństwa, kapitałem społecznym w kontekście zmian społeczno-kulturowych. Zainteresowania starością nie ograniczają się jedynie do pracy naukowo-badawczej, ale również popularyzacji tego zagadnienia w różnych gremiach w celu budowania pozytywnego klimatu wokół zjawiska starzenia się. Pokłosiem tej działalności jest współpraca z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, jak i prace popularnonaukowe.

 

  1. Publikacje:

 

  1. książki autorskie:

 

►  Społeczne uwarunkowania pomyślnego starzenia się i aktywnego przygotowania do emerytury (2019);

►  Aktywnie ku emeryturze (2015);

►  Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego (2013).

 

  1. prace pod redakcją:

 

►  Starość między tradycją a współczesnością, red.  M.D. Adamczyk, Impuls, Kraków 2016.

►  Towards a Dynamic Third Age, A.M. Guðjónsdóttir, I.R. Guðlaugsdóttir, H.K. Guðmundsson, red. C. Bru Ronda, M., Aleson-Carbonell, M. Stanowska, M.D. Adamczyk TWWP Oddział w Lublinie, Lublin 2016.

 

  1. artykuły w pracach pod redakcją:

 

►  Aging of the Society as a Challenge to Sustainable Development – for Example the Polish And Latvian Society, w: Annual Proceedings of International Scientific Conferences, red. V. Mensikovs, Daugavpils Universittes Akademiskais apgads "Saule", Daugavpils 2018, s. 5–12.

►  Active and Healthy Aging as an Element of Social Integration of Older Adults, w:  Społeczne aspekty zdrowia : wybrane zagadnienia = Social aspects of health : selected issues, red. J. Kinal, W. Guz, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, Rzeszów 2017, s. 66–77.

►  Education in late adulthood as a form of social participation of older people, w: Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of the International Scientific Conference, red. V. Mensikovs, Daugavpils Universit‚tes Akademiskais apgads "Saule", Daugavpils 2016, s. 5-13.

►  Educational motivations of contemporary secondary school students, w: Youth policy: problems and prospects, red. S. Shchudlo, P. Długosz, Shvydkodruk, Drohobych–Przemyśl 2014, s. 422–427.

 ►  Social Capital and the Process of Globalization, w: Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 313–319.

►  Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej, w: Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. J. Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2018, s. 178–180.

►  Zasoby kapitału społecznego a wzrost bezpieczeństwa publicznego, w: Globalne i lokalne wyzwania w obszarze współczesnej polityki bezpieczeństwa, red. U. Soler, M.L. Górka, Media-Expo Poznań, 2017, s. 195–213.

►  Specyfika procesów starzenia się ludności województwa lubelskiego, w: Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, red. J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska, Rządowa Rada Ludnościowa, t. 12, Warszawa 2017, s. 101–117.

►  Postawy Polaków wobec osób starszych i starości, w: Starość – poznać, przeżyć, zrozumieć, red. M. Halicka, J. Halicki, E. Kramkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016, s. 121–140.

►  Edukacja w okresie późnej dorosłości jako forma uczestnictwa społecznego, w: Starość między tradycją a współczesnością, red. M. Adamczyk, Impuls, Kraków, 2016, s. 41–54.

►  Przygotowanie do emerytury w opinii uczestników badania BALL – Be Active through Lifelong Learning, w: Starość między tradycją a współczesnością, red. M. Adamczyk, Impuls, Kraków 2016, s. 93–106.

►  Kapitał kulturowy jako czynnik reprodukcji nierówności społecznych w teorii Pierre'a Bourdieu, w: Przemiany społeczne w Polsce i ich konsekwencje: perspektywa socjologiczna, red. J. Grotowska-Leder, E. Rokicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 13–30.

 ►  Indywidualna a społeczna wizja starości, w: Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie, red. M. Synowiec-Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 37–54.

►  Ideał szkoły twórczej Floriana Znanieckiego jako wyraz nadziei na wychowanie jednostek twórczych i szczęśliwych, w: Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu, red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 59–80.

►  Jakość życia osób starszych – subiektywne i obiektywne wyznaczniki poczucia dobrostanu psychicznego i fizycznego, w: Oblicza jakości życia, red. R. Derbis, Ł. Baka, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014, s. 115–128.

►  Znaczenie edukacji dla integracji zawodowej osób niepełnosprawnych, w: Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej, red. B.A. Orłowska, P. Prüfer, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 77–98.

►  Ideał edukacji Floriana Znanieckiego a współczesny ideał wychowania, w: Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, red. I. Siudem, M. Stencla, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 155–169.

►  Praktyki religijne jako jeden z czynników tworzenia zasobów kapitału społecznego, w: Religijne wymiary życia społecznego, red. H. Mielicka-Pawłowska, Wydawnictwo Panzet, Kielce 2013, s. 237–254.

►  Kapitał społeczny szansą na budowanie partnerskich relacji we wspólnotach lokalnych, w: Pomoc jako zachowanie prospołeczne, red. T. Zbyrad i B. Krempa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 489–500.

►  Zaufanie grzybnią społeczeństwa obywatelskiego, w: Zawirowania wokół zaufania. Wyobrażenia i rzeczywistość, red. J. Mariański, P. Prüfer, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011, s. 59–74.

►  Rola religii i Kościoła katolickiego w kształtowaniu kapitału społecznego w Polsce, w: Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia, red. J. Baniak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2010, s. 117–133.

►  Istota kapitału społecznego. Aplikacje profilaktyczne, w: Wezwani do działania. Zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych, red. I. Niewiadomska, M. Kalinowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 29–46.

►  Pracownik socjalny jako animator grupy, w: Ex Caritate Pro Bono. Szkice o pracy socjalnej, red. J. Mazur, Wydawnictwo Platan, Liszki 2009, s.117-131.

 

  1. artykuły w czasopismach

 

►  M. Adamczyk, A. Betlej, J. Gondek, A. Ohotina, Technology and sustainable development: towards the future?, “Entrepreneurship and Sustainability Issues”, 2019, t. 6, nr  4, s. 2003-2016.

 ►  Emerytura – czas oczekiwań czy obaw?, „Pedagogika Społeczna” 2018, nr 3 (69), s. 139–149.

►  Modern forms of preparation to retirement – selected results of the Erasmus+ Project BALL be active through lifelong learning, „Transformacje – Pismo Interdyscyplinarne” 2017, nr 3–4, s. 220–232.

►  Modele edukacji osób starszych, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2017, nr 3, s. 32–37.

►  Aktywność edukacyjna osób starszych, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2017, nr 2, s. 56–61.

►  Przygotowanie do emerytury w kontekście kapitału ludzkiego osób starszych – prezentacja wyników badania BALL – Be Active through Lifelong Lerning, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2017, t. 50, nr 2, s. 370–379.

►  Starzenie się społeczeństwa polskiego w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej /Organizacja i Zarządzanie” 2017, z. 106, s. 105–113.

►  Więzi rodzinne w procesie pozytywnego i aktywnego starzenia się, „Zeszyty Naukowe KUL” 2015, 59, nr 4 (232), s. 3–21.

►  Poszanowanie praw człowieka a zasoby kapitału społecznego, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), nr 4, s. 43–57. 

►  Kapitał społeczny czynnikiem konstytutywnym współczesnego ładu społeczno-moralnego, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), nr 2, Lublin, s. 201–219.

►  Proces starzenia się populacji szansą na wzmocnienie działalności woluntarystycznej i prywatnych przepływów międzypokoleniowych w społeczeństwie polskim, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” 2014, t. 6, nr 2, s. 34–52.

►  Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania typów kapitału społecznego w Polsce. Studium empiryczne, „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6 (24), nr 2, s. 47–65.

►  Grupa pokoleniowa jako czynniki różnicujący typ wytwarzanego kapitału społecznego w Polsce, „Zeszyty Naukowe KUL” 2014, 57, nr 1 (225), s. 55–80.

►  Kapitał społeczny a ład moralny we współczesnym społeczeństwie
 polskim,
“Acta Universitatis Lodziensis „Folia Sociologica” 2012, 40, s. 127–142.

►  University of the Third Age – A Place of Social Participation and Active Aging, „Roczniki Nauk Społecznych” 2017, 9 (45), nr 2 s. 73–86.

►  Modern Forms of Preparation of Retirement – Selected Results of the Erasmus + Project BALL Be Active Through Lifelong Learning, „Transformacje Pismo Interdyscyplinarne” 2017, nr 3–4 (94–95),  s. 220–229.

►  M. Adamczyk, A. Budny, Lifelong Learning as an Importan Element of the Social Integration of the Elderly, „Opuscula Sociologica” 2016, nr 4, s. 81–93

Active Aging as an Element of Modern Approach to the Process of Preparation to Retirement, „Transformacje Pismo Interdyscyplinarne” 2016, nr 3–4 (90–91), s. 286–302.

►  The Ideals and Goals of Education according to Florian Znaniecki’s Sociological Theory, “Universitas Gedaensis” 2013, R. 25, t. 46, s. 119–142.

►  Ressourcen des sozialen Kapitals in Polen und seine soziokulturellen Bedingungen, „Keryks Religionspädagogisches Forum” 2010, nr 9 s. 287–314.

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2019, godz. 14:21 - Marek Pabich