Aktualności / Wydarzenia

Granty NCN dla naukowców z KUL

Troje naukowców z KUL znalazło się wśród laureatów konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki, których wyniki poznaliśmy 23 maja 2022 r. Dr hab. Anna Słowikowska i ks. prof. Marcin Składanowski są kierownikami projektów, które uzyskały granty w konkursie OPUS 22, a projekt badawczy dr. Roberta Tabaszewskiego został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu SONATA 17.

Ks. prof. Marcin Składanowski z Katedry Historii Dogmatów i Teologii Historycznej jest leaderem projektu „Aksjologia bezpieczeństwa narodowego Rosji (2000-2021)”, w ramach którego przeanalizowane zostaną dokumenty strategiczne Federacji Rosyjskiej publikowane w latach 2000-2021, czyli w czasie sprawowania władzy przez Władimira Putina. Celem projektu jest ukazanie czy i w jakiej mierze kwestie aksjologiczne (w tym religijne) są wykorzystywane w rosyjskich koncepcjach bezpieczeństwa narodowego i w jaki sposób przekładają się na życie społeczne. Przedstawiona zostanie również szczególna rola mediów w umacnianiu bezpieczeństwa.

Zespół badaczy prawa kanonicznego pod kierunkiem dr hab. Anny Słowikowskiej, adiunkt w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, przeanalizuje kwestie prawne w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie czy prawo kanoniczne zna kategorię „grzechu ekologicznego”, jak zaklasyfikować taki grzech, czy mieści się on w pojęciu „grzechu przeciwko stworzeniu” i czy uporczywe trwanie w nim ogranicza wiernym m.in. prawo do sakramentów. W projekcie Grzech ekologiczny jako kategoria normatywna. Znaczenie dla społecznej odpowiedzialności uniwersytetów inspirowanych wartościami chrześcijańskimi” przestudiowane zostaną także kwestie odpowiedzialności społecznej uniwersytetów inspirowanych nauczaniem chrześcijańskim w zakresie recepcji papieskiego nauczania o ekologii.

Granice praw człowieka a postkowidowy model ochrony praw jednostki” to natomiast projekt przygotowany przez dr. Roberta Tabaszewskiego, adiunkta w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. Celem projektu jest określenie dopuszczalnych ograniczeń praw i wolności jednostki w razie zaistnienia sytuacji szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego. Przeanalizowany zostanie zakres wprowadzanych ograniczeń, zarówno czasowy jak i terytorialny, prawa chronione przez Konstytucję RP, problem kolizji poszczególnych dóbr, tryb i sposób wprowadzania ewentualnych ograniczeń, obowiązki informacyjne państwa czy zakres praw, które nie mogą podlegać ograniczeniom.

Narodowe Centrum Nauki finansuje badania podstawowe, w drodze konkursów na finansowanie projektów badawczych. Zgłoszone do konkursów wnioski przechodzą dwuetapowy proces oceny, którego dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych. Do tegorocznych edycji konkursu OPUS (dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej) oraz SONATA (dla młodych naukowców) wpłynęło łącznie 3005 wniosków, a finansowanie otrzymało 589 projektów.