Aktualności / Wydarzenia

Granty NPRH dla naukowców z KUL

Granty NPRH dla naukowców z KULMinisterstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło kolejny konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module Dziedzictwo narodowe. Spośród złożonych 85 wniosków do finansowania zostało zakwalifikowanych 16, w tym 3 przygotowane przez naukowców z KUL.  Wśród najlepiej ocenionych wniosków znalazły się: „Preludium „Dzieł zebranych”. Stefan Wyszyński wobec reżimów totalitarnych – analiza i edycja krytyczna źródeł za lata 1924-1949” (kierownik projektu: ks. prof. Mirosław Sitarz), „Jezuicka kultura przekładu w Pierwszej Rzeczypospolitej” (prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee) oraz  „Archiwum Diecezji Łuckiej - edycja cyfrowa” (dr Artur Hamryszczak).

Pierwszy projekt obejmuje analizę i edycję krytyczną bogatego dorobku naukowego oraz myśli społecznej ks. Stefana Wyszyńskiego z lat 1924-49, a więc z okresu przed objęciem urzędu Prymasa Polski i stanowić będzie uzupełnienie Dzieł zebranych S. Wyszyńskiego. O ile działalność i nauczanie ks. Wyszyńskiego jako Prymasa zostały dość dobrze zbadane, to wcześniejszy okres  nie był nigdy przedmiotem całościowej i szczegółowej analizy. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na poglądy ks. Wyszyńskiego dotyczące reżimów totalitarnych  (nazizmu i komunizmu), zanim jeszcze odcisnęły one złowrogie piętno w historii Polski. Kwota dofinansowania wyniesie 629 626 zł.

Kolejny projekt wypełni lukę w dotychczasowym stanie wiedzy nad translacją kulturową w Europie wczesnonowożytnej poprzez podjęcie studiów nad kulturą przekładową jezuitów od rozpoczęcia ich aktywności w Polsce (1564) do wygnania z terenu imperium rosyjskiego (1820).  W jego ramach badaniom zostanie poddana m.in. twórczość tłumaczy jezuickich i innych autorów z kręgu Towarzystwa Jezusowego, języki, zarówno tekstu pierwotnego, jak i tłumaczenia, recepcja tłumaczeń sporządzonych przez polskich autorów jezuickich w innych kulturach i obszarach językowych, rola przekładu w pedagogice jezuickiej, wreszcie refleksje teoretyczne na temat przekładu jako takiego. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 975 983,19 zł.

Cyfrowa edycja Archiwum Diecezji Łuckiej umożliwi udostępnienie badaczom zasobu źródłowego o dużej wartości historycznej, który ze względu na stan fizyczny do tej pory nie był dostępny dla badaczy. W ramach projektu planowana jest retrokonwersja inwentarza archiwum do Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA połączona ze skontrum i melioracją, a także dołączenie do zasobu diecezjalnego akt parafialnych znajdujących się w Ośrodku Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL.  Kwota dofinansowania wyniesie 903 462 zł.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki finansowanie mogą uzyskać  projekty o dużych walorach naukowych, które mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych lub syntetyzują aktualny stan badań, a także cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych oraz są przydatne w dydaktyce akademickiej. Moduł Dziedzictwo narodowe umożliwia realizację projektów obejmujących edycję źródeł i dokumentów, opracowania edytorskie oraz kompendia wiedzy służące do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym, a także wydanie monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej.