Aktualności / Wydarzenia

Gratulacje za wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podziękował i pogratulował naukowcom uczelni, także pracownikom administracji, za uzyskanie bardzo dobrych wyników ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. – Państwo jesteście prawdziwymi ambasadorami KUL – mówił rektor podczas spotkania m.in. z dyrektorami instytutów i sekretarzami ds. procesu naukowego. Rektor przypomniał też, że obecnie KUL ma szansę uzyskać status uczelni badawczej.

– Państwo jesteście prawdziwymi ambasadorami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozpoznawalnymi nie tylko na naszej uczelni, ale także poza nią – powiedział ks. prof. Mirosław Kalinowski, który m.in. wręczył badaczom listy gratulacyjne. Rektor podał też, że KUL spełnia wymogi ustawowe uprawniające do ubiegania się o status uczelni badawczej i będzie przygotowywał się do zgłoszenia aplikacji w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, jak tylko ten konkurs zostanie ogłoszony.

W spotkaniu z naukowcami, dyrektorami instytutów, sekretarzami ds. procesu naukowego, a także pracownikami m.in. Działu Ewaluacji Działalności Naukowej, wzięła także udział prorektor KUL ds. nauki i kadr, siostra dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL, która również podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym na rzecz przeprowadzenia na KUL ewaluacji jakości działalności naukowej.

KUL do parametryzacji zgłosił 14 dyscyplin w ramach czterech dziedzin nauki – nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk teologicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Aż dziewięć z nich uzyskało kategorię A+ lub A, którą otrzymują podmioty wyróżniające się szczególnie wysokim poziomem badań naukowych. Najwyżej ocenione zostały literaturoznawstwo, nauki teologiczne oraz prawo kanoniczne.

Prestiżową kategorię A+ otrzymują tylko nieliczne jednostki spośród tych, które spełniają wymagania kategorii A, a ich osiągnięcia są porównywalne z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi. Dyscypliny brane pod uwagę jako kandydujące do kategorii A+ były poddawane ocenie niezależnych ekspertów zagranicznych, co dodatkowo podkreśla nobilitację wynikającą z uzyskania najwyższej kategorii – przypomniał Damian Liszka, który kieruje Działem Ewaluacji Działalności Naukowej i również – podczas spotkania – otrzymał podziękowanie rektora KUL za swoją pracę.

Kategorię A otrzymały: filozofia, historia, językoznawstwo, nauki o sztuce, nauki prawne i pedagogika. Z kolei kategorię B+ uzyskały: ekonomia i finanse, nauki biologiczne, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne i psychologia.

Analizując jakość działalności naukowej na KUL eksperci z Komisji Ewaluacji Nauki brali pod uwagę osiągnięcia wszystkich naukowców zatrudnionych w KUL w podziale na reprezentowane dziedziny i dyscypliny naukowe – zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W sumie na KUL zostały ocenione osiągnięcia 1178 osób, na które złożyło się m.in. 3976 artykułów, 545 monografii, 163 projekty naukowe, a także 66 zadań komercjalizacyjnych. Wśród tych osiągnięć znalazło się 214 artykułów naukowych opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych posiadających 140 lub 200 punktów w ramach wykazu czasopism naukowych (są to najwyższe możliwe do uzyskania wartości punktowe).

Ponadto 97 prac monograficznych zostało opublikowanych w wydawnictwach klasyfikowanych na II poziomie wykazu wydawców, gdzie ujmowane są wyłącznie najlepsze międzynarodowe wydawnictwa naukowe – tłumaczył Damian Liszka w obszernym wywiadzie na ten temat dostępnym na stronie KUL.