Prof. dr hab. Stanisława Steuden

 

Edukacja podstawowa i średnia

 

1957-1964 - Szkoła Podstawowa w Uciechowicach

1964-1968  - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Głubczycach woj. opolskie

1968-1970  -  Państwowa Szkoła Medyczna Instruktorów Terapii Zajęciowej w Branicach uzyskanie tytułu instruktora terapii zajęciowej (1970 r.).  Praktyka zawodowa na oddziałach: ogólno-psychiatrycznym, leczenia nerwic; neurologii, alkoholowym, gruźlicy, rehabilitacji narządu ruchu; podsądnym.

 

  Stopnie naukowe, rok uzyskania, miejsce:

 

Studia  na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1970 -1975; specjalizacja filozoficzno-psychologiczna; magisterium z filozofii chrześcijańskiej – specjalizacja filozoficzno – psychologiczna  w 1975 roku;  tytuł pracy magisterskiej: Analiza psychologiczna zachowania dwuosobowych grup w sytuacjach konfliktowych - Promotor: Ks Prof. dr hab. Zdzisław Chlewiński

 

 Doktorat w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej w KUL w 1982 roku; tytuł rozprawy:  Analiza psychologiczna dynamiki syndromu poczucia zmiany osobowości w przebiegu schizofrenii wczesnej – Promotor Prof. dr hab. Zenomena Płużek

 

Habilitacja w zakresie psychologii klinicznej w 1998 roku w KUL; na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Dynamika zmian osobowości u osób z rozpoznaną schizofrenią. Badania długofalowe. Lublin. Redakcja Wydawnictw Katolickiego  Uniwersytetu Lubelskiego.1997.

 

Tytuł profesora nauk humanistycznych w 2012 roku - na podstawie dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego oraz książki pt. Psychologia starzenia się i starości. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN. (2011). Od 2014 roku zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

Dodatkowe kwalifikacje

Na mocy  postanowienia Ministra Zdrowia (MZ-NZ-ZM-851-22066-9 /EU/09) z dnia 2009.12.29 uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia i powierzenie obowiązków specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna i egzaminatora z zakresu specjalizacji z psychologii klinicznej .

 

 

Zakres dotychczas prowadzonych zajęć dydaktycznych:

 

●      psychologia kliniczna dorosłych – wykład

●      wprowadzenie do psychologii klinicznej dorosłych – wykład

●      teorie osobowości - wykład

 • psychologia sądowa - wykład
 • podstawy gerontologii - wykład
 • geriatria - wykład

●      wybrane zagadnienia z psychologii sądowej – wykład fakultatywny

●      wybrane zagadnienia z zaburzeń zdrowia psychicznego - wykład fakultatywny

●      proseminarium z psychologii klinicznej

●      seminarium magisterskie z psychologii klinicznej dorosłych

●      seminarium doktoranckie z psychologii klinicznej dorosłych

●      diagnostyka inteligencji dzieci, młodzieży i dorosłych - ćwiczenia

●      diagnostyka osobowości – ćwiczenia

●      diagnostyka zaburzeń psychicznych – ćwiczenia

●      psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – ćwiczenia

●      psychologia kliniczna dorosłych – ćwiczenia

●      poradnictwo psychologiczne – ćwiczenia

 

  

Informacja o kształceniu kadry naukowej

 

Promotor 33 obronionych rozpraw doktorskich:

1. Olszewski  J. (2002, obrona: 25.06) Sposoby radzenia sobie ze stresem u osób z zaburzeniami nerwicowymi lękowymi. Recenzenci: prof. dr hab. P. Oleś KUL; dr hab. D. Kubacka-Jasiecka prof. UJ.

2. Nowak Katarzyna  (2003, obrona 06.03 ). Poczucie jakości życia u osób chorych psychicznie.

Recenzenci:  prof. dr hab. K. de Walden-Gałuszko UG, ks.  dr hab.K.Popielski, prof. KUL .

3. Pilszyk Anna (2003, obrona: 03.06). Psychologiczna analiza zachowania w przedstarczych i starczych zespołach otępiennych. Recenzenci: prof. dr hab. G. Chojnacka-Szawłowska; prof. dr hab. A. UG; Sękowski KUL.

4. Nowak Paweł (2004, obrona: 21.01). Narcyzm a funkcjonowanie psychospołeczne. Badania młodzieży akademickiej. Recenzenci: prof. dr hab. K.Pospiszyl, prof. dr hab. P. Oleś KUL.

5. Tomaszewska Izabela (2004, obrona: 22.01). Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie ze stresem u kadry wojskowej. Recenzenci: dr hab. N. Ogińska-Bulik, prof. UŁ; prof. dr hab. J. Terlak. UKSW.

6. Kuncewicz Dariusz (2004, obrona: 19.02). Osobowościowe uwarunkowania przynależności do alternatywnych grup religijnych. Recenzenci: dr hab. Z.Gaś, prof. UMCS; prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska KUL.

7. Kosmala Elwira (2004, obrona: 26.05). Wybrane uwarunkowania radzenia sobie z cukrzycą. Badania empiryczne młodzieży. Recenzenci: prof. dr hab. W. Pilecka UJ; prof. dr hab. med. E. Tuszkiewicz-Misztal, UM, Lublin- .

8. Szymona Katarzyna (2004, obrona: 07.10). Psychologiczna analiza doświadczeń rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Recenzenci: prof. dr hab. M. Semczuk; UM Lublin; prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska KUL.

9. Janowski Konrad (2004: obrona 29.09). Osobowościowe uwarunkowania efektywności radzenia sobie ze stresem choroby. Badania empiryczne osób chorych na łuszczycę. Recenzenci: prof. dr hab. n. med. G. Chodorowska, UM, Lublin; dr hab. W. Łosiak, prof. UJ.

10. Gałkowska-Jakubik Maria (2005: obrona 04.05). Syndrom wzrostu i rozpadu a postawy być i mieć.

Recenzenci: prof. dr hab. S. Popek,UMCS  dr hab. M. Straś-Romanowska. Prof. UWr. 

11. Mącik Dorota. (2005: obrona 09.06). Osobowościowe uwarunkowania skłonności do zakupów nieplanowanych. Recenzenci: prof. dr hab. B. Zawadzki UW;   dr hab. S.Tucholska,  prof. KUL.

12. Kuryłowicz Joanna. (2005: obrona 13.10). Radzenie sobie z własna chorobą. Badania psychologiczne pacjentów z zespołem bólowym korzeniowym. Recenzenci: prof. dr hab. R. Kościelak UG; dr hab. J. Tylka, prof. UKSW.

13. Bereza Bernarda (2006: obrona 19.01). Doświadczanie własnej choroby przez pacjentów dializowanych. Recenzenci: dr hab. B.Pilecka, prof. UJ;  ksdr hab. K. Popielski . prof. KUL.

14. Ks. Radacki Artur (2006: obrona 21.06 ).  Psychologiczna analiza syndromu wypalenia u księży. Recenzenci: dr hab. S. Tucholska prof. KUL, dr hab. N. Ogińska-Bulik, prof. UŁ.

 15. Sękowska-Pratkowska (2006: obrona 21.11). Osobowościowe uwarunkowania obrazu własnej choroby. Badania pacjentów kardiologicznych. Recenzenci: prof. dr hab. J.Tylka UKSW, prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska KUL.

16. Kaleta Kinga (2007: 04.10). Struktura rodziny a społeczne funkcjonowanie dorastających dzieci. recenzenci: prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska KUL, dr hab. M. Ryś prof. UKSW (pierwszym promotorem był Ks. prof. dr hab. W. Prężyna, przejęłam funkcję drugiego promotora)

17. Marta Dominika Brachowicz. (2008: obrona 11.03). Psychologiczne uwarunkowania radzeniasobie ze stresem niepłodności. Recenzenci: prof. dr hab. G. Dolińska-Zygmunt, prof. dr hab. UWr; Prof. KUL, dr hab.  S.Tucholska KUL.

18. Dorota Kuncewicz. (2008: obrona 28.10). Strategie rozwiązywania konfliktów w parach narzeczeńskich a wzory relacyjne w rodzinie pochodzenia. Recenzenci: prof. dr hab. Cz. Czabała; prof. dr hab. .P. Oleś KUL.

19. Monika Sadowska. (2009: obrona 14.01). Psychospołeczne uwarunkowania syndromu wyczerpania sił u rodziców w sytuacji choroby psychicznej ich dziecka. Recenzenci: prof. UMCS dr hab. G.Kwiatkowska UMCS;  dr hab. I. Niewiadomska prof. KUL.

20. Małgorzata Kostek. (2009: obrona 12.01). Poczucie zmiany psychospołecznego funkcjonowania u wolontariuszy hospicjum dla dzieci. Recenzenci: ks. dr hab. J. Bielecki prof. UKSW, prof. dr hab. A.Sękowski KUL.

21. Małgorzata Brzezińska (2010: obrona 28.05). Psychospołeczne uwarunkowania pro aktywnych zachowań zaradczych w okresie późnej dorosłości. Recenzenci: prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska KUL, prof. dr hab. R. Ossowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

22. Katarzyna Mariańczyk (2010: obrona 22.06). Psychospołeczne uwarunkowania zachowań prozdrowotnych kobiet w profilaktyce onkologicznej. Recenzenci: dr hab. E.Starosławska Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, dr hab. W. Otrębski prof. KUL.

23. Rafał Bartczuk (2011: obrona 01.12). Religijność a ocena własnej choroby. Badania osób chorych na astmę oskrzelową. Recenzenci: Prof. dr hab. Władysław Łosiak, UJ; Prof. KUL, dr hab. Jacek Śliwak

24. Andrzej Sereda (obrona 16. XII, 2011).  Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem studiowania. Badania Studentów Wydziału Lekarskiego. Recenzenci:  Prof. Dr hab. Zofia Ratajczak (UŚ); prof., dr hab. Zbigniew zaleski KUL.

25. Joanna Kuczmarska (obrona 19. XII, 2011).Uwarunkowania poczucia stygmatyzacji chorych na łuszczycę.(Obrona: 2011.19.XII). recenzenci: Prof. KUL, dr hab. Wojciech Otrębski,  Prof. dr hab. Anna Zaleska UM, Łódź.

26.  Beata Kasperek-Zimowska (obrona 20.01. 2012).  Osobowościowe korelaty radzenia sobie matek w sytuacji opieki nad dorosłym dzieckiem przewlekle chorym na schizofrenię. Recenzenci: Prof. Czesław Czabała, WSPS, Warszawa  Prof. Piotr Oleś., KUL.

27. Chemperek Agnieszka (obrona 30.03. 2012). Podmiotowe korelaty sposobów adaptacji do sytuacji rodzinnej żon mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Recenzenci: Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, Dr hab. Barbara Harwas-Napierała UAM, Poznań.

28. Muller Diana. (obrona: 21.05.2012). Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania studentów niepełnosprawnych słuchowo w relacjach interpersonalnych. Recenzenci:  Prof. Władysława Pilecka, UJ Kraków, Prof. KUL, Kazimiera Krakowiak, KUL.

29. Weryszko Małgorzata (obrona: 2014. 10.14). Jakość małżeństwa a styl pełnienia roli ojca. Recenzenci: prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska,

30. ks. Brudek Paweł (obrona: 2015.12.15) Podmiotowe korelaty satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości.  Recenzenci: Ks, dr hab. Dariusz Krok; , prof. UO; dr hab. Bogusława Lachowska.

31. Izabella Januszewska. (obrona 08.06.2017). Recenzenci: Prof. UMCS. Małgorzata Szepietowska. UMCS, Lublin; prof. UKW. Basińska Małgorzata. UKW. Bydgoszcz

32. Marcin Sękowski (obrona: 05.07.2017). Postawa wobec śmierci w cyklu życia człowieka. Recenzenci: Prof. dr hab. Ledzińska Maria, UW; Prof. UKW dr hab. Paweł Izdebski. UKW. Bydgoszcz.

33. Guzewicz Monika (05.06.2017). Doświadczenia rodziców związane z utratą dziecka w okresie prenatalnym. Recenzenci: Prof. dr hab. Bidzan Mariola; Ks. prof. UKSW. dr hab. Jan Bielecki.

34. Wróbel (Gamrowska) Anna (2017). Zasoby osobiste a psychologiczne skutki transplantacji. Recenzenci. Prof. dr hab. Jan Tylka, UKSW, Warszawa; Prof. UJ, dr hab. Bernadetta Izydorczyk

 

 

Prace magisterskie: promotorstwo ponad 200 prac magisterskich z psychologii

 

Staże naukowe:

1.      Katolicki Uniwersytet w Nijmegen (Holandia – 1981,.1984)

2.      Katolicki Uniwersytet w Leuven (Belgia, 1986)

3.      Uniwersytet Lwowski (wykłady 2006-2007)

4.      Anglia - ośrodki akademickie: Londyn (2007, 2008; 2009,2011,2012) 

 

Staże kliniczne

 

Szpital Psychiatryczny w Lublinie - Abramowicach

 Klinika Dermatologiczna AM w Lublinie

 Klinika Okulistyczna AM w Lublinie

 Sąd Metropolitalny w Lublinie    

           

Pełnione funkcje i praca organizacyjna w KUL

 

· Sekretarz Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL  1998-1999

·  Dyrektor Instytutu Psychologii od 1999 do 2008 roku

·  Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej od 2004 roku

. kurator Żeńskiego Domu Akademickiego KUL

·  od 2003 Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej, 0d 2012 jej przewodniczący .

· Od 1998 roku Członek Korespondent Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

· Członek komisji powołanej przez Senat KUL J.P.II ds. przygotowania projektu regulaminu organizacyjnego administracji. (2006)

· 2009 - 2011 kierownik Podyplomowych Studiów  z Psychologii Klinicznej: Diagnoza i Elementy Pomocy Psychologicznej  w KUL (studia przeznaczone są wyłącznie dla osób z tytułem magistra psychologii

· Kierownik Działu Nauk Społecznych Encyklopedii Katolickiej

Od 2016 - członek Senackiej Komisji d/s Jakości Kształcenia

 

 Funkcje pełnione w instytucjach naukowych poza KUL

  

●Członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej UKA przez dwie kadencje w latach 2005-2010 oraz  2010-2015

●  Członek Komitetu Programowego i Organizacyjnego XXXI Zjazdu Naukowego PTP Lublin 5-8 września 2002.

· Przedstawiciel Polski w Institute for Positive Disintegration in Human Development (Instytut Dezintegracji Pozytywnej w Rozwoju Człowieka)  Plantation, Florida  USA 

·  Członek Rady Programowej Postępów Psychiatrii i Neurologii

● Członek Rady Programowej Świat i Słowo: filologia - nauki społeczne – filozofia – teologia

● Członek honorowy Lubelskiego Regionalnego Zespołu Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego

● Przewodnicząca  Rady Naukowej Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie od 2005 roku

● Członek Korespondent Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

● Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

.  Członek komitetu naukowego serii wydawniczej nt.: Psychologia wobec współczesności wydawanej przez Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa.

●Członek Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Lublinie

● Członek Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Chorych na Łuszczycę

- Członek Zespołu d/s Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin od 2013

 

 

Publikacje książkowe

 

Autorstwo całej pracy

1. Steuden S. (1997). Dynamika zmian osobowości u osób z rozpoznaną schizofrenią. Badania długofalowe. Lublin. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

2. Steuden S. (2009). Szczęśliwi po pięćdziesiątce. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.(popularno-naukowa).

3. Steuden S. (2011). Psychologia starzenia się i starości.  Warszawa. PWN.

 

Redakcja (współredakcja)

1. Steuden S. (1992). (red.).  Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Lublin. Norbertinum.

2. Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002). (red.). Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ss. 247

3. Steuden S., Ledwoch M. (red.). (2005). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Problemy człowieka chorego. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL. ss. 211

4. Steuden S., Okła W. (red.). (2006). Jakość życia w chorobie.  Lublin. Wydawnictwo. KUL. ss.220

5. Steuden S., Marczuk M. (red.). (2006). Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin. Wydawnictwo KUL. ss.440

6. Oleś P., Steuden S. (red.). (2006). Kolokwia Psychologiczne. Neuronauka. Tom 14. Komitet Nauk Psychologicznych PAN.. Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN. ss. 211.

7. Steuden S., Oleś P. (2006). Życie jako zadanie. Lublin. Wydawnictwo KUL.

8.Steuden S., Tucholska S. (2009).(red.). Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. Lublin. Wydawnictwo KUL. 

9. Steuden S.,  Janowski K. (2009). (red.). Psychospołeczne konteksty doświadczania straty.  Lublin. Wydawnictwo KUL.

10. Janowski K., Steuden (2009). (red). Biopsychosocial aspects of health and disease. (Vol. 1).  Lublin. Wydawnictwo Gaudium.

11. Janowski K., Steuden (2009). (red). Biopsychosocial aspects of health and disease. (Vol.2).    Lublin. Wydawnictwo Gaudium.

12.Steuden S., Stanowska M., Janowski K.  (2011). (red.). Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL.

13.Rzechowska E., Steuden S., Musiał D., Rydz E., Tatala M. (2011). (red.). Contemporary interpretations and applications of the theory of positive disintegration. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.

14. Janowski K., Steuden S. (2011). (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Lublin. Wydawnictwo Gaudium.

15. Szymona-Pałkowska K., Gałkowska-Bachanek M., Steuden S. (2011). (red.). O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego. Tom I. Lublin. CPPP Scientific Press.

16. Steuden S. (2015) . Redakcja numeru 3 - tematycznego Przeglądu Psychologicznego. Tytuł numeru 3. Współczesne obszary badań psychologii klinicznej.

17. Brudek P., Steuden S., Januszewska I., Gamrowska A. (2015). (red.). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna. Tom I. Lublin. Wydawnictwo KUL. ss. 501.

18. Guzewicz M., Steuden S., Brudek P. (2015). (red.). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa. Tom II.. Lublin. Wydawnictwo KUL.ss.583.

 

Artykuły opublikowane w czasopismach recenzowanych

  

·  w czasopiśmie wyróżnionym w Journal Citation Reports (JCR)

 

1. Janowski K., Steuden S. (2008). Severity of psoriasis and health-related quality of life: the moderating effects of temperament. British Journal of Dermatology. 158. 633-635. (45 pkt)

2.  Janowski K., Steuden S., Kuryłowicz J. (2010).Factors accounting for psychosocial functioning in patients with low back pain. European Spine Journal. 19. 4. 613-623.  (30 pkt)

3. Janowski K., Steuden S., Pietrzak A., Krasowska D., Kaczmarek Ł., Chodorowska G. (2012). Social support and adaptation to the disease in men and women with psoriasis. Archives of Dermatological Research,304. 421-432. (30pkt).

4. Janowski K., Steuden S., Bereza B. (2014). The Polish Version of Skindex-29: psychometric properties of an instrument to measure quality of life in dermatology. Postępy Dermatologii i Alergologii. XXI.1.12-20. (15p).

5. Szymona-Pałkowska K., .Kraczkowski J.,  Janowski K., Steuden S., .Adamczyk. J., Robak J., Bakalczuk Sz., Bakalczuk G. (2014). Selected determinants of quality of life in woman with urinary incontinence. Przegląd Menopauzalny. Menopause Review. 18 (2) 84-88. (15p).

6. Janowski K., Steuden S., Bogaczewicz J. (2014). Clinical and Psychological Characteristics of  patients with psoriasis reporting various frequencies  of pruritus International Journal of Dermatology. 53. 820-829. (20p).

7. Brudek, P., Sękowski, M., Steuden, S. (in press). Polish Adaptation of the Death Attitude Profile-Revised (DAP-R-PL). OMEGA - Journal of Death and Dying

 

 

 

 

·    w czasopiśmie krajowym lub zagranicznym wymienionym w wykazie ministra właściwego do spraw nauki

1. Steuden S., Steuden M. (1978). Z zagadnień dominacji półkul mózgowych. Roczniki Filozoficzne. T. XXVI. 4. 153-162.

2. Steuden S. (1979). Analiza psychologiczna zachowania się osób zrównoważonych i niezrównoważonych emocjonalnie w sytuacjach konfliktowych. Przegląd Psychologiczny. T. XXII. 3. 507- 515.

3. Tucholska S., Steuden S. (1990). Inwentarz do pomiaru lęku u dzieci – STAIC i jego polska wersja. Psychologia wychowawcza. 1-2. 50-58.

4. Steuden S., Tucholska S. (1993). Skala Inteligencji Wechslera–Bellevue w diagnostyce organicznego  uszkodzenia mózgu. Analiza kazuistyczna. Roczniki filozoficzne KUL. 41. 4. 107-126.

5. Steuden S. (1983). Współczesne koncepcje depersonalizacji. Zdrowie psychiczne. 4. 30-37.

6. Steuden M., Steuden S. (1984). Analiza niektórych psychicznych reakcji chorych na stwardnienie rozsiane. W: S. Sobocki (red.). Rocznik Nauk Medycznych. T. 7. Przemyśl. Sekcja Nauk Medycznych.

7. Steuden S. (1985). Poczucie zmiany schematu i obrazu własnego ciała w schizofrenii. Zdrowie psychiczne. 1. 42-51.

8. Braun–Gałkowska M., Steuden S. (1985). Projekcja niepokoju w rysunku. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 2-3. 85-94.

9. Braun–Gałkowska M., Steuden S. (1987). Projekcja niepokoju w rysunkach dzieci. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. 4. 67-76.

10. Steuden S., Steuden M. (1993). Encefalopatia jako warunek orzekania nieważności związku małżeńskiego. W: W. Góralski (red.). Ius Matrimoniale. Ze studiów nad kościelnym prawem małżeńskim. T. IV. Lublin. KUL. 74-81.

11.  Steuden S., Steuden M. (1994). Padaczka jako problem studentów szkół wyższych o profilu pedagogicznym. Przegląd wybranych zagadnień medycznych i psychologicznych na kanwie analizy przypadku. Studia Płockie. T. XXI. Płock. Płockie Wydawnictwo Diecezjalne. 83-88.

12. Steuden S., Okła W. (1997). Profesor Zenomena Płużek. Uczony, badacz, nauczyciel. Roczniki Filozoficzne. T. XLV. 4. 5 -25.

13. Steuden S. Janowski K. (2000). Choroby dermatologiczne a zaburzenia psychiczne. Przegląd Dermatologiczny. 3. 257-261.

14. Nowak P. Steuden S. (2000). Narcyzm jako czynnik modyfikujący twórcze aspekty osobowości. Czasopismo Psychologiczne. Psychological  Journal. 6. 1-2. 19-24.

15. Steuden S.,  Janowski K. (2001). Zastosowanie Kwestionariusza SKINDEX do pomiaru jakości życia u pacjentów z łuszczycą. Przegląd Dermatologiczny. 1.88. 41- 48.

16. Steuden S. Janowski K. (2002). Schorzenia psychodermatologiczne. Przegląd Dermatologiczny. 3.89. 175-183.

17. Steuden S., Musiał D. (2003). Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Positive Disintegration: The Theory of The Future. Fort Lauderdale (USA). 7-10. 2002. Roczniki Psychologiczne. T.6. 173-176.

18. Steuden S. (2003). Poczucie ludzkiej godności w doświadczaniu choroby psychicznej. Świat i Słowo. Świat wobec wartości. Nr 1. 17-27.

19. Semczuk M., Steuden S., Szymona K. (2004). Ocena nasilenia i struktury stresu u rodziców w przypadkach ciąży wysokiego ryzyka. Ginekologia Polska. 75. 6. 417-424.

20. Janowski K., Kuryłowicz J., Steuden S. (2005). Psychosocial Functioning Questionnaire for Patients with Low Back Pain: development and psychometric properties. Archives of Medical Science. Vol. 1. 3. 157-162. 

21. Bogaczewicz J., Kuryłek A., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A.. Janowski K., Steuden S. (2007). Aspekt psychologiczny w leczeniu chorób skóry. Dermatologia Kliniczna. 9. 263-267.

22. Kuryłek A., Steuden S., Bogaczewicz J., Sysa-Jędrzejowska A. (2008). Uwarunkowania jakości życia chorych na twardzinę układową. Reumatologia. 46, 2, 84-90.

23. Sawicka J., Steuden S., Ledwoch M. (2010). Odczytywanie emocji przez osoby chore na depresję. Postępy Psychiatrii i neurologii. 19. 2. 121-126.

24. Mariańczyk K., Steuden S. (2011). Oczekiwania oraz intencje zachowań zdrowotnych jako czynniki warunkujące wykonywanie profilaktyki cytologii w grupie kobiet po 45 roku życia. Psychoonkologia. 2. 55-64.

25. Okła W., Steuden S., Ledwoch M. (1999). Recenzja książki pt. "Wprowadzenie do Kwestionariusza MMPI - 2". Oprac. Tomasz Kucharski, Jerzy Gomuła. Toruń: Pracownia psychologii Klinicznej i Rozwoju Osobowości 1998, ss. 191. Przegląd Psychologiczny. 42.4. 195-198.

26. Kasperek-Zimowska B. Steuden S., Charzyńska K. (2013). Mothers’ personality and doping in the situation of carrying for adult child with schizophrenia. Postępy Psychiatrii i Neurologii. (6p). B.

27. Gamrowska A., Steuden S. (2014). Coping with the events of daily life and quality of the socially active elderly. Health Psychology Report. Vol.2 nr 2 123-131.

28. Guzewicz M., Steuden S., Szymona-Pałkowska K. (2014). Changes in the perception of self-image and the sense of the purpose and meaning in life among woman who lost their child before birth. Health Psychology Report. Vol. 2 nr 3 162-175.

29. Januszewska I., Steuden S. (2015). Typy kompetencji emocjonalnych i regulacja emocji u osób z chorobą nadciśnieniową. Przegląd PsychologicznyThe Review of Psychology. 58. 3. 325-340.

30. Steuden S. (2015). Wprowadzenie. Przegląd Psychologiczny, 58. 3. 271-276.

31. Brudek, P., Steuden, S. (2016). Stress Coping Styles, Self-Esteem and Hope for Success of People in Late Adulthood and of Different Specificity of Life Review [Style radzenia sobie ze stresem, samoocena i nadzieja na sukces u osób w okresie późnej dorosłości o odmiennej specyfice bilansu życiowego]. Psychoterapia, 1 (176), s. 87-102.

32. Brudek, P., Lenda, J., Steuden, S. (2016). Samoocena, nadzieja na sukces i style radzenia sobie ze stresem a satysfakcja z małżeństwa w okresie późnej dorosłości. Gerontologia Polska, 2 (24), s. 83-90.

33. Steuden, S., Brudek, P., Florczyk, Ł. (2016). Mądrość jako efekt pozytywnego starzenia się. Perspektywa psychologiczna. Forum Teologiczne, 17, s. 73-87.

34. Florczyk, Ł., Brudek, P., Steuden, S.  (2016). Mądrość jako przymiot starości. Perspektywa biblijna. Forum Teologiczne 17, s. 55-71. 

35. Brudek, P., Steuden, S. (2015). Polska adaptacja Skali Przebaczenia Małżeńskiego (MOFS) G. F. Paleari, F. D. Finchama, C. Regalii. Family Forum, (5), s. 161-179.

36. Steuden S., Janowski K. (2016). Trauma – kontrowersje wokół pojęcia, diagnoza, następstwa, implikacje praktyczne.  Trauma: Controversies surrounding the concept, diagnosis, aftermath, and practical implications.  Roczniki Psychologiczne / Annales of Psychology. 2016, XIX, 3, 565-580.

37. Steuden S., Brudek P.,  Izdebski P. (2016). Polska adaptacja trzywymiarowej skali mądrości (3D-WS) M. Ardelt / A Polish adaptation of Monika Ardelt’s Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS). Roczniki Psychologiczne // Annals of Psychology, 19 (4), 745-792.

38. Ludwikowska K., Steuden S. (2017). Radzenie sobie ze stratą i sposób doświadczania śmierci rodzica przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin alkoholowych i niealkoholowych. Forum Psychologiczne. Tom XXII, nr1, 20-39.

39.Brudek, P., Steuden, S. (2017). Predyktory poczucia własnej godności. Badania osób w okresie późnej dorosłości [Predictors of Sense of Self-Dignity in Late Adulthood. A Synthesis of Own Research]. Psychoterapia, 4 (183).

40.Brudek, P., Steuden, S., Warda, A. (2017). Obraz rodzeństwa chorego psychicznie a dobrostan rodzeństwa zdrowego. Family Forum, 7, 145-167.

41. Brudek, P., Steuden, S. (w druku). Questionnaire of Sens of Self-Dignity (QSSD-3): Construction and Analysis of Psychometric Properties. The Review of Psychology [KPWG-3 – Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności: konstrukcja i analiza właściwości psychometrycznych. Przegląd Psychologiczny].

 

 

 

 

 ·   w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym

1. Steuden S., Szwajgier-Stączek J. (2004). Poczuttia samotnosti u chworych na depresiju. Psychologiczni Perspektywy. Psychological Prospects.  V.5. s.125-137.

2. Steuden S., Oleś P. (2004). Pro pidwyszczennia jakosti żyttia chworych  iz  poruszeniamy zoru: programa psychomedycznych wplywiw. Psychologiczni Perspektywy. Psychological Prospects. Vol. 6. 133-150.

3. Pietrzak A., Janowski K., Łopatyński J., Chodorowska G., Ignatowicz A., Steuden S., Witczak A., Krakowska D., Lotti O.M. (2006).  Psoriasis and heart. Something new under the sun. Giornale Italiano di Dermatologia e Wenerologia. 141: 457-463. 

4. Steuden S., Oleś P. (2006). Wprowadzenie. W; Oleś P., Steuden S. (red.). Kolokwia Psychologiczne. Neuronauka. Tom 14. Komitet Nauk Psychologicznych PAN. Warszawa. Wydawnictwo Instytutu Psychologii. 5-9.

5. Janowski K., Steuden S., Kuryłowicz J., Nieśpiałowska-Steuden M. (2007). Skala Oceny Własnej Choroby: narzędzie pomiaru percepcji sytuacji choroby. Szkala ocinky swojeji chworoby jak zasib wymiriuwannia spryjmannia sytuacii chworinnia   Psychologiczni Perspektywy  (Psychological Prospects) Vol.10. 104-118. 

6. Okła W., Steuden S. (1998). Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia. Roczniki Psychologiczne. KUL. T.1. 119-130.

7. Okła W., Steuden S. (1999). Strukturalne i dynamiczne aspekty zespołu wypalenia w zawodach wspierających.  Roczniki Psychologiczne. KUL .T. II. 5-17.

 

Rozdziały w książkach

·    o zasięgu międzynarodowym

1. Steuden S. (2002). Positive Disintegration as a Psychological Crisis of Personality. In: N. Duda (Ed.). The proceedings of the Fifth  International Conference on the theory of positive disintegration. FT. Lauderdale. 113-138.

 •  o zasięgu      krajowym

1. Steuden S. (1986). Z zagadnień schizofrenii. W: Z. Babska, A Biela, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. Lublin. RW KUL. 341-405.

2.  Steuden S. (1988). Self  concept in early schizophrenic patients. In: A. Biela, Z. Uchnast(ed.).. Problems with the self in psychology. Lublin-Bielefeldt. Katolicki Uniwersytet Lubelski-Universitat Bielefeld. 182-193.

3. Steuden S. (1989). Rozwój osobowości w wieku przedszkolnym a uwarunkowania patologii społecznej. W: Wychowanie a problem patologii społecznej młodzieży. Warszawa. Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych. 41-52.

4.  Januszewska E., Steuden S., Oleś M. (1990). Niektóre uwarunkowania lęku u dzieci.W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 5. Lublin. RW KUL. 241-255.

5. Steuden S. (1990). Poczucie wyobcowania i osamotnienia w przeżyciach ludzi chorych psychicznie. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 5. Lublin.RW KUL. 225-240.

6. Steuden S. (1990). Psychologiczne problemy okresu starzenia się i starości. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 4. Lublin.RW KUL. 149-166.

7. Steuden. S. (1991). Lęk u chorych na schizofrenię. W: W. Tłokiński (red.). Lęk w poszukiwaniu specyficzności. Warszawa. ARX REGIA. Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego. 66-73.

8. Steuden S. (1991). Zadania psychologa w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W: Z. Płużek. Psychologia pastoralna. Kraków. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy. 202 -227.

9.  Oleś M., Januszewska E.., Steuden S. (1992). Osobowościowe uwarunkowania reakcji na sytuacje frustracyjne u dzieci neurotycznych i zdrowych. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 6. Lublin. RW KUL. 347-362.

10. Steuden S. (1992). Źródła niechęci i uprzedzeń wobec chorych psychicznie. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL. T. 6. Lublin. RW KUL. 423-442.

11.  Steuden S.(1992). Psychologiczne problemy ujawniające się w procesie orzekania o nieważności małżeństwa. W: S. Steuden (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Zeszyty psychologiczne. Nr 1. KUL. Katedra Psychologii Klinicznej i Osobowości. 21-38.

12.  Steuden S. (1992). Dynamika objawów chorobowych w schizofrenii wczesnej. W: A. Biela, Cz. Walesa. (red.). Problemy współczesnej psychologii. Lublin. PTP.. 527-535. 3 pkt

13. Steuden S. (1992). Problem cierpienia u chorych na schizofrenię. W: A. J. Nowak (red.). Homo Meditans. XIII. Cierpienie i śmierć. Lublin. TN KUL. 193-207.

14. Steuden S. (1993). O lęku dezintegracyjnym u chorych na schizofrenię. W: W. Tłokiński (red.). Lęk. Różnorodność przeżywania. ARX REGIA Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego. Warszawa. 141-150. 

15. Steuden S. (1995). Lęk motywacyjny w małżeństwie. W: W. Tłokoński (red.). Lęk. Zjawisko umotywowane. Warszawa. Uniwersytet Gdański. 81-89.

16.  Steuden. S. (1995). Osobowościowe uwarunkowania niepowodzenia w małżeństwie. W: J. Misiurek, W. Słomka (red.). Małżeństwo – przymierze miłości. Lublin. TN KUL.199-212.

17.  Steuden S. (1996). Psychologiczna analiza reakcji rodziców i ich dzieci w sytuacji rozwodowej. W: E. Januszewska (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Lublin. TN KUL.

18. Steuden S. (1996). Psychologiczne aspekty dojrzałości do zawarcia małżeństwa. W: G. Witaszek, R. Podpora (red.). Wychowanie do życia w rodzinie. Drogi i bezdroża. Lublin. RW KUL. 113-136.

19. Steuden S. (1997). Dynamika patologicznych cech osobowości u kobiet i mężczyzn chorych na schizofrenię. W: Oleś P. (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Lublin TN KUL. 41-56.

20. Steuden S. (1999). Trudności i zagrożenia w diagnozowaniu osobowości zaburzonej w prawach o nieważność małżeństwa. W: A. Dzięga, K. Graczyk., S. Dubiel., Z. Podlecki (red.). Kościelne prawo procesowe. Materiały i studia. T.1. 83-96..

21. Steuden S. Domagała R. (2000). Ocena jakości własnego życia u osób starszych. W: M. Dzięgielewska (red.). Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starych. Łódź. Biblioteka Edukacyjna Dorosłych. 295-303.

22. Steuden S. (2000). Oddziaływanie gier komputerowych na psychikę. Podsumowanie. W: A.Gała, I. Ulfik.  Oddziaływanie „agresywnych” gier komputerowych na psychikę dzieci. Lublin. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL 56-59.

23. Nowak P., Steuden S. (2001). Narcyzm a twórczość - ujęcie teoretyczne, możliwość pomiaru. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski. (red.). Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. RW KUL. 10.  207-219.

24. Steuden S.,  Zdunek B. (2001).  Psychologiczne aspekty funkcjonowania ojców dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową.  W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza ojcostwa. Lublin. TN KUL. 407-426.

25. Steuden S, Zdunek B. (2001). Poczucie osamotnienia u młodzieży doznającej przemocy w rodzinie. W: D. Kornas-Biela (red.). Oblicza dzieciństwa. Lublin. TN KUL. 531-550.

26. Steuden S. Borczon I. (2002). Koncepcja małżeństwa własnego i obraz małżeństwa rodziców u młodzieży o różnym poziomie poczucia bezpieczeństwa. W: T. Rostowska, J. Rostowski (red.). Rodzina – rozwój – praca. Wybrane zagadnienia.  Łódź. Wyższa Szkoła Informatyki w  Łódzi.37-57.

27. Steuden S., Kuncewicz D. (2002). Uwarunkowania przynależności do kontrowersyjnych grup religijnych i parareligijnych. W: L. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska (red.). O godność osoby ludzkiej. Sadom. Stowarzyszenie SPES VITAE. 72-115.

28. Steuden S. (2002). Z psychologicznej problematyki zdrowia i choroby. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.27-36.

29. Steuden S. (2002). Poczucie jakości życia u pacjentów chorych na jaskrę. W: W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 121-137.

30. Oleś M., Steuden S., Klonowski P., Chmielnicka-Kuter E., Gajda T., Puchalska-Wasyl M., Sobol-Kwapińska M. (2002). Metody badania jakości życia i psychospołecznego funkcjonowania chorych z zaburzeniami widzenia. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 51-68.

31. Oleś P., Steuden S., Oleś M., Klonowski P. Pacjenci z zaburzeniami widzenia: charakterystyka wybranych grup.. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.69-76.

32. Steuden S., Oleś M., Puchalska-Wasyl M. (2002). Psychologiczne charakterystyki osób z zaburzeniami funkcji wzrokowych – aspekty strukturalne i dynamiczne. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 87-100.

33. Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002). W kierunku wyjaśnienia psychospołecznego funkcjonowania osób z zaburzeniami widzenia. W: Oleś P., Steuden S., Toczołowski J. (2002) (red). Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 191-213.

34. Steuden S., Szuniewicz B., Szydłowska M. (2003). Poczucie sensu życia u osób bezdomnych. W; L.Dyczewski , T. Kowalewski, Z. Korzeba (red.). Problemy ekonomiczne i społeczne bezrobocia. Łomża. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B.Jańskiego. 145-162.

35. Steuden S., Szymona K. (2003). Doświadczanie macierzyństwa i ojcostwa przez rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. W: I. Janicka T. Rostowska (red.). Psychologia w służbie rodziny.  Łódź. Wydawnictwo UŁ. 228-244.

36. Steuden S., Szymona K. (2003). Psychologiczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. W: J. Meder (red.). Problemy zdrowia psychicznego kobiet. Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków. Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 109-120.

37. Steuden S., Zdunek B., Soból A. (2003). Poczucie jakości życia u osób po laryngektomii. W: Janicka, T. Rostowska  (red.).  Psychologia w służbie rodziny. Łódź. Wydawnictwo UŁ. 269- 282.

38. Okła W., Steuden S. (2003). Sposoby zmagania się ze stresem osób o różnym poziomie poczucia koherencji. W: P. Francuz, M. Grygielski, W. Otrębski. Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin. TN KUL. Tom 11. 89-102.

39. Braun-Gałkowska M., Steuden S. (2003). Projekcja niepokoju w rysunku. W: M. Łaguna, B. Lachowska (red.). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych. Lublin. TN KUL. 87-96.

40. Szymona K. Steuden S. (2003). Doświadczenia rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Analiza psychologiczna, W: Zdrowie kobiety naszą troską. Krosno.  Mead Johnson.11-15.

41. Steuden S., Okła W. (2004). Poczucie sensu życia jako zmienna modyfikująca ryzyko wypalenia zawodowego. W: K. Popiołek (red.). Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Zjawiska współczesnej cywilizacji. Poznań. Wydawca. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. s. 245-261.

42. Steuden S., Kempa M. (2004). Czynniki ryzyka zespołu wypalenia sił u pielęgniarek pracujących w opiece hospicyjnej. W: C. Opalach (red.). Wolontariusze Hospicjum „Małego Księcia” w Lublinie. Lublin. Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. 86-98.

43. Steuden S. (2005). Wzrastanie psychiczne człowieka. W: M. Kalinowski (red.). Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. Lublin. Wydawnictwo KUL. 21-37.

44. Steuden S., Jaworowska K. (2005). Egzystencjalny wymiar doświadczania izolacji więziennej przez osoby skazane na karę pozbawienia wolności. W: M. Kuć, I. Niewiadomska (red.). Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Lublin. TN KUL. 291-315.

45. Brachowicz M., Steuden S. (2005). Obraz siebie u osób o różnym poziomie dojrzałości emocjonalnej.  W: W.Okła, S. Tucholska. (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Problemy człowieka zdrowego. Lublin TN KUL. 45-60.

46. Kuncewicz D., Steuden S. (2005). Funkcja koherencji w percepcji własnej osoby. W; W. Okła, S. Tucholska. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Problemy człowieka zdrowego. Lublin TN KUL. 7-27.

47. Sadowska M., Steuden S, (2005). Relacje interpersonalne studentów o różnym poziomie inteligencji emocjonalnej. W: P. Francuz, W. Otrębski,  (red.). Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. T.12. Wydawnictwo KUL. 189-208.

48. Steuden S., Kuncewicz D. (2005). Charakterystyka obrazu siebie u osób o różnym poziomie poczucia koherencji . W; P.Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.). Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wydawnictwo KUL. 139-156.

49. Steuden S., Chamulak P. (2005). Poziom koherencji a radzenie sobie ze stresem u osób chorych na astmę. W: S. Steuden, M. Ledwoch. (red..). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego. Lublin TN KUL. 61-88.

50. Steuden S., Wrzesińska-Czapla A. (2005). Obraz siebie i obraz ofiary u sprawców zabójstw dokonanych ze szczególnym okrucieństwem. W: S. Steuden. M. Ledwoch (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego. Lublin TN KUL. 155-182.

51. Mącik D., Steuden S. (2005). Kliniczne aspekty funkcjonowania osób dokonujących zakupów nieplanowanych. Przegląd dotychczasowych badań. W: S. Steuden. M. Ledwoch (red.). Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego. Lublin TN KUL. 183-200..

 52. Steuden S., Oleś P. (2005). Oddziaływania zwiększające poczucie jakości życia u pacjentów z zaburzeniami widzenia. W: A. Bańka (red.). Psychologia jakości życia. (219-238). Poznań. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

53. Steuden S. (2006). Poziom bezpieczeństwa jako czynnik moderujący koncepcje przyszłego małżeństwa w opinii młodzieży. W; T. Rostowska red.). Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia. Łódź. Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. 105-125.

54. Steuden S. (2006). Rozważania o godności z perspektywy człowieka w okresie starzenia się. W: Steuden S., Marczuk M. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin Wydawnictwo KUL. 17-27.

55. Okła W., Steuden S. (2006). Wprowadzenie w problematykę jakości życia. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 5-12.

56. Bereza B., Steuden S. Soból A. (2006). Poczucie jakości życia u osób z nowotworem krtani. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 15-32.

57. Okła W., Steuden S., Puzon P. (2006). Ocena jakości własnego życia u kobiet po mastektomii. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 33-48.

58. Steuden S., Okła W., Puchalska K. (2006). Lęk jako zmienna modyfikująca poczucie jakości życia i osób chorych na łuszczycę. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 63-82.

59. Nowak K., Steuden S. (2006). Psychologiczne aspekty jakości życia u osób chorych na depresję. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 85-101.

60. Steuden S., Szwagier J. (2006). Poczucie osamotnienia a poczucie jakości życia u osób chorych na depresję. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL.103-118.

61. Steuden S., Nowak K. (2006). Jakość życia u osób z rozpoznaną schizofrenią. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL.119-138.

62. Okła W., Steuden S., Świto E. (2006). Zastosowanie programu terapeutycznego w podnoszeniu jakości życia osób chorych na schizofrenię. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL.177-194.

63. Steuden S., Okła W. (2006). Czynniki sprzyjające podnoszeniu jakości życia w sytuacji choroby. W: Steuden S., Okła W. Jakość życia w chorobie. Lublin Wydawnictwo KUL. 195-208.

64. Steuden S., Marczuk M. (2006) Wstęp. W: Steuden S., Marczuk M. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin Wydawnictwo KUL.9-14.

65. Wiechetek M., Zarzycka B., Steuden S. (2006). Percepcja roli i znaczenia osób starszych w wychowaniu młodego pokolenia. Badania empiryczne gimnazjalistów. W: Steuden S., Marczuk M. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin Wydawnictwo KUL. 217-228.

66. Toczołowski J., Klonowski P., Oleś P., Steuden S. (2007).  Komfort widzenia – ocena jakości życia w chorobach ocznych. W; Wallner G., Łoch E.  (red.). Między literaturą a medycyną. Część II. Problemy psychologiczne ludzi cierpiących w badaniach interdyscyplinarnych. 33-42. Lublin. Wydawnictwo „Norbertinum”.

67. Kraczkowski J., Szymona-Pałkowska K., Krzyżanowski A., Robak J., Steuden S., Semczuk M. (2007). Attitude of pathologically pregnant woman towards their pregnancy and environment. W: A. Kaczor, A. Borzęcki, M. Iskra (red.). Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. T. 3. (s. 1215-1219). Lublin. Akademia Medyczna.

68. Kraczkowski J., Szymona-Pałkowska K., Krzyżanowski A.,  Robak J., Semczuk M., Steuden S. (2007). The content of anxiety In high risk pregnancy woman and woman with physiological  pregnancy. W: W: A. Kaczor, A. Borzęcki, M. Iskra (red.). Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. T. 3. (s. 1210-1214). Lublin. Akademia Medyczna.

69. Steuden S. (2008). Czynniki dynamizujące rozwój osobowy i poczucie godności młodzieży. W: F.W. Wawro. (red.). Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych. (63-70). Lublin. Wydawnictwo KUL.

70. Steuden S. (2008). Zaburzenia tożsamości: rozważania teoretyczne i kliniczne. W: J. M. Brzeziński, L. Cierpiałkowska. (red.). Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. (77-95). Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

71. Steuden S. (2009).  Kryzys małżeństwa i rodziny – wybrane czynniki ryzyka niepowodzenia. W: S. Janeczek, W. Bajor, M.M. Maciołek (red.). Gaudium in litteris. (979- 996). Lublin. Wydawnictwo KUL.

72. Steuden S. (2009). Doświadczanie żałoby przez osoby starsze. W: S. Steuden, S.Tucholska (red.). Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. (s. 171-182). Lublin: Wydawnictwo KUL. 73. Sadowska M., Steuden S. (2009). Brzemię rodzinne a syndrom wyczerpania sił u rodziców osób chorych psychicznie. W: K. Janowski, J. Gierus. (red). Człowiek Chory. Aspekty Biopsychospołeczne. (s.170-183). Lublin, Wydawnictwo Drukarnia  BEST-PRINT.

74. Sadowska M., Steuden S. (2009). Korelaty syndromu wyczerpania sił u rodziców osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. W:  K. Janowski, J. Gierus. (red). Człowiek Chory. Aspekty Biopsychospołeczne. (s.184-199). Lublin, Wydawnictwo Drukarnia  BEST –PRINT.

75. Steuden S., Kurtyka-Chałas J. (2009). Dynamika procesu przeżywania straty związanej ze śmiercią współmałżonka. W: S. Steuden, S.Tucholska (red.). Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. (s. 123-144). Lublin: Wydawnictwo KUL.

76. Szymona-Pałkowska K., Steuden S. (2009). Doświadczanie zagrożenia utraty dziecka przez kobiety w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. W: S. Steuden, K. Janowski (red.). Psychospołeczne konteksty doświadczania straty. (s. 41-57). Lublin: Wydawnictwo KUL.

77. Pietrzak A., Borowik M., Chodorowska G., Janowski K., Steuden S., Rolińska A., Krasowska D. (2009). Profil lipidowy oraz surowiczy poziom NT-proBNP a adaptacja do choroby u pacjentów z łuszczycą. W: K. Janowski, J. Gierus (red.) Człowiek chory – aspekty  biopsychospoleczne. (348-360). Tom 1. Lublin: Wydawnictwo BEST PRINT. 

 78. Janowski K., Pietrzak A., Steuden S., Chodorowska G., Krasowska D., Rolińska A., Roliński J. (2009). Plasma interleukin-18 levels are related to overall life satisfaction neuroticism and state-anxiety. W: K. Janowski, S. Steuden (red.) Biopsychosocial aspects of health and disease. (52-58). Vol. 1. Lublin: CPPP Scientific Press.

 79. Janowski K., Steuden S., Kuryłowicz J., Nieśpiałowska-Steuden M. (2009). The Disease-Related Appraisals Scale: a tool to measure subjective perception of the disease situation. W: K. Janowski, S. Steuden (red.) Biopsychosocial aspects of health and  disease. Vol. 1. Lublin: CPPP Scientific Press. 108-125.

 80. Janowski K., Steuden S., Kuryłowicz J., Gierus J. (2009). Social support, personality and  coping with stress among patients with low back pain. W: K. Janowski, S. Steuden (red.).  Biopsychosocial aspects of health and disease. (147-157). Vol. 1. Lublin: CPPP Scientific Press.

 81. Steuden S., Janowski K., Suchołbiak M., Mosquera E. (2009). Posttraumatic growth in young  adults who survived cancer in childhood: a retrospective analysis. W: K. Janowski, S. Steuden (red.) Biopsychosocial aspects of health and disease. Vol. 2. Lublin: CPPP  Scientific Press. 140-148.

 82. Steuden S. (2011). Dignity of the Eldery – Psychological Aspects. W: Rzechowska E., Steuden S., Musiał D., Rydz E., Tatala  (red.). Contemporary interpretations and applications of the theory of positive disintegration. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL. 119-133.

83. Steuden S., Janowski K., Kaszuba A. (2011). Interpretation of proverbs in patients with schizophrenia. W: Janowski K., Steuden S. (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Lublin. Wydawnictwo Gaudium. 13-23.

84. Szymona-Pałkowska K., Janowski K., Kraczkowski J., Steuden S., Adamczuk J., Robak J., Matysik-Woźniak A., Gałkowska-Bachanek M. (2011). Quality of life in women with urinary incontinence. W: Janowski K., Steuden S. (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Lublin. Wydawnictwo Gaudium. 100-111.

85. Steuden S., Sadowska M., Janowski K., Cecot A. (2011). Psychological correlates of the disease-related appraisals in patients with vitligo. W: Janowski K., Steuden S. (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Lublin. Wydawnictwo Gaudium. 128-138.

86. Steuden S. (2011). Mądrość jako pozytywny aspekt starzenia się. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.).  Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL. 71- 82.

87. Steuden S., Sternal D., Gierus J. (2011). Styl humoru a jakość życia u osób starszych. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.). Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL. 167-183.

88. Szczuka J., Steuden S. (2011). Przemoc wobec osób starszych. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.). Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL. 249-258.

89. Majkowska N., Steuden S. (2011). Poznawcze i behawioralne aspekty zespołów otępiennych u osób starszych. W: Steuden S., Stanowska M., Janowski K. (red.). Starzenie się z godnością. Lublin. Wydawnictwo KUL. 259-275.

91. Janowski K., Steuden S. (2011).  Psychological factors in the etiology of irritable bowel syndrome. W: K. Janowski, S. Steuden (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Selected papers. Lublin: CPPP Scientific Press. 86-92.

92. Szymona-Pałkowska K., Janowski K., Kraczkowski J.J., Steuden S., Adamczuk J., Robak J.M., Matysik-Woźniak A., Gałkowska-Bachanek M. (2011). Quality of life in women with urinary incontinence. W: K. Janowski, S. Steuden (red.). The multidisciplinary approach to health and disease. Selected papers. Lublin: CPPP Scientific Press. 100-111.

93. Steuden S., Sadowska M., Janowski K., Cecot A. (2011). Psychologiczne aspekty doświadczania choroby u pacjentów z objawami bielactwa nabytego. W: M. Brachowicz, A. Tylikowska (red.). Ciało. Zdrowie i choroba. Lublin – Nowy Sącz: TN KUL, WSB-NLU. 267-282.

90. Steuden S. (2012). Z rozważań nad mądrością. W: Ulfik-Jaworska I., Gała A. (red.). Dalej w tę samą stronę. Lublin. Wydawnictwo KUL. 533-548.

94. Szymona-Pałkowska K., Kraczkowski J., Karwasik-Kajszczarek K., Janowski K., Adamczyk J., Steuden S., Robak J. (2012). Perception of own disease and social suport in woman with urinary incontinence in groups of varying levels of knowledge of the disorder. In: A. Borzęcki (ed.). Environment, hygiene and public health. Tom I. (267-277). Lublin. Wydawca. Medical University of Lublin.

95. Szymona-Pałkowska K., Matysiak A., Kraczkowski J., Janowski K., Adamczyk J., Steuden S., Karwasik-Kajszczarek K., Robak J. (2012). Quality of life and health locus of control in woman with varying severity of urinary incontinence. In: A. Borzęcki (ed.). Environment, hygiene and public health. Tom I. (258-266). Lublin. Wydawca. Medical University of Lublin.

96. Januszewska I., Steuden S.  (2014). Styles of coping with negative emotions and stress in patients with hypertension. In: T. M. Ostrowski,  I. Sikorska (red.). Health and Resilience. (169-191). Kraków. Jagiellonian University Press.

97. Steuden S., Januszewska I. (2014). Kompetencje emocjonalne oraz regulacja emocji osób z chorobą nadciśnieniową. W: E. Zasępa, T. Gałkowski (red.). Oblicza psychologii klinicznej. (87-108). Sopot. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

98. Steuden, S. (2014). Czy mądrość i wiedza znaczy to samo. W: J. Walkusz, M. Krupa (red.), Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB (s. 681-692). Lublin, WN KUL

99. Steuden S. (2015). Poradnictwo Psychologiczne dla osób w okresie późnej dorosłości. W: Cz.Czabała, S. Kluczuńska. (red.). Poradnictwo psychologiczne (s.158-187.0.. Warszawa. PWN.

100. Brudek P., Steuden S. (2015). Religijne korelaty zadowolenia z małżeństwa w okresie późnej dorosłości. W: M.Guzewicz, S. Steuden, P. Brudek (red.).  Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa społeczno-kulturowa. Tom II. (s. 15-44). Lublin. Wydawnictwo KUL.

101. Gamrowska A., Steuden S. (2015). Różne typy radzenia sobie z codziennymi wydarzeniami a postawa wobec starości. W: P. Brudek, S.Steuden, I.Januszewska, A.Gamrowska (red.). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna. Tom . (s.27-48). Lublin. Wydawnictwo KUL.

102. Wojciechowska K., Steuden S. (2015). Mądrość życiowa a jakość życia w okresie późnej dorosłości. W: P. Brudek, S.Steuden, I.Januszewska, A.Gamrowska (red.). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna. Tom . (s.203-220). Lublin. Wydawnictwo KUL.

103. Majkowska N., Steuden S. (2015). Psychologiczna analiza zachowania się osób z zespołem otępiennym na różnych etapach trwania choroby. W: P. Brudek, S.Steuden, I.Januszewska, A.Gamrowska (red.). Oblicza starości we współczesnym świecie. Perspektywa psychologiczno-medyczna. Tom . (s.437-455). Lublin. Wydawnictwo KUL.

104. Steuden S. (2016). Psychologia kliniczna seniorów. W: L.Cierpiałkowska, H. Sęk (red.). Psychologia kliniczna. Rozdział 26.  (s. 555–573). Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. ISBN: 978-83-01-18825-2.

105. Sęk H., Steuden S. (2016).Psychologia schizofrenii. W: L.Cierpiałkowska, H. Sęk (red.). Psychologia kliniczna. Rozdział 16.  (s. 555–573). Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. ISBN: 978-83-01-18825-2.

106. Steuden S. (2016). Godność w relacji z drugim człowiekiem. W: F.W.Wawro, ks. A. Łuczyński, L.Pietruszka (red.). Osoba -  środowisko – transcendencja. (s.47-59). Lublin. Wydawnictwo KUL. ISBN 978-83-8061-293-8.

106. Steuden S. (2016). Starzenie się z godnością / Ageing with dignity. W: M.Kielar-Turska (red.). Starość jak ją widzi psychologia. Old age: the view from psychology. (467- 487). Kraków. Akademia Ignatianum w Krakowie. Wydawnictwo WAM. ISBN 978-83-7614-262-3.

107. Steuden S. (2016). Mądrość jako efekt integracji doświadczeń życiowych. W: M.D. Adamczyk (red.). Starość. Między tradycją a współczesnością. (24-38). Kraków. Impuls.

108. Steuden S. (2017). Wybrane psychologiczne aspekty procesu starzenia się i starości. W: M.Cybulski, E. Krajewska-Kułak, N. Waszkiewicz, K. Kędziora-Kornatowska (red.) Psychogeriatria. ((299-312). Warszawa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Steuden S. (2017). Z rozważań nad godnością człowieka. W: B.Bartosz, E. Dryll, J. Klebaniuk (red.). Jakość zycia w refleksji psychologicznej według uczniów i przyjaciół Marii M.Straś-Romanowskiej. (193-206). Warszawa. ENTETIA. Wydawnictwo Szkolenia

 

 

Hasła w encyklopedii

 

 1. Steuden S. (1993). ID. W: J. Walkusz, S . Janeczek, S. Wielgus, S. Fita, J. Misiurek, M. Rusecki, A. Stępień, A. Weiss (red.). Encyklopedia katolicka. T. 6. Lublin TN KUL. s.1388~1389.

2. Steuden S. (1997). Inicjacja. Interpretacja psychologiczna. W: S. Wielgus i inni (red.). Encyklopedia Katolicka. Tom VII. Lublin. KUL. 1997. 216

3. Steuden S. (1997). Izolacja. - W: S. Wielgus i inni (red.). Encyklopedia Katolicka. Tom VII. Lublin. KUL. 1997. 602-603.

4. Steuden S.  Kliniczna psychologia.  W: Encyklopedia Katolicka. T. IX. Lublin. KUL. 2002. 146-149.

6. Steuden S. Konstytucjonalizm. W: Encyklopedia Katolicka. T. IX. Lublin. KUL. 2002. 735-736.

7. Steuden S. Konfabulacja. W: Encyklopedia Katolicka. T. IX. Lublin. KUL. 2002. 558.

8. Oleś P., Steuden S. (2007). Płużek Zenomena. W: A. Maryniarczyk, W. Daszkiewicz, T. Zawojska, A. Szymaniak  (red.). Powszechna Encyklopedia Filozofii. T.8. (s. 304-306). Lublin. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

9. Steuden  S.  (2012). Schizofrenia. W: E. Gilewicz i in. (red.). Encyklopedia Katolicka. Tom XVIII. (s. 1238-1240). Lublin: TN KUL.

10. Steuden S.  (2013). Starość. W: E. Gilewicz i in. (red.). Encyklopedia Katolicka. Tom XVIII. (s. 858-859). Lublin: TN KUL.

11. Steuden S.  (2013). Urojenia. W: E. Gilewicz i in. (red.). Encyklopedia Katolicka. Tom XIX. (s. 1399-1401). Lublin: TN KUL.

 

 

  Ważniejsze opracowania zwarte związane z pracą organizacyjną Instytutu Psychologii KUL

 • Steuden S. Szymona K. (2000). Pracownicy Instytutu Psychologii. KUL Lublin.. ss. 189.
 • Steuden S., Bereza B. Program studiów Instytutu Psychologii na rok akademicki 2003/2004
 • Steuden S.,  Bereza B., Janowski K. The Program of the Studies in the Institute of Psychology in academic year 2004/2005
 • Steuden S., Bereza B.,  Program studiów Instytutu Psychologii na rok akademicki 2004/2005
 • Steuden S., Program studiów Instytutu Psychologii na rok akademicki 2005/2006
 • Opracowanie raportu Instytutu Psychologii do akredytacji

a)      dwukrotnie przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną – UKA w 2000 i 2005 roku

b)      przez Państwową Komisję Akredytacyjną – PKA w 2004

 • Steuden S. 2005. Instytut Psychologii. Przegląd Uniwersytecki. Nr 5-6. 39-45.

 

WYKAZ recenzji i opinii dotyczących  przewodów doktorskich, habilitacyjnych, tytułów

 

(1). Recenzje prac  doktorskich (w nawiasie podano nazwiska promotorów):

1. Gałkowska A. (1998). Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci. KUL. Ks. Prof. W. Prężyna.

2. Wiśniowiecka M. (1999). Poczucie osamotnienia a cechy osobowości u dzieci z zaburzeniami endokrynnymi. KUL. Prof. L. Szewczyk.

3. Humeniuk E. (1999). Poczucie zmiany osobowości u osób w przebiegu astmy oskrzelowej. KUL. Prof. Z. Płużek.

4. Janowski M. (2000). Ewaluacja programów kształcenia umiejętności społecznych. Katowice. UŚ.

5. Kocemba I. (2000). Wpływ zmiennych psychologicznych na stan wyrównania cukrzycy typu 2. KUL. (Prof. J. Kostrzewski.

6. Kalus A. (2000). Psychologiczna charakterystyka małżeństw bezdzietnych. KUL. Prof. Braun-Gałkowska.

7. Kalicińska U. (2001). Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. UO. Opole (Prof. J. Brągiel).

8. Chodkiewicz J. (2001). Predyktory efektywności terapii mężczyzn uzależnionych od alkoholu. UŁ. (Prof. Z. Juczyński. UŁ).

9. Wóycicka A. (2001). Interpersonalne kontakty w rodzinie z pacjentem chorującym psychicznie długotrwale hospitalizowanym. KUL. (Ks. Prof. Cz. Cekiera).

10. Nitendel-Bujak E. (2001). Relacje interpersonalne w rodzinach dziewcząt z zespołem jadłowstrętu psychicznego. AM. Lublin (Prof. Szewczyk).

11. Pałys J. (2002). Ocena poznawcza zagrożenia a poziom leku u żołnierzy wyjeżdżających na misje pokojowe. (Prog. Terelak J.). UKSW. Warszawa.

12. Wiesław Błaszczak. (2002). Poczucie zmiany osobowości po doświadczeniu realnego zagrożenia życia. KUL. (promotor. Prof. Oleś).

13. Klinkosz Waldemar. (2002). Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć akademickich studentów niewidomych i słabo widzących. KUL.

14. Laskowska B. (2002). Psychospołeczne uwarunkowania kryzysu religijnego młodzieży. KUL. (Prof. F. Mazurek).

15. Ulfik-Jaworska I. (2003). Tendencje konstruktywne i destruktywne u dzieci korzystających z agresywnych gier komputerowych. Lublin. KUL. (Prof. Braun-Gałkowska).

16. Mirucka B. (2003). Regulacyjna rola ja cielesnego w funkcjonowaniu osobowości kobiet z bulimią psychiczną. KUL. (Prof. Braun-Gałkowska).

17. Janiszewska L. (2003). Psychologiczne i społeczne wyznaczniki postaw pielęgniarek wobec chorych na AIDS. UŁ. (Prof. Juczyński).

18. Suchocka Lilija. (2004). Psychologiczna analiza bólu i cierpienia. Badania empiryczne osób z chorobami reumatycznymi. KUL. (promotor Ks. Prof. K. Popielski).

19. Połaz D. (2004). Potrzeba samoaktualizacji i sposoby radzenia sobie u menedżerów w sytuacji ich bezrobocia. KUL. (Prof. Biela).

20.Karpińska-Ochałek M. (2004). Zainteresowania zawodowe i ich wybrane psychospołeczne korelaty u młodzieży z upośledzeniem umysłowym. KUL (Prof. Sękowski).

21. Piksa A.S. (2005). Carla Gustava Junga koncepcja indywiduacji jako procesu kształtowania osobowości. KUL (Z. Płużek, S. Tucholska).

22. Wiącek G. (2005). Wybrane psychospołeczne korelaty powodzenia w kształceniu integracyjnym. KUL (Prof. A. Sękowski).

23. Zienkiewicz J. (2007). Osobowościowe uwarunkowania jakości życia u osób po zawale serca. KUL. (Promotor Ks. Prof. K. Popielski). Miniszewska J. (2007). Zasoby osobiste jako wyznaczniki jakości życia chorych na łuszczycę. UŁ. (Z. Juczyński).

24. Starowicz A. (2007). Związek wybranych wymiarów osobowości i poznawczego obrazu choroby z adaptacją do cukrzycy u osób dorosłych. UJ. (Prof. W. Łosiak).

25. Bogusław Włodawiec (2009). Efektywność terapii odwykowej u bezdomnych mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Warszawa. UKSW.

26. Libera Aneta. (2009). Zasoby osobiste a doświadczanie stresu u kobiet po porodzie przedwczesnym. Lublin. UM.

27. Tomasz Frąckowiak (2010). Poczucie jakości życia osób długowiecznych w kontekście cech osobowości, doświadczeń autobiograficznych i sposobu życia.  U.Wr.

28. Kurtyka-Chałas J. (2010). Struktura powiązań pomiędzy religijnością, systemem wartości, osobowością i strategiami działania u licealistów i studentów. (KUL).

29. Barbara Krasiczyńska (2010). Psychospołeczne korelaty zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół specjalnych. KUL.

30. Aleksandra Borowicz (2010). Analiza stresu rodzicielskiego jako podstawa programu pomocy psychopedagogicznej dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością słuchową. KUL. (Instytut Pedagogiki).

31. Agnieszka Blicharz (2010). Temperament i styl zachowania a strategie radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia. Badania empiryczne skoczków spadochronowych. KUL.

32. Uzar Katarzyna. (2010). Człowiek w wieku podeszłym w ujęciu personalistycznym. Interpretacja antropologiczno-pedagogiczna. Lublin. KUL. (Instytut Pedagogiki).

33. Tomaszek Katarzyna. (2011). Podmiotowe uwarunkowania poczucia alienacji u młodzieży. Lublin. KUL.

34. Ks. Wędrychowicz Andrzej Krzysztof (2011). Psychospołeczne uwarunkowania przeżywania żałoby przez młodzież. Lublin. KUL.

35. Zarek Aleksandra (2012). Obraz siebie i obraz ciała u osób z wybranymi chorobami somatycznymi i osób zdrowych. Lublin. KUL. (UKSW).

36. Elżanowska Hanna. (2012). Rodzinne uwarunkowania życzliwości u młodzieży. Lublin. KUL.

37. Joć Ewa (2012). Wpływ edukacji pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i zespołem jelita drażliwego na jakość ich życia i przebieg choroby. Uniwersytet Medyczny. Lublin.

38. Kosowicz Mariola (2012). Psychologiczne efekty bezpośrednie i odroczone oddziaływań terapeutycznych wobec kobiet z nowotworem złośliwym piersi. Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie. Warszawa.

39. Świderska Agnieszka (2012). Obraz Boga u osób z organizacją osobowości typu borderline. Kraków. Uniwersytet Jagielloński.

40. Szafranek Anna (2013). Człowiek stary w sytuacji przemocowej w domach pomocy społecznej województwa podlaskiego. KUL. (Instytut Socjologii).

41. Długopolska-Bartnik Katarzyna. (2013). Ja dialogowe u osób chorych na schizofrenię. Instytut Psychologii KUL. Lublin.

42. Gronostaj Aleksandra (2013). Wsparcie społeczne w parach małżeńskich pacjentów onkologicznych. Instytut Psychologii. Uniwersytet Jagielloński. Kraków.

43. Adamczuk Jolanta. (2013). Ocena wybranych predykatorów jakości życia u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. UM. Lublin.

44. Lek. Med. Artur Hącia PO: Misja psychiatry w świetle Magisterium Kościoła. Promotor: O. Prof. dr hab. Andrzej Derdziuk. Wydział Teologii KUL. Lublin. (2015).

45. Barbara Małgorzata Cichy-Jasiocha: Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia u osób dorosłych uzdolnionych plastycznie, Promotor prof. dr hab. Andrzej Sękowski. Wydział Nauk Społecznych KUL. Lublin. (2015).

46. Barbara Agnieszka Nowakowska: Ocena własnej choroby i spostrzegane wsparcie a perspektywa czasowa u osób chorych na schizofrenię, Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Zaleski. Wydział Nauk Społecznych KUL. (2016).

47. Edyta Długosz-Mazur. Organizacja opieki zdrowotnej nad pacjentem z demencją teorie, możliwości, potrzeby a jakość życia opiekuna, Promotor prof.  ndzw.  dr hab. n.med. Katarzyna Gustaw.  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie. (2016).

48. Jagoda Różycka: Adaptacja do choroby przewlekłej i jej indywidualne wyznaczniki. Badania osób chorych na stwardnienie rozsiane. Promotor: prof. dr hab. Władysław Łosiak. Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (2016).

49. Justyna Skotnicka: Funkcjonowanie emocjonalne kobiet i mężczyzn uzależnionych od alkoholu w kontekście ich doświadczeń traumatycznych, Promotor: prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska. Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. (2016).

50. Monika Dragunajtys-Sudoł: Czynniki osobowości jako predyktory stylów radzenia sobie ze stresem oraz psychologicznych efektów rehabilitacji układu krążenia i narządu ruchu. Promotor: prof. UKSW dr hab. Jan Tylka. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. (2016).

51. Dariusz Szadkowski: Twórcze nastawienie w codziennej aktywności a zadowolenie z życia u seniorów. Promotor prof. dr hab. Zbigniew Zaleski. Wydział Nauk Społecznych KUL. Lublin. (2016).

52. Robert Modrzyński: Znaczenie dystrybucji zasobów dla osiągnięcia celów terapeutycznych. Badanie osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia. Promotor prof. KUL, dr hab. Iwona Niewiadomska. Wydziału Nauk Społecznych KUL Lublin. (2016).

53. Lek. med. Katarzyna Beata Kozłowicz: Psychospołeczne następstwa twardziny układowej, Promotor: prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska. Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. (2016).

54. Małek Karolina. (2017). Tożsamość osobista i percepcja etosu zawodowego a jakość życia młodych lekarzy. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Dryll. Uniwersytet Warszawski.

55.Monika Dacka: Kształtowanie się poczucia jakości życia osób w średniej dorosłości o różnych statusie zawodowym w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych. (2017).

56. Sołtys Michalina (2017). Wybrane poznawcze uwarunkowania poczucia jakości życia osób z niewydolnością serca. Promotor: Prof. UKW dr hab. Małgorzata Basińska. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

57. Jędryszek-Geisler Aleksandra (2017).  Korelaty wypalenia zawodowego u nauczycieli w Polsce i Anglii. Promotor:prof.UKW. dr hab. Paweł Izdebski. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

(2) recenzje dorobku naukowego na stopień doktora habilitowanego 

 1. Zalewski Grzegorz (2001). Recenzja rozprawy habilitacyjnej Kontrowersje wokół schizofrenii. Świadomość zdrowych i chorych. Białystok. Wyd. Trans Humana. (UKSW). (recenzent wyznaczony przez CK).
 2. Wolska Anna (2003). Model czynników ryzyka popełnienia zabójstwa. Szczecin. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. UAM – Poznań. (recenzent wyznaczony przez CK).
 3. Olszewski Henryk. (2005). Rozprawa habilitacyjna Starość i witaukt psychologiczny: atrybucja rozwoju. Gdańsk. Wydawnictwo UG. oraz dorobek naukowy. (recenzent wyznaczony przez  CK).
 4. Wiesław Skrzyński (2007). Rozprawa habilitacyjna: Psychologiczne wyznaczniki jakości życia osób przewlekle chorych. Kraków. UJ. (recenzent wyznaczony przez CK).
 5. Dariusz Krok (2010). Ocena rozprawy habilitacyjnej Religijność a jakość życia w perspektywie mediatorów psychospołecznych. I dorobku naukowego. (recenzent wyznaczony przez Uniwersytet Opolski).
 6. Trzęsowska-Greszta Elżbieta. (2010). Recenzja rozprawy habilitacyjnej Depresja wieku dorastania. Zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci. Warszawa. Wydawnictwo SWPS. (PAN). (recenzent wyznaczony przez CK).
 7. Oleś Maria (2011). Ocena rozprawy habilitacyjnej Jakość życia młodzieży w zdrowiu i w chorobie, oraz dorobku naukowego. Lublin. KUL.
 8. Sawicka Maryla. (2011).Ocena rozprawy habilitacyjnej Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię oraz dorobku naukowego. Poznań. UAM. (Instytut Neuropsychologiczny w Warszawie).
 9. Lachowska Bogusława (2012). Ocena rozprawy habilitacyjnej Praca i rodzina konflikt czy synergia oraz dorobku naukowego. Lublin. KUL.
 10. Talarowska Monika. (2013). Ocena rozprawy habilitacyjnej pt. Wpływ procesów zapalnych na funkcjonowanie poznawcze pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi i dorobku naukowego. Uniwersytet Gdański. Gdańsk.
 11. Bronowski Paweł (2013. Ocena rozprawy habilitacyjnej pt. Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie, oraz dorobku naukowego. UAM. Poznań.
 12. Ks. Bukalski Sławomir (2014). Ocena rozprawy habilitacyjnej pt. Style przywiązaniowe nupturientów oraz inne czynniki psychologiczne jako predyktory jakości narzeczeństwa. Analiza empiryczna. Opole. Uniwersytet Opolski.
 13. Ziarko Michał (2014). Ocena rozprawy habilitacyjnej pt.Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej i dorobku habilitacyjnego. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 14. Anna Trzcieniecka-Green. (2015). Ocena rozprawy habilitacyjnej pt. Wczesna interwencja psychologiczna w chorobie niedokrwiennej serca i jej terapeutyczne znaczenie. UJ w Krakowie.
 15. Justyna Ziółkowska. (2016). Ocena rozprawy habilitacyjnej pt. Samobójstwo. Analiza narracji osób po próbach samobójczych. Uniwersytet Humanistycznospołeczny. SWPS. Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 16. Ryszard Wojciech Poprawa. (2016). Skazani na problemy. W poszukiwaniu osobowościowych uwarunkowań angażowania się mężczyzn w picie alkoholu. UAM w Poznaniu.

 

 

(3). Recenzje dorobku na tytuł profesora

 1. Trzebińska Ewa. (2013). Ocena dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego. SWPS. Warszawa.
 2. Beata Pastwa-Wojciechowska. (2014). Gdańsk. Uniwersytet Gdański.
 3. Barbara Józefik, UJ Collegium Medicum. Kraków (2016).

  

 

Wybrane recenzje wydawnicze książek  

 1. Pilecka B. (1998). Psychospołeczny kontekst homoseksualizmu. Kraków.

2. Gałkowska A. (1998). Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci. Lublin. TN KUL.

3. Braun-Gałkowska M., Ulfik I. (2000). Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Wyd. Krupski i S-ka. Lublin.

4. Wawak-Sobierajska B. (2001). Psychologiczne uwarunkowania naturalnego karmienia niemowląt. UŚ. Katowice.

5. Luft S. (2001). Medycyna pastoralna. AM. Warszawa.

 6. Cierpiałkowska L., Sęk H. (2001). (red.). Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. UAM. Poznań .

 7. Lachowska B., Łaguna M. (2002). (red). Draw-a-Family Test in Psychological Research. Lublin. TN KUL.

 8. Dołęga Z. (2003). Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia empiryczne. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 9. Cierpiałkowska L. (2004). (red.). Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań (ss.287).

 10. Kostrubiec B., Mirucka B. (2004) (red.). Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL. ss.124.

 11.Ulfik-Jaworska I. (2005). Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruktywne u graczy komputerowych. Lublin. Wydawnictwo KUL. ss.275.

 12. Kubacka-Jasiecka D., Ostrowski T. (2005). (red.). Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ss. 294.

 13. Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I. (2005). (red.). Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.. ss. 260.

 14. Gała A., Ulfik-Jaworska I. (2006). (red.). Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich. Lublin. Wydawnictwo KUL. ss.208.

 15. Grzywak-Kaczyńska M. (2006). Podręcznik do metody Rorschacha. Opracowane przez Marię Braun-Gałkowską. Lublin. Wydawnictwo KUL.

 16. Przybyła-Basista H. (2006). Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 17. Cierpiałkowska L. 2007. Psychopatologia, Warszawa. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

18. Niewiadomska Iwona (2007). Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności. Lublin. Wydawnictwo KUL.

 19. Błachnio A., Przepiórka A. (red.). (2007). Bliżej emocji I. Lublin. Wydawnictwo KUL.

 20. Kostrubiec B., Mirucka B. (2007). Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.

 21. Braun-Gałkowska M. (2007). Poznawanie systemu rodzinnego. Lublin. Wydawnictwo KUL.

 22. Braun-Gałkowska M. (2008). Psychologia domowa. Lublin. Wydawnictwo KUL

 23. Błachnio A., Przepiórka A. (red.). (2008). Bliżej emocji II. Lublin. Wydawnictwo KUL.

 24. Nowak K. (2010). Jakość życia w chorobie psychicznej. Radom. Politechnika Radomska.

 25. Jan Grac (2010). Psychologia mravnosti v teoretickych a empirickych analizach. Trnava. (2008). Universitas Tyrnaviensis. (oddano do druku i tłumaczenia). Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.(2010).

 26. Juros A., Kruk M. (red.). (2010). Dajmy szansę Zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia psychicznego. Poradnik o charakterze samopomocowym.

27. Błachnio A., Przepiórka A. (2010). Closer to Emotions III. Lublin. Wydawnictwo KUL.

 28.Rydz E., Musiał D. (Ed.). (2010). The psychology of human development – selected issues. Vol. 1. Lublin. Towarzystwo Naukowe KUL.

 29.Uchnast Z. (2013). (red.). Charakter. Jakość osobowego działania w podejściu teoretycznym i empirycznym. Lublin. TN KUL.

30. Klinkosz W. (2013). Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Lublin. Wydawnictwo KUL.

31.Oleś P. (2013). Psychologia przełomu połowy życia. Lublin. TN KUL.

32. Okła W. (2013). Poradnictwo terapeutyczne. Lublin. Wydawnictwo KUL.

33. 5anowski K. (2013). Kwestionariusz osobowości silnej immunologicznie. Warszawa. Vizja Press.

34. Izydorczyk B. (2014). Postawy i zachowania wobec własnego ciała w zaburzeniach odżywiania. Warszawa Difin.

35. Basińska M. (2015). Coping flexibility with stress in health and disease. Elastyczne radzenie sobie ze stresem w zdrowiu i chorobie. Bydgoszcz. Wydawnictwo UKW.

36. Hreciński P. (2016). Wypalenie zawodowe nauczycieli. Badania przeprowadzone wśród nauczycieli religii. Warszawa. Difin.

37. Adamczyk M. (2016). Okres przedemerytalny w Polsce – przygotowanie do aktywnej starości. Wyniki badań BALL – Be Active through lifelong Learning. Erasmus +. Lublin. LUTW.

38. Szepietowska M., Turska D., Sprawka M. (red.). (2017). Konteksty cierpienia. Lublin. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

39. Zawadzka E., Domańska Ł. (red.). (2017). Diagnoza neuropsychologiczna – współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju. Warszawa. Difin

40. Cybulski M., Krajewska-Kułak E. (2016) (red.). Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego. Warszawa.Wydawnictwo Lekarskie.  PZWL.

41. Szepietowska M., Daniluk B. (red.).  (2017). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Ujęcie holistyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej. Lublin.

 42. Krok D. (2017). W poszukiwaniu znaczenia choroby. Religijne i niereligijne radzenie sobie ze stresem choroby nowotworowej. Uniwersytet Opolski.

 

 

 Referaty (postery) wygłoszone (prezentowane) na sympozjach i konferencjach:

A. PRZED  HABILITACJĄ – referaty

 1.Steuden S. (1987). Dynamika syndromu depersonalizacji we wczesnej schizofrenii. Sympozjum nt. 80 lat Istnienia Państwowego Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie. 12. 1-3.

2. Steuden S. (1988). Self-concept in early schizophrenic patients. International Conference: problems with The Self in Psychology. Lublin  KUL & Uniwersytet Bielefeldt . Kazimierz Dolny. 05.4-7.

3. Steuden S. (1989). Poczucie osamotnienia w doświadczeniach ludzi chorych psychicznie. Kongres Teologów Polskich nt. Chrześcijańskie Dziedzictwo Bizantyjsko- Słowiańskie. 09. 12-14.

4. Steuden S. (1990). Podmiotowe i sytuacyjne  uwarunkowania postaw wobec ludzi chorych psychicznie. XXIV Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski do Spraw  Nauki Katolickiej. Wrocław. 09.17-19.

5. Steuden S. (1993). Sytuacyjne i osobowościowe uwarunkowania rozpadu małżeństwa. Sympozjum nt. Małżeństwo – Przymierze Miłości. Lublin. KUL. 03. 1-5.

6. Steuden S. (1993). Kryzys w małżeństwie i rodzinie,  Sympozjum nt. Interwencja kryzysowa w społeczności lokalnej. KUL & Ośrodek Profilaktyki Społecznej i Rehabilitacji. Fundacja Centrum Ekonomii Działań Społecznych & Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej. Lublin. 12. 15-17.

7. Steuden S. (1994). Psychologiczne wymiary dojrzałości decyzji zawarcia małżeństwa. Sympozjum nt. Wychowanie do życia w Rodzinie. Lublin. KUL. 08. 29-30.

8. Steuden S. (1995). Długofalowe badania nad schizofrenią wczesną – aspekty metodologiczne pomiaru dynamiki zmian. Sympozjum nt. Dynamika zmian osobowości w normie i patologii. KUL& Uniwersytet Łódzki & Akademia Medyczna Katowice & Uniwersytet Warszawski, Kazimierz Dolny. 12. 1-3.

9. Steuden S. (1996). Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi u młodzieży. Konferencja Ogólnopolska Duszpasterzy Szkół Średnich nt. Problemy współczesnej Młodzieży. Świerk k/Warszawy. 02.13-14.

10. Steuden S. (1991). Dynamics of change of personality in early schizophrenic patients. Międzynarodowa Konferencja  nt. Mental Changes and Social Integration Perspectives in Europe. Lublin. 03. 12-14. 

11. Steuden S. (1996).  Dynamika objawów psychopatologicznych u osób chorych na schizofrenię. Badania długofalowe. XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Gdańsk. 09. 12 –15.

12. Steuden S. (1996). Zachowania autodestrukcyjne w sytuacji kryzysów małżeńskich.  Sympozjum nt. Diagnoza i psychoprofilaktyka zachowań autodestrukcyjnych. Dąbrowica. 12. 13 – 16.

13. Steuden S.  (1997). Psychologiczne następstwa przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym. III Międzynarodowa Polsko-Niemiecka Konferencja "Biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe aspekty uzależnień.  Lublin.  10. 23-24.

14. Steuden S. (1997). Formy zachowań agresywnych u dzieci w rodzinach z problemami alkoholowymi. III Międzynarodowa Polsko-Niemiecka Konferencja "Biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe aspekty uzależnień.  Lublin. 10. 23-24.

 

B. PO  HABILITACJI

a)      Konferencje międzynarodowe

REFERATY

1. Steuden S. A positive Disintegration as a Psychological Crisis of Personality. Fifth International Conference.  Positive Disintegration: The Theory of the Future. The Institute For The Positive Disintegration In Human Development. November.  7-10. 2002. Fl. Lauderdale. Florida USA.

2. Szymona K., Steuden S., Janowski K.  Emotional  conflicts in woman with high-risk pregnancy. 25th Conference of Stress and Anxiety Research Society.. Amsterdam. 10-12 th July 2004.

3. Janowski K., Steuden S. (2007). Severity of psoriasis and quality of life: The mediating effects of temperament. 12th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry. 14-17 czerwca. 2007. Wrocław.

4. Janowski K., Steuden S., Bogaczewicz J. PASI, coping strategies and disease-related appraisals associated  with pruritus levels in psoriasis. 5th EADV Spring Symposium. May 22-25. 2008. Istambul, Turkey.

5. Janowski K., Pietrzak A., Karczmarek, Gradus I., Steuden S., Chodorowska G. Social Suport and Quality of Life in Patients with Psoriasis: Tender Differences. 5th EADV Spring Symposium. May 22-25. 2008. Istambul, Turkey.

6. Steuden S., Janowski K., Suchołbiak M. Posttraumatic Growth Following the Experience of a Cancer Disease in Childhood: A Retrospective Study. 29th Stress and Anxiety Research Society STAR. 16-18th July 2008. Birkbeck University of  London.

7.  Szymona-Pałkowska K,  Kraczkowski J, Robak J., Adamczuk J. , Maciejczyk-Pencuła M. , Janowski K. , Steuden S.: Ocena własnej choroby przez kobiety z rozpoznaniem nietrzymania moczu. Disease-related self-appraisal in women with urinary incontinence. VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Baranów Sandomierski. 14-16 kwietnia  2011.

8. Szymona-Pałkowska K., Kraczkowski J.,  Janowski K., Adamczuk J., Steuden S., Robak J. Percepcja własnej choroby i wsparcia społecznego u kobiet z rozpoznaną inkontynencją w grupach o różnym poziomie wiedzy o chorobie. (Perception of own disease and social support in women with urinary incontinence in groups of varying levels of knowledge of the disorder. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Sieniawa, 10-12 maja 2012.

9.Steuden. S. Rola mądrości w doświadczaniu starości. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. pt. Oblicza starości we współczesnym świecie. Lublin. KUL 15.06.2013.

10. Steuden S. Starość miedzy tradycją a współczesnością. Przesłanie konferencji.  International Conference” Old Age – between Tradition and Modernity”  Lublin. 22 maja 2015. LUTW.BALL – Be Active through Lifelong Learning. Erasmus +. Lublin. 21 maja.2015.

11. Steuden S. Mądrość jako efekt integracji doświadczeń życiowych. AIUTA. International Conference Students of the Third Age - a New Generation of Students?. Lublin. 17-19 September 2015.

12. Steuden S., Brudek P.: Personal Sense of Self-Respect Questionnaire (KPWG). Construction, Psychometric Properties and Its Possible Applications in The Field of Clinical Psychology. Conflict, dialogue and the culture of unity. International Interdisciplinary Congress. Lublin. John Paul Catholic University of Lublin. Poland.  3-4.  June. 2016.

 

 POSTERY

1. Steuden S., Żętała A. (2001). Behavioral disturbances in pre-senile and senile dementia syndromes. Psychological analysis. 33rd. International Dunable Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education. Lublin. Poland. 08. 29 –  09. 01. (poster).

2. Oleś P., Steuden S., Toczołowski J., Oleś M., Puchalska_Wasyl M. Quality of life and vision disturbances psychological factors influencing coping with stress in glaucoma and cataract patients. 11th European Conference on Personality, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Germany), 21. 07-25.07. 2002. (poster) abstr. s.100.

3. Szymona K,. Kraczkowski J.,  Steuden S., Smoleń A.  Personality correlates of coping with stress in woman with high-risk pregnancy.  25th Stress and Anxiety Research Society Conference. Amsterdam. 10-12th July 2004. (poster).

4. Steuden S., Szymona K., Semczuk W. (2003). The psychological analysis of stress (level and  structure) in parents with high risk pregnancies. STAR 2003. 24th International Conference Stress and Anxiety  10-12 th Lisbon . Portugal. Book of Abstracts. s 205 (poster).

5. Steuden S., Janowski K. Social support, personality and coping with chronic low back pain. 2nd Conference on Psychological aspects of Spinal Cord Injury. Lobbach. Niemcy: kwiecień 2007. (poster).

6. Steuden S., Janowski K. (2007). Factors accounting for psychological functioning in patients with low back pain.  2nd Conference on Psychological aspects of Spinal Cord Injury. Lobbach. Niemcy: kwiecień 2007. (poster).

7. Janowski K., Pietrzak A., Steuden S., Chodorowska G., Karczmarek Ł.,  Gradus I., Rolińska A., Krasowska D., Acceptance of Psoriasis Correlates with Perceived Social Support but Not with Disease Severity. Kongres Dermatologiczny. Paryż. 17-20.Wrzesień. 2008. (poster).

8. Janowski K., Pietrzak A., Chodorowska G., Steuden S., Karczmarek Ł., Gradus I., Krasowska D.,. Depressive Symptoms and Perceived Social Support in Men and Woman with Psoriasis Vulgaris. Kongres Dermatologiczny. Paryż. 17-20 wrzesień. 2008 (poster).

9. Kuryłek A., Bogaczewicz J., Arkuszewska C., Erkiert A., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A., Janowski K., Steuden S., Dziankowska-Bartkowiak B. Determinants of Quality of Life and Acceptance of the Disease in Patients with Systemic Sclerosis. 5th EADV Spring Symposium. 22-25, May.  2008. Istanbul, Turkey. (poster).

10. Kuryłek A., Bogaczewicz J., Arkuszewska C., Zalewska-Janowska  A., Sysa-Jędrzejowska A., Woźniacka A., Janowski K., Steuden S. The Need for Psychological Care in Patients with Psoriasis. 5th EADV Spring Symposium. May 22-25, 2008. Istambuł, Turkey. (poster).

11. Steuden S., Janowski K., Szymona-Pałkowska K. Effectiveness of Worrying-Target group Psychotherapy in Reducing Worrying, Anxiety and Depression. 29th Stress and Anxiety Research Society STAR. 16-18th July 2008. Birkbeck University of  London. (poster).

12. Janowski K., Steuden S., Kaczmarek Ł. The Presence and Deprivation of Social Support: Are They the Poles of the Same Continuum? 29th Stress and Anxiety Research Society STAR. 16-18th July 2008. Birkbeck University of  London. (poster).

13. Janowski K., Steuden S., Pietrzak A., Chodorowska G., Krasowska D., Gradus I., Kaczmarek .(2009). Depressive symptoms and Quality of Life In Psoriatic Patients with Different Lesion Localizations. 2nd World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference 2009. Psoriasis – Skin Beyong. June. 24-28. 2009. Stockholm. (poster).

14. Janowski K., Steuden S. (2009). Coping strategies and Disease-related Approach In Psoriatic Patients with Different Lesion Localizations. 2nd World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference 2009. Psoriasis – Skin Beyong. June. 24-28. 2009. Stockholm. (poster)

15. Janowski K., Steuden S., Kwiecień O. Quality of Life and Self-Concept in Patients with Psoriasis. Journal of Investigative Dermatology. Vol. 130, Supplement 2. (abstrakt p. 571). 40th  Annual ESDR Meting. 8-11.09. 2010. Helsinki. (poster).

16. Steuden S., Janowski K., Szymona-Pałkowska K., Cecot A. Personality and disease-related appraisals in patients with vitiligo. 14th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry. Zaragoza, Spain. 17-19 III. 2011. (poster).

17. Janowski K., Steuden S. Disease-related appraisals scale: application in dermatological patients. 14th Congress of the European Society for Dermatology and Psychiatry. Zaragoza, Spain. 17-19 III. 2011. (poster).

18. K.Szymona-Pałkowska, J. Kraczkowski, K.Janowski, J. Adamczuk, S. Steuden, J.. Robak.  Jakość życia i poczucie lokalizacji kontroli zdrowia u kobiet z różnym nasileniem nietrzymaniem moczu. (Quality of life and health locus of control in women with varying severity of urinary incontinence.) plakat. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”. Sieniawa, 10-12 maja 2012 (poster)

  

b)     Ogólnopolskie

REFERATY

1.  Steuden S. Emocje osób chorych na schizofrenię. XXXI Sympozjum pt. "Uczucia wyższe w życiu człowieka". Sekcja Psychologii Komisji Episkopatu d/s Nauki. Szklarska Poręba. 09. 14-16.(1998. 

2. Steuden S. Psychologiczne aspekty  bilansu własnego życia u osób starszych. Sympozjum nt. Problemy ludzi w wieku przed i starczym. Jarosław. 05. 18-20. 2000.

3. Steuden S. Czynniki wypalenia zawodowego u osób pracujących w domach pomocy społecznej. XXX Zjazd Towarzystwa Psychologicznego. Psychologia u progu XXI wieku – od teorii do praktyki i od praktyki do teorii. Warszawa. 09. 9-12. 09. 1999.

4. Steuden S. Dylematy człowieka w sytuacji wyboru. Kryteria dojrzałości i niedojrzałości wyboru życiowego. Ogólnopolska Konferencja Wychowawców – Formatorów Seminaryjnych. Lublin. 11. 22-23. 2001.

5. Steuden S. Poczucie sensu życia u osób bezdomnych. Ogólnopolska Konferencja nt. Kultura Grup Marginalnych i Mniejszościowych. Lublin. KUL. 15-16. listopada. (2001.

6. Steuden S. Znaczenie formalnych i nieformalnych form wsparcia w opinii osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  Ogólnopolska Konferencja  nt. Psychologia w służbie rodziny. Łódź Uniwersytet Łódzki. 11-12. 03. 2002.

7. Kuncewicz D., Steuden S. Uwarunkowania przynależności do kontrowersyjnych grup religijnych i parareligijnych. Konferencja Naukowa nt.: O godność osoby ludzkiej. Stowarzyszenie SPES VITAE. Radom. 22-23.03. 2002.

8. Steuden S., Szymona K. Doświadczanie macierzyństwa i ojcostwa przez rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Łódź.  Ogólnopolska Konferencja  nt. Psychologia w służbie rodziny. 11-12. 03. 2002.

9. Steuden S., Szymona K. Psychologiczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa nt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychicznych. Problemy Zdrowia Psychicznego Kobiet. Warszawa 11-12. 04. 2002. Instytut Psychiatrii i Neurologii.

10. Zdunek B., Steuden S. Soból A.  Poczucie jakości życia u osób po laryngektomii..  Ogólnopolska Konferencja  nt. Psychologia w służbie rodziny. Łódź. Uniwersytet Łódzki.  11-12. 03. 2002.

11. Steuden S. Niektóre błędy dotyczące psychologicznych badań klinicznych. Konferencja naukowa  nt. Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej. Instytut Społecznej Psychologii Klinicznej WSPS; Instytut Psychologii PAN. Warszawa 24-25 maj. 2002.

12. Steuden S. Znaczenie formalnych I nieformalnych form wsparcia w opinii osób niepełnosprawnych.  Ogólnopolska konferencja Naukowa pt. Psychologia w Służbie Rodziny. Łódź. Uniwersytet Łódzki 11-12.03. 2002. 

13. Steuden S. Schizofrenia jest nie tylko chorobą, ale także doświadczaniem ludzkiej godności. Sympozjum nt. Refleksja nad godnością człowieka. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” Kraków 11-12 kwiecień 2002.

14. Okła W.,  Steuden S. Radzenia sobie ze stresem u osób o różnym poziomie koherencji. Konferencja nt. Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Kołobrzeg. 10-11. 05. 2002.

15. Steuden S. Okła W. Poczucie sensu życia jako zmienna modyfikująca ryzyko wypalenia zawodowego. Ogólnopolska Konferencja na temat Stres pracy. Stres bezrobocia. Ustroń. 23-26 05.2002.

16. Steuden S., Szymona K. Stres u rodziców w sytuacji zagrożonej ciąży.   XXXI  Zjazd Naukowy PTP. Lublin. 5-8.09.2002. abstr. s. 256. W: Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Lublin. 5-8 września 2002. Lublin. TN KUL.  

17. Steuden S., Okła W., Szymona K. Poczucie sensu życia jako zmienna modyfikująca ryzyko wypalenia zawodowego. II Konferencja Naukowa nt..: Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy. Katastrofy. Kataklizmy.  Ustroń. 20-22. września. 2002.

18. Steuden S., Soból A. Jakość życia u osób po operacji nowotworu krtani. XXXI Zjazd PTP. Psychologia w Perspektywie XXI wieku. Lublin 5-8.09. 2002. abst. s. 256 W: Psychologia w perspektywie XXI wieku. XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Lublin, 5-8 września 2002.  Lublin. TN KUL.

19. Steuden S., Szymona K. Obraz siebie i własnego macierzyństwa i ojcostwa u rodziców oczekujących narodzenia dziecka w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka.  Konferencja nt.: Człowiek wobec kryzysu i choroby somatycznej.  14-18 maj. 2003. Zakopane UJ.

20. Steuden S. Osobowość dojrzała w psychologii duszpasterskiej.  Konferencja Misjonarzy Krajowych nt.: Rodzina Chrześcijańska dobra nowina na trzecie tysiąclecie. Warszawa 21-22 września. 2004.

21. Steuden S. O jakości życia – z perspektywy człowieka w okresie późnej dorosłości. Kolokwia Psychologiczne Komitetu Nauk Psychologicznych. Książ  26-27 czerwca 2004.

22. Steuden S. O godność człowieka w okresie starzenia się. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Żyć dla Siebie i Innych. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie starzenia się. Lublin. 30-31. V. 2005.

23. Steuden S. Jakość życia – uwarunkowania podmiotowe i sytuacyjne w okresie starzenia się i starości.  XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków. 22-25 . IX. 2005.

24. Steuden S. Stres choroby somatycznej – aspekty strukturalne i dynamiczne. XXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kraków. 22-25. IX. 2005.

25. Steuden S. Inny w Kościele: chory fizycznie, chory psychicznie. XXXVII Sympozjum pt. Psychologiczno-pastoralne aspekty sakramentów: pojednania i pokuty oraz namaszczenia chorych. Kraków 26.IX.2005.

26. Steuden S. Osoby z zaburzeniami psychicznymi jako odbiorcy modelu – szanse, zagrożenia, wyzwania. Konferencja dotycząca realizacji projektu „Przyjaźni niepełnosprawnym. Model współpracy na rzecz osób z zaburzeniem psychicznymi. EFS  Europejski Fundusz Społeczny.. Lublin. 24. III. 2006.

27. Steuden S. Jakość życia u ludzi starszych. Jubileuszowa Konferencja Naukowa 30 Lat Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 5-7 grudnia 2005.

28. Steuden S. Kryzys rodziny i wychowania. Ogólnopolska Konferencja nt. Pastoralnych aspektów kryzysu małżeństwa  i wychowania. Lublin. KUL.J.P.II 5. XII. 2006.

29. Steuden S. Człowiek w okresie starzenia się i starości w rodzinie i społeczeństwie. XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna AKTUALIA 2006. Lublin. KUL. J.P.II. 24-26.IV. 2006.

30. Steuden S. Godność człowieka starszego. Kongres tematyczny poświęcony osobom starszym nt. „Ludzie starsi – nadzieją Kościoła i społeczeństwa”.. 17 luty 2007. Warszawa.

31. Steuden S. Dynamika zmian osobowości u osób chorych na schizofrenię. 42 Zjazd Psychiatrów polskich nt. Miejsce Psychiatrii Wśród Nauk Medycznych.  14-16. czerwca 2007. Szczecin.

32. Steuden S. Posttraumatyczny wzrost osobowości u osób dorosłych w następstwie doświadczania choroby nowotworowej w okresie dzieciństwa. Ogólnopolska Konferencja  Wolontariatu Hospicyjnego. Radom. 8-9. XI. 2008.

33. Steuden S., Sadowska M., Janowski K., Sawińska A. Korelaty radzenia sobie ze stresem u osób z łysieniem plackowatym. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.  

34. Steuden S., Sadowska M., Janowski K., Cecot A.  Psychologiczne aspekty doświadczania własnej choroby u pacjentów z objawami bielactwa nabytego. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.

35. Steuden S. Poznawczy i emocjonalny wymiar doświadczania choroby przewlekłej. II Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego. Radom. 09-11.X.2009.

36. Janowski K., Steuden S. Lokalizacja zmian skórnych a funkcjonowanie psychospołeczne chorych na łuszczycę.  II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.

37. Steuden S., Janowski K., Chorzela M. Choroba nowotworowa w okresie dzieciństwa jako źródło pozytywnych zmian osobowości.  II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.

38. Steuden S. Przeciwdziałanie wykluczaniu społeczno-zawodowemu osób chorujących psychicznie. Gospodarka Społeczna na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Doświadczenia projektu „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin KUL. 20 kwietnia 2009 roku.

39. Steuden S. Mądrość jako pozytywny aspekt starzenia się. Jubileusz 25-lecia LUTW. Konferencja naukowa. Starzenie się z godnością . KUL–LUTW. Lublin. 7-8. 06. 2010.

40. Steuden S. Mądrość jako pozytywny przejaw dojrzałej osobowości. III Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego. Ludzie Hospicjum. Radom 2010. 22-24 X. 2010.

41. Steuden S. Rozeznanie oceniające – aspekty psychologiczne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Zdolność / Niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanoniczna. UKSW. Warszawa. 20-21. X. 2010.

42. Steuden S. Miłość to nie zawsze to samo. XVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna AKTUALIA 2011. Lublin. KUL. 5-7 IV. 2011.

43. Steuden S. Kierunki badań podejmowane w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL.  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Medycynie – medycyna w Psychologii. Jakosć życia w zdrowiu i chorobie. Lublin. 23-24. 09. 2011.

44. Janowski K., Steuden S., Downar M. Psychospołeczne uwarunkowania poczucia sensu życia u osób chorych na schizofrenię. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Medycynie – medycyna w Psychologii. Jakość życia w zdrowiu i chorobie. Lublin. 23-24. 09. 2011.

45. Majkowska N. Steuden S.  Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem otępiennym o zróżnicowanym poziomie funkcji poznawczych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w Medycynie – medycyna w Psychologii. Jakość życia w zdrowiu i chorobie. Lublin. 23-24. 09. 2011.

46. Steuden S. Choroba. Zagrożenie czy szansa. Konferencja ogólnopolska. Wobec zagrożeń znaczenie więzi w rodzinie.. UKSW Warszawa. 22-23. X. 2011

47. Steuden S. Sposób doświadczania czasu – rozważania z perspektywy osób starszych. Konferencja inaugurująca Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Lublin. 30.01. 2012.

48. Steuden S. Psychologiczny wymiar czasu. Ogólnopolska Konferencja naukowa. Jednostka – religia – relacje społeczne. Opole. 25-26. IV. 2012. Opole.

49. Steuden S. Wkład psychologii klinicznej w rozwój polskiej psychologii. Konferencja. KUL – UMCS. Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Humanistycznych. Lublin. 22.V. 2012.

50. Steuden S. Psychologiczny wymiar czasu w życiu człowieka. Konferencja naukowa. Jednostka – religia – relacje społeczne. Opole. 25-26. IV. 2012. Opole.

51.Steuden S. Wkład psychologii klinicznej KUL w rozwój polskiej psychologii. Konferencja organizowana przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Humanistycznych. 22 maja. 2012.

52. Steuden S., Janowski K. Rozpoznawanie traum – kontrowersje wokół specyfiki, diagnozy i jej konsekwencji. VLIV Zjazd Psychiatrów Polskich. Między neurobiologią a środowiskiem. Lublin. 27-29 czerwca 2013.

53. Steuden S. Oblicza traumy i ich diagnoza.  I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Psychologia Kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka. Poznań 28-29 listopada 2014.

54. Januszewska I., Steuden S. Zastosowanie polskiej wersji Kwestionariusza Kompetencji Emocjonalnych i Regulacji Emocji do osób z chorobą nadciśnieniową. I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Psychologia Kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka. Poznań 28-29 listopada 2014.

55. Brudek P., Steuden S. Rola przebaczania w bliskich relacjach u osób starszych. I Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Psychologia Kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka. Poznań 28-29 listopada 2014.

56. Steuden S. Godność jako podstawowa wartość rozwoju człowieka chorego psychicznie. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychologia w zmieniającym się świecie. Bydgoszcz, 18-21 września 2014.

57. Brudek P., Steuden S. Zastosowanie polskiej wersji Trójczynnikowej Skali Mądrości (3D-WS) M. Ardelt do oceny mądrości życiowej osób w okresie starości. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psychologia w zmieniającym się świecie. Bydgoszcz, 18-21 września 2014.

58. Steuden S. Człowiek chory psychicznie w rodzinie i społeczeństwie. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Rodzina w dobrobycie – Dobrobyt w Rodzinie. Gdańsk.29-30.kwietnia, 2014.

59. Steuden S., Oleś M., Ziętek J. Reakcje emocjonalne dzieci w sytuacji rozłąki emigracyjnej IV  Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Psychologia w Służbie Rodziny Rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie. Gdańsk 29-30.04.2014.

60. Steuden S.: Rozwój człowieka na wszystkich etapach życia. Konferencja Naukowo-warsztatowa. Dodajmy życia do lat – Aktywnie ku emeryturze. 27 listopada. 2015. Lublin.

61. Steuden S.: Godność w relacji z człowiekiem chorym. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza. Temat konferencji Aktywność opiekuńczo-wychowawcza w różnych okresach ludzkiego życia. Lubli, 21 października 2015 roku

62. Steuden S.: Godność w spotkaniu z człowiekiem chorym. Człowiek w Sytuacji. Konferencja.. Warszawa Uniwersytet SWPS. 26-27 listopada. 2015.

63. Steuden S.: Starzenie się z godnością. Konferencja Międzynarodowa.. Starość jak ją widzi psychologia. (Senility as seen by psychology). Akademia Ignatianum. Polska Akademia Nauk. Oddział Krakowski. Kraków. 23-24 kwietnia. 2015.

64. Steuden S.: W trosce o godną starość. Konferencja. Miejsce seniora w nowoczesnej Polsce. Tomaszów Lubelski. 1.kwietnia 2015.

65. Bereza B., Steuden S. Dziecięca trauma relacyjna a styl przywiązania w dorosłości. X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia: Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość. Gdańsk . 15-17 maja. 2015 roku.

66. Steuden S. Mądrość jako efekt integracji doświadczeń życiowych. Wykład inauguracyjny w Lublelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 5 października. Inauguracja roku akademickiego 2015 /2016.

67. Steuden S. Godność w relacji z człowiekiem chorym. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Aktywność opiekuńczo-wychowawcza w rożnych okresach ludzkiego życia. 21października 2015 Lublin. KUL.

68. Steuden S. Starość miedzy tradycją a współczesnością. Przesłanie konferencji.  International Conference” Old Age – between Tradition and Modernity”   LUTW. BALL – Be Active through Lifelong Learning. Erasmus +. Lublin. 21-22 maja.2015.

69.Steuden S.: Godność w relacjach z człowiekiem chorym. Konferencja Konteksty  Rozwoju  Osobowości. Pamięci Profesor Zenomeny Płużek w 10-tą rocznicę śmierci. Akademia Ignatianum – Instytut Psychologii Kraków, 18-19 maja 2015 roku.

70. Steuden S.: Rodzina miejscem kształtowania i umacniania godności człowieka. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie człowieka. Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie. Gdańsk 24-25 maja.2016.

71. Majkowska N.,  Steuden S. : Poziom funkcjonowania poznawczego a zaburzenia zachowania osób z zespołem otępiennym. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rehabilitacja neuropsychologiczna – konteksty teoretyczne i praktyka. UMCS. Lublin 13-14 maja 2016.

72. Steuden S. Zaklinanie rzeczywistości blaski I cienie podeszłego wieku. XXIII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych. Aktualia 2016.  Lublin. KUL. 26-27 kwietnia. 2016

73. Steuden S., Ludwikowska K. Doświadczanie śmierci rodzica uzależnionego od alkoholu.. II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej. Poznań 24-26 listopada 2016.

74. Steuden S., Ludwikowska K. Kliniczny wymiar żałoby traumatycznej. II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej. Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej. Poznań 24-26 listopada 2016.

75. Steuden S.: Mądrość jako efekt integracji wiedzy i doświadczeń życiowych. Konferencja Naukowa Fonem – Sylaba – Logos – Paidei - Język w Wychowaniu i Pedagogice.  Lublin. KUL. 12-13 maja. 2016.

76. Steuden S., Brudek P. (2017). Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności KPWG. Podstawy teoretyczne, konstrukcja, zastosowanie w psychologii klinicznej. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej. Bydgoszcz, 9-10 marca. 2017.

 

77. Brudek P., Steuden S. (2017). Polska Adaptacja Trzywymiarowej Skali Mądrości 3D-WS Moniki Ardelt (2003)- właściwości psychometryczne oraz zastosowanie w obszarze  psychologii starzenia się i starości. 2 Konferencja Starość jak ją widzi psychologia. Siła umysłu w starości. Akademia Ignatianum.. Kraków. 20-21 04. 2017.

 

78. Steuden S., Brudek P. (2017). Kształtowanie i umacnianie godności człowieka w relacjach międzyludzkich. Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Człowiek w relacji. Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Wydział Nauk Humanistycznych. Komisja Psychologiczna. Lublin. 5. kwietnia 2017 roku.

 

78. Brudek P., Steuden S. (2016), Lublin – KUL, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Oblicza Przebaczenia”, referat: Polska adaptacja Skali Przebaczenia Małżeńskiego (MOFS) F. G. Paleari, F. D. Finchama, C. Regalii, 2 czerwca

 

79. Brudek P., Steuden P. (2016), Kraków – UJ, XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: "Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane", referat: Czy wraz z wiekiem stajemy się mądrzejsi? Mądrość życiowa osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Analiza badań własnych, 16-18 czerwca

 

80. Brudek P., Steuden S. (2016), Łódź – UŁ, II Konferencja Gerontologiczna z cyklu Refleksje nad starością: „Starość w nurcie życia”, referat: Mądrość - wyłączny atrybut starości? Analiza badań poprzecznych, 23-24 września.

 

81. Steuden S., Brudek P. (2017). Lublin - Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział Nauk Humanistycznych Komisja Psychologiczna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Człowiek w relacji", referat: Kształtowanie i umacnianie godności człowieka w relacjach międzyludzkich, 5 kwietnia.

82. Brudek P., Steuden S. (2017). Kraków - Akademia Ignatianum, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Starość jak ją widzi psychologia - Siła umysłu w starości", referat: Polska adaptacja Trzywymiarowej Skali Mądrości 3D-WS Moniki Ardelt (2003) – właściwości psychometryczne oraz zastosowanie w obszarze posychologii starzenia się i starości, 20-21 kwietnia

 

83. Brudek  P., Steuden S. (2017. Lublin - KUL, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej", referat: Rola mądrości osób starszych w procesie kształtowania dojrzałej osobowości z perspektywy teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama. Doniesienia z badań, 14 marca.

 

84. Steuden S. (2017). Godność osoby  jako podstawa relacji z osobami starszymi w rodzinie i w społeczeństwie. Międzynarodowy Kongres Rodziny. Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie. UKSW. Warszawa. 18-19 marca (referat).

 

85. Steuden S. (2017). Dobre relacje z osobami starszymi podstawą umacniania ich godności. Konferencja Naukowa Ogólnopolska:  Praca Socjalna z osobami starszymi w kontekście teorii i praktyki. Lublin. Instytut Socjologii KUL, Sekcja Pracy socjalnej PTS.13. czerwca. 2017. (referat).

 

 

Brudek P., Steuden S. 2017, Szczecin - USz, XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, referat: Mądrość, poczucie sensu życia i wsparcie społeczne a subiektywna ocena zdrowia osób starszych – perspektywa gerotranscendencji Larsa Tornstama, 1-3 czerwca (referat).

 

Brudek P, Steuden S. 2017, Gdańsk - UG, XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa", referat: Poczucie własnej godności i mądrość a przebaczenie. Badania małżonków w okresie późnej dorosłości, 21-24 września (referat).

 

Brudek P., Steuden S. 2017, Gdańsk - UG, XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: "Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa", referat: Cechy osobowości jako predyktory przebaczenia małżeńskiego w okresie późnej dorosłości. Analiza badań własnych, 21-24 września (referat).

 

Brudek P., Steuden S. (2017), Lublin - KUL, VII Konferencja Naukowa: "Bliżej Emocji", referat: Mądrość i emocje. Afektywny wymiar mądrości w okresie wczesnej średniej i późnej dorosłości – analiza badań własnych, 18-19 maja. (referat).

 

Steuden S. (2017), Lublin - KUL, VII Konferencja Naukowa: "Bliżej Emocji", referat:Czy w doświadczaniu traumy jest możliwe  Trauma i przebaczenie. 18-19 maja (referat).

 

Konferencje międzynaarodowe

 1. Łysiak M., Brudek P., Steuden S., Mącik D. (2017), Rumunia, The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy, poster: Personality Traits and Styles of Coping with Stress Among Elderly People, 29.06-01.07 (poster). 
 2. Mącik D., Brudek P., Steuden S., Łysiak M. (2017), Rumunia, The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy, poster: Sense of Security and Personal Resilience and Health Locus of Control Among Elderly People (60-75), 29.06-01.07 .
 3. Łysiak M., Steuden S., Brudek P., Mącik D.2017, Rumunia, The 9th International Congress of Cognitive Psychotherapy, poster: A Polish Adaptation of Monika Ardelt's Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS), 29.06-01.0. 
 

 

 

 

 

POSTERY

 • Szymona-Pałkowska K., Steuden S., Stachowicz N., Kraczkowski J.J. (2009). Ocena własnej choroby przez kobiety z rozpoznaniem nietrzymania moczu. I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Psychologia w Medycynie – Medycyna w psychologii. Człowiek – chory  aspekty biopsychospołeczne”. Lublin 25-27. 09. 2009.
 • Olszewska E., Janowski K., Kądziela-Wypyska G., Steuden S.. Psychosomatyczne aspekty łysienia plackowatego u dzieci. Studium przypadku. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.  
 • Steuden S., Kwiecień O., Janowski K. Jakość życia a obraz siebie u chorych na łuszczycę. II Konferencja Naukowa i forum dyskusyjne: Osobowość: psychologia i pogranicza. Ciało – Zdrowie – Choroba. Nowy Sącz. 21-23 maja 2009.
 • Steuden S., Gierus J., Sternal D. (2010). Styl humoru a jakość życia u osób starszych. Jubileusz 25-leciaLUTW. Konferencja naukowa. Starzenie się z godnością. KUL –LUTW. Lublin. KUL. 7-8. 06. 2010.
 • Steuden S., Brudek P., Gamrowska A. Małżeństwo po sześćdziesiątce – poezja czy rzemiosło? Religijne korelaty zadowolenia ze związku małżeńskiego w okresie wczesnej starości. XII Zjazd Gerontologiczny PTG. Gerontologia Wobec Nowych Wyzwań. Poznań. WSNHiD 5-6 grudnia 2013. Wrocław. 
 • Steuden S., Gamrowska A., Brudek P. Starość jako wyzwanie – proaktywne radzenie sobie a jakość życia w okresie późnej dorosłości. XII Zjazd Gerontologiczny PTG. Gerontologia Wobec Nowych Wyzwań. Poznań. WSNHiD 5-6 grudnia 2013. Wrocław.
 • Steuden S., Gałkowska-Bachanek M., ks. Brudek P., Gamrowska A. Starość w percepcji dziecka. Psychologiczna analiza rysunku. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Oblicza starości we współczesnym świecie. KUL. Lublin. 15 czerwca 2013.
 • Steuden S., Wacko B. Osobisty profil sensu a jakość życia u osób w okresie późnej dorosłości. . Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja naukowa pt. Oblicza starości we współczesnym świecie. KUL. Lublin. 15 czerwca 2013.
 • Steuden S., Wojciechowska K. Mądrość życiowa a jakość życia w okresie późnej dorosłości. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Oblicza starości we współczesnym świecie. KUL. Lublin. 15 czerwca 2013.

 

c) konferencje lokalne - referaty

 1. Steuden S. (1998). Podmiotowy wymiar cierpienia w chorobach psychicznych. Międzynarodowa Konferencja  nt.: "Prawa Człowieka - Prawa Pacjenta". Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego. Lublin. 10. 9-10.

2. Steuden S. (1998). Trudności w diagnozowaniu osobowości zaburzonej w sprawach o nieważność małżeństwa. Sympozjum pt. "Ochrona trwałości małżeństwa w Prawie Polskim i Prawie Kanonicznym". Lublin. KUL.  11. 23-24.

3. Steuden S. (1998). Współczesne kryteria diagnozowania osobowości niedojrzałej w aspekcie zdolności osoby do zawarcia małżeństwa.  Konferencja pt. " W 5-tą rocznicę ustanowienia Sądu Biskupiego w Drohiczynie". Drohiczyn 18.09.1998.

4. Steuden S. (1999). Ocena jakości własnego życia u osób starszych. Konferencja nt. "Szczęśliwa Starość - Zdrowie Psychiczne w Wieku Podeszłym. Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Lublin. 10. 7-9.

5. Steuden S. (1999). Osobowość bierno-zależna  a psychiczna niezdolność osoby do zawarcia małżeństwa. Sympozjum pt. "Causa naturae psychicae" ...can 1095. tyt. 3. Lublin - KUL. 01. 16-17.

6. Steuden S. (1999). Poczucie osamotnienia u młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie. Konferencja. Lubelskie Forum Trzeźwości. Lublin. 10. 22-23.

7. Steuden S. (1999). Psychologiczne następstwa przemocy w rodzinie - badania empiryczne krzywdzonych kobiet. Lubelskie Forum Trzeźwości. Lublin. 10. 22-23.

8. Steuden S. (1999).  Sytuacja psychologiczna małżonków w kontekście rozpadu małżeństwa i rodziny. Sympozjum nt.. "Causae Naturae Psychicae...." can. 1095. tyt.3. Lublin. KUL. 09. 24-26.

9. Steuden S. (2000) Psychologiczne aspekty powodzenia i niepowodzenia w małżeństwie. Sympozjum nt. Psychologia w służbie religijnego  Rozwoju Człowieka. Stadniki. 04. 3–4.

10. Steuden S. (2000). Sposoby zmagania się z sytuacją stresu psychologicznego. Sympozjum nt. Zdrowy Styl Życia.   Lublin. 12. 07.

 11. Steuden S. (2001). Chorzy na schizofrenię oczekują zrozumienia, szacunku I pomocy.  Konferencja nt. Schizofrenia – otwórzcie drzwi. Dziesięć Tez  o Schizofrenii. Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Lublin. 10. 10-13.

12. Steuden S. (2001). Droga rozwoju osobowego w twórczości osób psychicznie chorych. Konferencja nt. Terapia przez sztukę. Sposób na Powrót Osób chorych Psychicznie do Aktywności Społecznej. Lublin. 10. 30.

13. Steuden S. Pojęcie zdrowia i choroby. Seminarium nt. Zaburzenia widzenia a jakość życia. Jakubowice. 7-8 12. 2001.  

14. Steuden S. (2001). Formy wsparcia osób z upośledzeniem umysłowym. Konferencja Międzynarodowa nt. Wsparcie osób z upośledzeniem Umysłowym – wybrane aspekty etyczne. Lublin . KUL – Stowarzyszenie Źródło. .10. 23.

15. Steuden S. Poszukiwanie oblicza dorosłości. Konferencja nt. Oblicza Dorosłości. KUL. Międzywydziałowe Studium Rodziny. 5. X. 2002.  

16. Braun-Gałkowska M., Steuden S. Projekcja niepokoju w rysunku. Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna nt. Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych. Lublin. 10.05.2002.  

17. Steuden S. Wyznaczniki jakości życia u osób chorych na jaskrę.  Konferencja nt. Jakość życia w zdrowiu i chorobie. Katedra Psychologii Klinicznej i Osobowości. Instytut Psychologii. KUL. Lublin. 3. grudnia. 2002.

18. Organizacja  Trialogu i referat nt. “Młodość, psychoza …i co dalej?”.. Instytut Psychologii KUL – Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. 21. X. 2003.

19. Steuden S. W trosce o poszanowanie godności człowieka chorego. Konferencja międzynarodowa nt. Terapia i jej znaczenie dla integracji społecznej osób chorych psychicznie - Pomocna dłoń. Łęczna. 12. kwietnia. 2005.

20. Steuden S. Poczucie ludzkiej godności w doświadczaniu choroby psychicznej. Konferencja nt. Terapia i jej znaczenie dla integracji społecznej osób chorych psychicznie. Łęczna. 28. IX. 2005.  

21. Steuden S. Profesor Zenomena Płużek – sylwetka naukowa. Konferencja poświęcona pamięci Profesor Zenomeny Płużek. Lublin . 28 X. 2005.

22. Steuden S. Stereotypy i uprzedzenia wobec osób chorych psychicznie. Konferencja nt. Barwy schizofrenicznego świata. Lublin. KUL J.P.II. 5. XII. 2006.

23. Steuden S. Doświadczanie choroby psychicznej a kreatywność.  Konferencja Artes Liberales nt Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze. 28 marca. 2007. Lublin KUL J.P.II. 

24. Steuden S. Szacunek dla własnej godności. IV Dni Pedagogiczne nt. Pedagog – Filozofia i Kultura Życia. 12 kwietnia 2008. Lublin. KUL.J.P.II.

25. Steuden S. Psychologiczny wymiar doświadczania czasu. Wykład inauguracyjny Roku Akademickiego 2008/2009 Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Lublin. 6. X. 2008.

26. Steuden S. Choroba – zagrożenie czy szansa na rozwój?. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Zdrowie jako jedna z najważniejszych wartości w życiu współczesnego człowieka. Troska o zdrowie – wolny wybór czy konieczność? Warszawa. UKSW. 27.XI.2009.

27. Steuden S., Psychologiczny wymiar starości. Konferencja naukowo-szkoleniowa. pt. W trosce o dobrą starość. Wydział Zdrowia Lublin. 30. Listopada 2012. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin. Na lata 2012-2015.

28. Steuden S. Wypalenie zawodowe – specyfika zjawiska. Konferencja naukowo-szkoleniowa. pt. Profilaktyka wypalenia sił w zawodach wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny. Lublin. 17 maja. 2013. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin. Na lata 2012-2015.

29.Steuden S. Psychologiczne problemy starzenia się. Referat wygłoszony do społeczności lokalnej w ramach programu pt. Nie możemy zmienić innych, zmieńmy siebie. Program lokalnej grupy działania Leśny Krąg i Starostwa Janowa Lubelskiego. Regrantig. 1. X. 2013. Janów Lubelski.

30. Steuden S. Mądrość życiowa wyrazem dojrzałej osobowości. Wykład inauguracyjny. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 2013/2014. Krasnystaw. 15.X. 2013.

31. Steuden S. Czy wiedza i mądrość znaczy to samo? Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Lublin. 3.marca. 2014. 

32. Steuden S.  Rozwój człowieka na wszystkich etapach życia. Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Dodajmy życia do lat - aktywnie ku emeryturze. 27.XI. 2015. LUTW. Lublin.

33. Steuden S. W trosce o godna starość. Konferencja "Miejsce seniora w nowoczesnej Polsce. 1.04. 2015. Tomaszów Lubelski.

  

Granty badawcze i wydawnicze

 

- Polsko-amerykański program badań nad schizofrenią wczesną VRA-POL 1976 realizowany w latach 1976-1982 w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublinie - Abramowicach

- Grant KBN 1 H0 1F042 18, nt.  „Zaburzenia widzenia i ich leczenia a poczucie jakości życia” realizowany we współpracy naukowe z II Kliniką Okulistyczną AM w Lublinie od marca 2000 do listopada 2002.

 - Steuden S., Marczuk M. (2005). Satysfakcja z życia w okresie starzenia się i starości. Grant wewnętrzny w ramach badań własnych. Otrzymany grant został wykorzystany na wydanie książki  pod redakcją S.  Steuden, M. Marczuk pt. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin. Wydawnictwo KUL. ss. 460.

- Steuden S. (2004). Grant wewnętrzny w ramach badań własnych Sympozjum: Przejawy Patologii Społecznej i Sposoby jej zapobiegania. Lublin. KUL. 27-28 maja 2004.

- Steuden S. Grant KBN. (2005). Na organizację konferencji (Instytut Psychologii KUL JPII Lublin i Komitet Nauk Psychologicznych PAN (Warszawa) nt. XIV Kolokwia Psychologiczne. Neuronauki – W kierunku wyjaśniania funkcjonowania człowieka. Kazimierz Dolny n/Wisłą. 25-27. 06. 2005.

- Steuden S. Grant wewnętrzny KUL J.P.II  (2006) z funduszu badań własnych na dofinansowanie publikacji pt. Życie jako zadanie. Zenomena Płużek – sylwetka naukowa i wspomnienia.

- Udział w realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2012-2016.

- Opracowanie projektu badań pt. Zaburzenia geriatryczne związane ze starzeniem się realizowanego w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin. Przeciwdziałanie Marginalizacji Społecznej Osób Starszych (2013-2015).

- Program OPUS VI złożony do NCN 16 grudnia. 2013 (wspólnie z UM w Lublinie. Kierownik Projektu: prof. dr hab. Robert Rejdak, Kierownik Kliniki Okulistycznej UM W Lublinie.

Tytuł projektu: Ocena zależności między związanym z wiekiem zwyrodnieniem plamki żółtej (AMD) a obrazem mózgowym (MRI), stanem neurologicznym i funkcjonowaniem psychologicznym w sferze kognitywnej, afektywnej i społecznej. Badania podłużne.

 

 

  Prace organizacyjne w Instytucie Psychologii

 

·  przygotowanie materiałów do oceny kierunku Psychologia przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną -  UKA  (2000) - Instytut  Psychologii otrzymał akredytację na okres 5 lat tj.  od 2000 – 2005 roku (Przygotowanie materiałów obejmuje min.: aktualizowane programy studiów; raporty samooceny Jednostki; syllabusy zawierające aktualne treści programowe w postaci ujednoliconej dla wszystkich prowadzących zajęcia

 

● przygotowanie materiałów do oceny kierunku Psychologia przez Państwową Komisję Akredytacyjną PKA  (2004) –  Instytut Psychologii KUL J.P.II. otrzymał akredytację na okres 5 lat

 

● przygotowanie materiałów do oceny kierunku Psychologia przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną  - UKA (2005) Instytut  Psychologii KUL otrzymał akredytację na okres 5 lat tj.  od 2000 – 2005 roku

 

Organizacja i współorganizacja konferencji

   

● współorganizator ogólnopolskiej konferencji Komitetu Nauk Psychologicznych PAN XIV Kolokwia Psychologiczne:  Neuronauka – W kierunku wyjaśniania funkcjonowania człowieka. Kazimierz Dolny n /Wisłą  25-27 czerwca 2005.

 

●  współorganizator konferencji poświęconej pamięci Profesor Zenomenie Płużek – październik 2005.

 

● Współorganizator (z Koalicją na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Lublinie) cyklu konferencji – Trialogów poświęconych problematyce zdrowia psychicznego, przeznaczonych dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, ich rodzin  oraz osób profesjonalnie zajmujących się wsparciem (lekarze, pracownicy socjalni, psychologowie)

 

● Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Dwadzieścia Lat w Służbie SenioromŻyć Dla Siebie i Innych” Lublin. 30-31. 05. 2005. (Wspólnie z Towarzystwem Wolnej Wszechnicy Polskiej  Oddział w Lublinie, Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku)

 

● Współorganizator i członek Rady Naukowej I Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Psychologia w medycynie – Medycyna w psychologii. Człowiek Chory aspekty biopsychospołeczne. Lublin 25-27. 09.2009.

 

●  Współorganizator Konferencji z okazji Jubileuszu 25-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku nt. Starzenie się z godnością. Lublin. KUL. 7-8 czerwca. 2010

 

. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa  pt. Oblicza starości we współczesnym świecie. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin. 15 czerwca. 2013.

 

. Współorganizacja (z Wydziałem Zdrowia Miasta Lublin) konferencjipt. W trosce o godną starość.  30. Listopada 2012. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin. Na lata 2012-2015.

 

. Konferencja naukowo-szkoleniowa. pt. Profilaktyka wypalenia sił w zawodach wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny. Lublin. 17 maja 2013. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin. Na lata 2012-2015.

 

Aktywność na rzecz osób starszych związana z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

 

Współorganizacja konferencji

Współorganizator (z Towarzystwem Wolnej Wszechnicy Polskiej  Oddział w Lublinie, Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku) Ogólnopolskiej Konferencji Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Dwadzieścia Lat w Służbie Seniorom „Żyć Dla Siebie i Innych” Lublin. 30-31. 05. 2005.

 

Współorganizator Konferencji z okazji Jubileuszu 25-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku nt. Starzenie się z godnością. Lublin. KUL. 7-8 czerwca. 2010

 

 Współorganizacja z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku konferencji z okazji Jubileuszu 30-lecia LUTW. pt. Starość Między tradycją a współczesnością 2015

 

Referaty i wykłady

- Steuden S. (1999). Ocena jakości własnego życia u osób starszych. Konferencja nt. "Szczęśliwa Starość - Zdrowie Psychiczne w Wieku Podeszłym. Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Lublin. 10. 7-9.

 

- Steuden S. O godność człowieka w okresie starzenia się. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Żyć dla Siebie i Innych. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie starzenia się. Lublin. 30-31. V. 2005.

 

- Steuden S. Psychologiczny wymiar doświadczania czasu. Wykład inauguracyjny Roku Akademickiego 2008/2009 Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Lublin. 6. X. 2008.

- Steuden S. Mądrość jako pozytywny aspekt starzenia się. Jubileusz 25-lecia LUTW. Konferencja naukowa. Starzenie się z godnością . KUL–LUTW. Lublin. 7-8. 06. 2010.

- Steuden S. Psychologiczny wymiar czasu – rozważania z perspektywy osób starszych. Konferencja inaugurująca Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Lublin. 30.01. 2012.

- Steuden S. Sposób doświadczania czasu – rozważania z perspektywy osób starszych. Konferencja inaugurująca Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Lublin. 30.01. 2012.

- Steuden S. Czy wiedza i mądrość znaczy to samo? Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Lublin. 3.marca. 2014. 

 - Steuden S.: Rozwój człowieka na wszystkich etapach życia. Konferencja Naukowo-warsztatowa. Dodajmy życia do lat – Aktywnie ku emeryturze. 27 listopada. 2015. Lublin.

- Steuden S.: W trosce o godną starość. Konferencja. Miejsce seniora w nowoczesnej Polsce. Tomaszów Lubelski. 1.kwietnia 2015.

- Steuden S. Mądrość jako efekt integracji doświadczeń życiowych. Wykład inauguracyjny w Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 5 października. Inauguracja roku akademickiego 2015 /2016.

- Steuden S. Kształtowanie i umacnianie godności człowieka w relacjach międzyludzkich. wykład inauguracyjny w Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 11 października. 2017. Inauguracja roku akademickiego 2017/2018.

- Steuden S. (2017). Psychologiczne aspekty starzenia się normatywnego. Wykład dla Słuchaczy LUTW, 24.11.2017.

- Steuden S. (2018). Psychologiczne aspekty starzenia się patologicznego, 24.01.2018. Wykład dla Słuchaczy LUTW.

 

Aktywność na rzecz osób  z zaburzeniami zdrowia psychicznego  i psychoprofilaktyki  społecznej (wygłoszone referaty i współorganizacja konferencji)

 

- Steuden S.  (1997). Psychologiczne następstwa przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym. III Międzynarodowa Polsko-Niemiecka Konferencja "Biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe aspekty uzależnień.  Lublin.  10. 23-24.

- Steuden S. (1997). Formy zachowań agresywnych u dzieci w rodzinach z problemami alkoholowymi. III Międzynarodowa Polsko-Niemiecka Konferencja "Biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe aspekty uzależnień.  Lublin. 10. 23-24.

- Steuden S. (1998). Podmiotowy wymiar cierpienia w chorobach psychicznych. Międzynarodowa Konferencja  nt.: "Prawa Człowieka - Prawa Pacjenta". Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego. Lublin. 10. 9-10.

 - Steuden S. (1999). Ocena jakości własnego życia u osób starszych. Konferencja nt. "Szczęśliwa Starość - Zdrowie Psychiczne w Wieku Podeszłym. Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Lublin. 10. 7-9.

- Steuden S. (1999). Poczucie osamotnienia u młodzieży doświadczającej przemocy w rodzinie. Konferencja. Lubelskie Forum Trzeźwości. Lublin. 10. 22-23.

 - Steuden S. (1999). Psychologiczne następstwa przemocy w rodzinie - badania empiryczne krzywdzonych kobiet. Lubelskie Forum Trzeźwości. Lublin. 10. 22-23.

 - Steuden S. (2001). Droga rozwoju osobowego w twórczości osób psychicznie chorych. Konferencja nt. Terapia przez sztukę. Sposób na Powrót Osób chorych Psychicznie do Aktywności Społecznej. Lublin. 10. 30.

 - Steuden S. (2001). Chorzy na schizofrenię oczekują zrozumienia, szacunku I pomocy.  Konferencja nt. Schizofrenia – otwórzcie drzwi. Dziesięć Tez  o Schizofrenii. Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Lublin. 10. 10-13.

- Steuden S. (2001). Droga rozwoju osobowego w twórczości osób psychicznie chorych. Konferencja nt. Terapia przez sztukę. Sposób na Powrót Osób chorych Psychicznie do Aktywności Społecznej. Lublin. 10. 30.

- Steuden S. W trosce o poszanowanie godności człowieka chorego. Konferencja międzynarodowa nt. Terapia i jej znaczenie dla integracji społecznej osób chorych psychicznie - Pomocna dłoń. Łęczna. 12. kwietnia. 2005.

 - Steuden S. (2005). Poczucie ludzkiej godności w doświadczaniu choroby psychicznej. Konferencja nt. Terapia i jej znaczenie dla integracji społecznej osób chorych psychicznie. Łęczna. 28. IX.

- Steuden S.(2006).  Osoby z zaburzeniami psychicznymi jako odbiorcy modelu – szanse, zagrożenia, wyzwania. Konferencja dotycząca realizacji projektu „Przyjaźni niepełnosprawnym. Model współpracy na rzecz osób z zaburzeniem psychicznymi. EFS  Europejski Fundusz Społeczny.. Lublin. 24. III. 2006.

- Współorganizator (z Koalicją na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Lublinie) w latach 2003 – 2006 cyklu konferencji – Trialogów poświęconych problematyce zdrowia psychicznego, przeznaczonych dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, ich rodzin  oraz osób profesjonalnie zajmujących się wsparciem (lekarze, pracownicy socjalni, psychologowie) - tematy Trialogów:

 • Pogranicze: Choroba a opętanie (2003)
 • Doświadczenia religijne osób chorych psychicznie (2003)
 • Doświadczanie choroby psychicznej (2004)
 • Wspólne świętowanie – Opłatek 2005
 • Agresja osób chorych psychicznie (2006)
 • Aspekty prawne osób chorych psychicznie (2006).

- Steuden S. Przeciwdziałanie wykluczaniu społeczno-zawodowemu osób chorujących psychicznie. Gospodarka Społeczna na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Doświadczenia projektu „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin KUL. 20 kwietnia 2009 roku.

Udział w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego

Opracowanie projektu badań pt. Zaburzenia geriatryczne związane ze starzeniem się realizowanego w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin. Przeciwdziałanie Marginalizacji Społecznej Osób Starszych (2013-2015).

 

Współorganizacja (z Wydziałem Zdrowia Miasta Lublin) konferencji pt. W trosce o godną starość.  30. Listopada 2012. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin. Na lata 2012-2015.

 

-Steuden S., Psychologiczny wymiar starości. Konferencja naukowo-szkoleniowa. pt. W trosce o dobrą starość. Wydział Zdrowia Lublin. 30. Listopada 2012. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin. Na lata 2012-2015.

-Steuden S. Wypalenie zawodowe – specyfika zjawiska. Konferencja naukowo-szkoleniowa. pt. Profilaktyka wypalenia sił w zawodach wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny. Lublin. 17 maja. 2013. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin. Na lata 2012-2015.

 

Referaty na temat starości wygłoszone poza Lublinem

-Steuden S. Psychologiczne problemy starzenia się. Referat wygłoszony do społeczności lokalnej w ramach programu pt. Nie możemy zmienić innych, zmieńmy siebie. Program lokalnej grupy działania Leśny Krąg i Starostwa Janowa Lubelskiego. Regrantig. 1. X. 2013. Janów Lubelski.

-Steuden S. Mądrość życiowa wyrazem dojrzałej osobowości. Wykład inauguracyjny. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 2013/2014. Krasnystaw. 15.X. 2013.

-Steuden S. W trosce o godna starość. Konferencja "Miejsce seniora w nowoczesnej Polsce. 1.04. 2015. Tomaszów Lubelski.

 

Nagrody  i  wyróżnienia

 

 • 1998 - Nagroda Rektora KUL za pracę habilitacyjną
 • 2002 – Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL, za zaangażowanie w przygotowanie do akredytacji kierunku psychologia
 • 2004 - Dyplom Członka Honorowego Lubelskiego Regionalnego Zespołu Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego za szczególne zasługi w realizowaniu celów KOALICJI
 • 2005 – Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL za wybitną działalność społeczno-organizacyjną
 • 2007 - Nagroda indywidualna I stopnia przyznana przez Rektora KUL za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych, kształcenie kadr naukowych oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczna i popularyzatorską nauki
 • 2007 – Nagroda zespołowa II stopnia przyznana przez Rektora KUL za uzyskanie najwyższej spośród pracowników Wydziału Nauk Społecznych liczby punktów Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego
 • 2005; 2010 – wyróżnienia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za współtworzenie Uczelni dla osób ‘Złotego Wieku”, ogrom inicjatyw i pomysłów w jego rozwoju
 • 2011 Dyplom uznania za wieloletnią pracę woluntarystyczna na rzecz Uniwersytetu trzeciego Wieku w Lublinie w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu
 • 2011 Medal Złoty za Długoletnią Służbę
 • 2010, 2011 - wyróżnienia od studentów Psychologii KUL (). Jej aktywność Oskar Psychologiczny - MENTOR  ROKU
 • 2012 – Dyplom uznania dla promotora przyznany na IX Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorską za opiekę naukową przy powstawaniu pracy Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania studentów niepełnosprawnych słuchowo w relacjach interpersonalnych dr Diany Muller - laureatki wyróżnienia w kategorii praca doktorska
 • 2014 - Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania;
 • 2015 - Medal Unii Lubelskiej za wkład w powstanie i rozwój Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie,  wieloletnie zaangażowanie na rzecz wszechstronnej aktywizacji seniorów oraz za wybitną pracę dydaktyczno-naukową  (Prezydent  Miasta Lublin)
 • 2017 - Medal 700-lecia Miasta Lublin (decyzja Prezydenta Miasta Lublin)

 

 

 

 

 

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018, godz. 14:26 - Stanisława Steuden