Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przez lata swojego funkcjonowania, pomimo działania wielu niesprzyjających sił, kreował w społeczeństwie postawy najwyższego poszanowania wartości moralnych.

 

My, studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, mając na uwadze historię i wartości przekazywane nam od najmłodszych lat, wierzymy, iż stoimy przed szansą, jakiej wielu młodych ludzi w przeszłości nie otrzymało. Tą szansą jest dla nas możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności na naszej Uczelni.

 

Jesteśmy świadomi, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa i równocześnie jesteśmy gotowi, by jej sprostać, krzewiąc kulturę poszanowania wartości etycznych.

 

Wierni naszym obowiązkom akademickim i społecznym, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych, stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy co następuje:

 

§ 1

Będziemy kierować się zasadami etycznymi, będącymi fundamentem społeczeństwa, w którym funkcjonujemy.

 

§ 2

Przez swoje postępowanie nie dopuścimy do powtórzenia bolesnych wydarzeń z historii naszej Ojczyzny.

 

§ 3

Będziemy przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności – Prawa o szkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych obowiązujących na naszej Uczelni.

 

§ 4

Jako studenci KUL będziemy postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania.

 

§ 5

Będziemy sumiennie wypełniać swoje obowiązki, by rzetelnie przygotować się do pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny zgodnie z uniwersytecką dewizą Deo et patriae.

 

§ 6

Będziemy postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię
i wizerunek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, szanować jego tradycje oraz katolicki charakter, a także krzewić dzieło życia i nauczania jego Wielkiego Patrona, Błogosławionego Jana Pawła II.

 

§ 7

Wzorem naszych przodków będziemy strzec honoru i godności studenta.

 

§ 8

Będziemy nieustannie dążyć do samodoskonalenia i pracować dla
dobra wspólnego.

 

§ 9

Będziemy wspierać się w dążeniu do poszerzania swej wiedzy i umiejętności.

 

§ 10

Będziemy korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej
i merytorycznej dyskusji.

 

§ 11

Będziemy szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej, wynikającą z przyrodzonej godności osoby ludzkiej.

 

§ 12

Będziemy współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Autor: Ewa Kapusta
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2012, godz. 11:10 - Ewa Kapusta