Ryszard Skrzyniarz, Wanda F. Wawro

 

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL

 

            Dnia 11 grudnia 1931 r. utworzono Koło Pedagogiczne Studentów KUL. 16 grudnia tego roku złożono podanie do Senatu Akademickiego o zatwierdzenie Statutu i wyznaczenie kuratora. 28 stycznia 1932 r. Senat Akademicki KUL zatwierdził Statut i kuratora, którym został prof. dr hab. Zygmunt Kukulski. Przedstawiono pierwszy skład kierownictwa Koła. Prezesem została Stefania Irena Dietrich, wiceprezesem Jan Stadnicki, sekretarzem Stefan Kunowski, skarbnikiem Józef Tarnacki, a Zofia Kramar została bibliotekarzem[1].

            Według Statutu z 1932 r. oraz z 1938 r. celem Koła Pedagogicznego była: praca samokształceniowa w zakresie wiedzy pedagogicznej; organizowanie pomocy naukowej w studiach; krzewienie wiedzy pedagogicznej wśród społeczeństwa; praca przygotowawcza do zawodu nauczyciela. W celu realizacji zamierzonych postanowień, w Statucie zaproponowano następujące działania członków Koła: urządzanie zebrań naukowych i dyskusyjnych; gromadzenie pomocy naukowych; organizowanie publicznych odczytów; urządzanie wycieczek pedagogicznych i krajoznawczych; gromadzenie i wypożyczanie książek o charakterze pedagogicznym; urządzanie zebrań koleżeńskich[2].

            Władzę Koła stanowiły: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Natomiast Statut regulował szczegółowo relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy. Walne Zebranie było najwyższą władzą Koła, na które zwoływani byli wszyscy jego członkowie. Na Walnym Zebraniu dokonywano: wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zmiany Statutu, przyjmowano sprawozdania Zarządu, udzielano mu absolutorium oraz określano wysokość składek członkowskich. Zarząd składał się z prezesa, zastępcy, sekretarza, bibliotekarza i archiwisty. Komisja Rewizyjna zajmowała się kontrolą poczynań władz Koła, finansów i zgodności działań ze Statutem[3].

Prezesami Koła Pedagogicznego w latach 1931-1939 byli:

 • Stefania Irena Dietrich (1931)
 • Konrad Szostak (1932-1934)
 • Jan Kuna (1935-1937)
 • Józef Pierlejewski (1938)
 • Stefan Zieliński (1939)

            Członkami Koła mogli być wszyscy studenci KUL-u. Ich liczba kształtowała się różnie. Na liście z 1931 r. było 28 członków, w 1934 r. było też 28 członków, w 1935 r. – 30, 1936 r. – 25, 1938 r. – 52, 1939 r. – 72 członków[4]. Do Koła należeli studenci różnych kierunków z Wydziału Nauk Humanistycznych, jednak najbardziej aktywnymi członkami byli studenci pedagogiki oraz pracownicy grupy pedagogicznej.

            Koło wypełniało postawione w Statucie cele, a zebrania Zarządu Koła odbywały się regularnie raz w miesiącu. W ich trakcie przygotowywano plan spotkań, poszczególne wystąpienia i referaty dotyczące problematyki nurtującej młodzież oraz omawiano stan biblioteki. W latach 1932-1939 w bibliotece Koła Pedagogicznego zgromadzono 53 książki oraz 62 tytuły czasopism z zakresu pedagogiki[5]. Funkcjonowanie Koła zostało przerwane wybuchem drugiej wojny światowej.

            W roku akademickim 1945-1946 Koło Pedagogiczne Studentów KUL wznowiło działalność, kierując się Statutem przedwojennym, jego kuratorem do 1956 r. był prof. S. Kunowski. Dnia 10 czerwca 1948 r. na Walnym Zebraniu Koła wybrano Zarząd: Zofia Schoemettówna – prezes, Jan Zakrzewski – wiceprezes, Henryka Misztalówna – sekretarz, Maria Kuziołowa – skarbnik, Mieczysław Madej – kierownik naukowy, Janina Michalska – kierownik sekcji samokształcenia, Józef Adamczyk – bibliotekarz. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Witold Kowalski, Weronika Ignatowicz, Tadeusz Chyła. Z powodu opuszczenia Uczelni przez niektóre osoby z Zarządu Koła 24 maja 1952 r. dokonano nowego wyboru członków Zarządu. Liczba członków Koła była różna i tak w 1949 r. było 32 członków, zaś w 1950 r. – 73[6].

Koło organizowało projekcje filmów, hospitacje w szkołach oraz wycieczki naukowe i do zakładów wychowawczych, np. w Laskach k. Warszawy. Do tego wygłaszano referaty, inicjowano różnego rodzaju konkursy, organizowano wystawy pedagogiczne – np. w marcu 1953 r. odbyła się wystawa antyalkoholowa oraz zbierano eksponaty do „Muzeum Pedagogicznego”. Przy Kole od marca 1948 r. działała sekcja samokształceniowo-wychowawcza „mająca na celu wyrobienie doskonałego człowieka” przez mądrość, miłość i moc, a także seminarium dla absolwentów. Redagowano biuletyn „Pedagog”, poświęcony aktualnym zagadnieniom z zakresu pedagogiki praktycznej. W roku akademickim 1949/50 zorganizowano  w ramach praktyk wychowawczych opiekę nad dziećmi pracowników KUL. Od tego czasu urządzano corocznie Opłatek dla nich. W roku akademickim 1955/56 zorganizowano szereg zebrań i dyskusji dla wszystkich studentów KUL, poświęconych aktualnym zagadnieniom moralno-wychowawczym. Koło nawiązało także współpracę z Kołem Pedagogicznym przy Liceum Pedagogicznym im. Ewarysta Estkowskiego w Lublinie. Rok akademickim 1955-1956 był ostatnim rokiem działalności Koła, ponieważ ostatni rocznik pedagogiki ukończył studia[7].

Prezesami Koła Pedagogicznego Studentów KUL w latach 1948-1956 byli:

 • Zofia Schoemettówna (1948-1950)
 • Tadeusz Cedro (1951-1954)
 • Teodora Cygankiewicz (1954-1955)
 • Andrzej Stecewicz (1955-1956)

            Dnia 4 kwietnia 1979 r. z inicjatywy 21 studentów, którzy złożyli swoje podpisy na piśmie, zwrócono się do Senackiej Komisji Młodzieżowej KUL o założenie Studenckiego Koła Pedagogów. Profesor Teresa Kukołowicz poparła tę inicjatywę i 8 czerwca tego roku zwróciła się do ks. rektora prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpca z prośbą o powołanie takiego Koła. 15 października rektor wyraził zgodę na założenie Koła Pedagogów, z zastrzeżeniem, że oficjalna jego erekcja przez Senat Akademicki nastąpi dopiero po kilkuletniej nieprzerwanej działalności. Kuratorem Koła została wówczas prof. T. Kukołowicz[8].

W roku akademickim 1982-1983 powstało Koło Naukowe Studentów Pedagogiki (KNSP) KUL, a 9 grudnia 1982 r. prof. dr hab. T. Kukołowicz wystąpiła do ks. rektora KUL o jego zatwierdzenie, przekazując Statut nowotworzonego Koła. 19 marca 1983 r. Senat Akademicki KUL zatwierdził Statut Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL. Zakłada on, że celem Koła jest stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań pedagogicznych oraz pogłębienie i rozszerzenie wiedzy w tej dziedzinie wśród studentów KUL-u. Cel Koła będzie realizowany przez:

 • zebrania ogólne organizowane dla wszystkich członków;
 • odczyty pracowników naukowych i referaty członków Koła;
 • prace w sekcjach tworzonych pod kątem aktualnych potrzeb;
 • organizowanie spotkań dyskusyjnych z innymi ośrodkami pedagogicznymi[9].

Kuratorem nowo powstałego Koła została prof. Kukołowicz, ale już 20 czerwca 1984 r. prosiła o zwolnienie jej z tej funkcji. Zaproponowała na nowego kuratora dr Dorotę Kornas-Bielę, która 27 czerwca 1984 r. objęła tę funkcję. 6 października 1986 r. kuratorem został dr Tomasz Ożóg, a od 10 września 1993 r. ponownie dr Konas-Biela. Od 27 września 1995 r. do 30 września 2009 r. kuratorem Koła była dr Franciszka W. Warwo[10]. Od 1 października 2009 r. kuratorami KNSP (opiekunami) są dr Piotr Magier i dr Katarzyna Uzar.

            Koło Studentów Pedagogiki (KSP), następnie przekształcone w Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL (KNSP) budowało swój status wraz z reaktywowaną w 1981 r. Sekcją Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych KUL w ówczesnych trudnych warunkach materialnych i lokalowych. W swych początkach jego aktywność koncentrowała się na określaniu możliwych obszarów zaangażowania i definiowaniu roli pedagoga w zetknięciu z potrzebami osób niepełnosprawnych. Koło na samym początku podjęło się specjalnej opieki nad Domem Opieki Społecznej na Węglinie w Lublinie[11].

Do ważniejszych inicjatyw zainspirowanych przez kuratora, Koła dr Dorotę Kornas-Bielę, należy zaliczyć m.in. zorganizowane w 1985 r. sympozjum na temat „Wartość osoby z upośledzeniem”, z udziałem m.in. takich prelegentów, jak Jean Vanier (założyciel Arki w Troly pod Paryżem) oraz prof. Zofii Sękowskiej (UMCS). Z tego okresu też wywodzi swój początek niezwykle dotąd aktywny w Kole nurt zaangażowania młodzieży we współpracę z międzynarodowym ruchem Wiara i Światło, wspierającym osoby z wszelkimi cechami niepełnosprawności intelektualnej.

            Od początku lat dziewięćdziesiątych poszerza się zakres aktywności studentów zrzeszonych w KSP. W systematycznie organizowanych dyskusjach z udziałem zapraszanych prelegentów, sesjach naukowych i działaniach praktycznych podejmowane były przede wszystkim zagadnienia i problemy z trzech głównych grup tematycznych: wolontariat w służbie dziecku, pedagog w pracy z osobami niepełnosprawnymi, pedagog a młodzież. Sesja naukowa zorganizowana przez Koło, a ukierunkowana na problematykę trzeciego obszaru tematycznego pt.: „Nauki społeczne o młodzieży” odbyła się 1991 r. Została ona udokumentowana publikacją książkową o tym samym tytule, pod redakcją ówczesnego kuratora Koła dr Tomasza Ożoga.

            W latach 1995-2009 funkcję kuratora Koła – o poszerzonej już nazwie Koło Naukowe Studentów Pedagogiki pełniła dr Franciszka Wanda Wawro. Zarząd KNSP stanowiły kolejno następujące ekipy: Rafał Radulski – prezes, Anita Jowczyk – wiceprezes, Barbara Stasiewicz – skarbnik; br Marek Grzywna OFM – prezes, Marek Peciar – wiceprezes, Barbara Stasiewicz – skarbnik; Małgorzata Lusa – prezes (w okresie 5 lat studiów), Zbigniew Woźniak – wiceprezes, Anna Papińska – skarbnik; Karolina Szymura – prezes, Justyna Wiejak – wiceprezes, Justyna Żuchnik – skarbnik.

            W płaszczyźnie naukowej KNSP podjęło w latach 1998-2009 aktywną współpracę z Katedrą Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki KUL, co stanowi odrębny obszar aktywności Koła zasługujący na szczególne omówienie. Owocem tej współpracy są organizowane sympozja oraz Dni Pedagoga koordynowane przez kuratora KNSP, dr Franciszkę W. Wawro. Do znaczących sympozjów należą: „Młodzież a kultura” (1999 r.) z udziałem m.in. abpa Józefa Życińskiego oraz władz miasta Lublina, jak też międzyuczelniane sympozjum przy współudziale pracowników naukowych i Koła Studentów Pedagogiki UMCS (2003 r.) nt.: „Młodzież w nowoczesnym społeczeństwie”. Do znaczącego grona uczestniczących w tym sympozjum należy zaliczyć przede wszystkim prorektora do spraw studenckich ks. prof. dra hab. S. Wilka, prof. dr hab. A. Grześkowiak (była marszałek Senator RP), J. Sagatowską – Senator RP, prof. dr hab. M. Ogryzko-Wiewiórowską – Dyrektora Instytutu Socjologii UMCS, ks. prof. dra hab. M. Nowaka – Dyrektora Instytutu Pedagogiki KUL, jak też liczne grono pracowników naukowych KUL, UMCS, i Politechniki Lubelskiej. Wspomniane sympozja zostały udokumentowane w postaci publikacji książkowej pt.: Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw, pod redakcją F. W. Wawro.

            Pedagogika jest dziedziną wiedzy, która wciąż podlega konieczności aktualizacji i dostosowywania zainteresowań do wymagań otaczającej rzeczywistości, stąd wśród studentów zrodziła się potrzeba ukazywania rozwoju problematyki z zakresu pedagogiki oraz prezentowania na forum uczelni własnych zainteresowań i dróg rozwoju. Te właśnie potrzeby studentów stały się pobudką do cyklicznego organizowania Dni Pedagoga. Od 2004 r. KNSP, wspomagane przez Katedrę Pedagogiki Społecznej, zapoczątkowało tradycję organizowania Dni Pedagogicznych.

            I Dni Pedagogiczne KUL nt.: „Paidagogos dzisiaj” zainaugurowane przez rektora KUL ks. prof. dra hab. S. Wilka odbyły się w dniach 27-28 kwietnia 2004 r., w czasie których podejmowano m.in. takie tematy, jak: „Pedagog wobec faktu homo familiaris”, pedagog terapeuta w relacji z rodzicami i rodzeństwem dziecka niepełnosprawnego, wychowawca w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

            Znaczącym wydarzeniem stanowiącym odpowiedź na zapotrzebowanie studentów pedagogiki były warsztaty dotyczące takich kwestii, jak: komunikacja z niesłyszącymi metodą fonogestów, sposoby radzenia sobie z porażką, pedagogika zabawy, asertywność. Kontynuacją podniesionych kwestii stała się popołudniowa dyskusja skoncentrowana wokół treści filmu reżyserowanego przez S. Fabickiego: Męska sprawa. Moderatorami dyskusji byli: dr D. Kornas-Biela oraz dr K. Krajewski. W drugim dniu sesji przeprowadzano warsztaty dotyczące innowacji w działaniach pedagogicznych, w trakcie których zaprezentowano studentom: metody porozumiewania się z osobami niesłyszącymi; metody animowania zabawy; sposoby osiągania postawy asertywnej; metody radzenia sobie w sytuacjach straty; zasady pracy w metodzie ruchu rozwijającego W. Sherborne; tańce integracyjne; pisanie listów motywacyjnych i CV. Warsztaty zintegrowały studentów wszystkich lat oraz ukazywały różnorodność pól praktyki pedagogicznej.

            II Dni Pedagogiczne nt.: „Pedagog wobec problemów współczesnej młodzieży” odbyły się 19-20 kwietnia 2005 r. Referaty wygłosili m.in. tak znakomici autorzy, jak: o. prof. dr hab. L. Dyczewski; prof. dr hab. J. Styk – UMCS; mgr E. Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin; mgr G. Soszyńska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. J. Ciesielskiego w Lublinie. Dotyczyły one m.in. postaw młodzieży wobec rodziny, pochodzenia, wielowymiarowych skutków poczucia osamotnienia młodzieży, kierunków działań profilaktycznych i wspierających środowiska wychowawcze przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, polskich wzorców wychowania i ich aktualnej realizacji. Zorganizowane w czasie Dni Pedagogicznych warsztaty dotyczyły kwestii przeciwdziałania anoreksji, radzenia sobie ze stresem, formacji do selektywnego odbioru mass mediów, autoprezentacji i kreatywnego kierowania własnym rozwojem zawodowym.

            W problematyce III Dni Pedagoga, nt.: „Pedagog wobec młodzieży zagrożonej marginalizacją w życiu społecznym”, które odbyły się w kwietniu 2006 r., wyeksponowane zostały przede wszystkim te problemy, które stanowią istotną przeszkodę w harmonijnym funkcjonowaniu współczesnej młodzieży oraz wybrane rodzaje patologii w ich kontekstach socjalizacyjnych. Z wystąpień zaproszonych gości m.in. pedagogów wyspecjalizowanych w pracy z młodzieżą zagrożoną, lekarzy czy psychologów warto wyróżnić: dra Jerzego Wielguszewskiego (Ordynatora Oddziału Abstynenckich Zespołów Alkoholowych w Lublinie) „Alkoholizm młodzieży – jego uwarunkowania, prewencja i terapii”; dra Dariusza Kuncewicza, „Sekty – skala zagrożeń a dotychczasowe doświadczenia w przeciwdziałaniu”, mgr Jadwigę Kuśnierską (certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), „Przemoc w rodzinie – charakterystyka zjawiska oraz stosowane metody interwencji”.

            Bogaty tematycznie program ukierunkował referaty i panelową dyskusję w ramach IV Dni Pedagoga nt.: „Pedagog – filozofia i kultura życia”, które odbyły się 12 kwietnia 2007 r. Interesujące wystąpienia mieli m.in.: dr Stanisław Krajski (Uniwersytet Warszawski) – „Filozofia savoir-vivru – etykieta i wychowanie”; prof. dr hab. Józef Styk (UMCS) „Wartości a wzory życia społeczne”; prof. dr hab. Jan Jachymek (UMCS) – „Kultura życia politycznego Polaków”, prof. dr hab. Stanisława Steuden (KUL) – „Poczucie godności jako wymiar kultury życia”; ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz (KUL) – „Aksjologia chrześcijańska jako centrum kultury życia”. Bogata problematyka podjęta w trakcie IV Dni Pedagoga zaowocowała kolejną publikacją: Młodzież a kultura życia – w kontekstach społecznych, pod redakcją. F. W. Wawro, Lublin 2008.

            V Dni pedagoga nt.: „Obszary społecznej aktywności pedagoga”, odbyły się 28 kwietnia 2009 r. W ich programie znalazły się m.in. referaty: prof. dra hab. E. Mazurkiewicza (UW) – „Między koniecznością pomocy w rozwoju a weryfikacją potrzeb poznawczych w ujęciu pedagogiki społecznej”; prof. dra hab. J. Styka (UMCS) – „Rola pedagogów i nauczycieli w kształtowaniu lokalnego kapitału społecznego”; prof. dra hab. H. Cudaka (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego w Kielcach) – „Pedagog wobec wybranych problemów współczesności”; ks. mgr D. Postawy (Piotrków Trybunalski) – „Pedagog wobec problemów osoby starszej”; mgr R. Dobrzyńskiej (Centrum Wolontariatu w Lublinie) – „Wolontariat – potrzeby i różnorodność szans społecznego zaangażowania pedagoga”.

            W ramach warsztatów zaś podjęte zostały takie tematy, jak: „Humor w przestrzeni pedagogicznej” o. R. Zbierański OFMConv. (KUL); „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. Metoda pozytywnej konfrontacji” mgr M. Krakowiak (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie); „Osoba starsza – formy pedagogicznego wspierania i animowania jej aktywności” – mgr K. Uzar (KUL).

            Działalność KNSP przy Instytucie Pedagogiki KUL w omawianym okresie obfituje w inne znaczące inicjatywy:

 • współudział w organizowaniu sesji „Szkiełkiem i okiem” – inicjatywy organizowanej dorocznie przez studentów zorganizowanych w kołach naukowych wielu polskich uczelni;
 • nawiązanie współpracy z Europejskim Instytutem Dramy, co owocuje możliwościami organizacji warsztatów prowadzonych przez kompetentnych specjalistów, m.in. w 2002 r. KNSP studentów KUL zorganizowało warsztaty psychodramy nt.: „Agresja – jak sobie z nią radzić”, ukazujące sposoby radzenia sobie z agresywnością w środowisku życia;
 • KNSP podtrzymuje stałą współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Animatorów i Pedagogów Klanza, co owocuje systematycznym organizowaniem warsztatów na wybrane tematy, np. pedagogika zabawy, ukierunkowanych na wychowawcze potrzeby w warunkach kolonijnych i świetlicowych oraz Origami – warsztaty plastyczne dla potrzeb terapii i nawiązywania kontaktów z wychowankami;
 • współpraca z Domem Kultury przy ul. Wallenroda w Lublinie (LSM) organizowanie spotkań dyskusyjnych dotyczących wybranych filmów prezentowanych w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego;
 • czynny udział w organizowaniu Dni Otwartych dla kandydatów na studia w KUL (w tym przypadku studenci z dużym zaangażowaniem włączają się w przygotowanie ulotek informacyjnych oraz w kontakty bezpośrednie z kandydatami);
 • zaangażowanie w Dni Otwarte dla Absolwentów KUL znajdujące wyraz w przygotowywaniu pokazowych konkursów i zabaw ważnych w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • współpraca z innymi organizacjami studenckimi, m.in. Kołem Naukowym Informatyków KUL, Kołem Naukowym Studentów Historii KUL, Kołem Naukowym Studentów Psychologii KUL, Kołem Naukowym Filozofów KUL, Kołem Naukowym Studentów Socjologii KUL, Kołem Naukowym Studentów Ekonomi KUL, a także Kołem Naukowym Ekonomistów przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Stowarzyszeniem Absolwentów KUL; we współpracy z ostatnio wymienioną organizacją przedstawiciele KNSP dzielili się swym doświadczeniem w służbie potrzebującemu dziecku w ramach wolontariatu na Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie (2000 r.);
 • współudział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt.: „Pedagog Przyszłości” – z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowo-Artystycznego Pedagogów UMCS (2002), w ramach którego został wygłoszony referat ówczesnego prezesa KNSP KUL, Małgorzaty Lusy: „Pedagog – piewca kultury”;
 • udział w Targach Organizacji Studenckich KUL (2002);
 • współpraca z Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabo Słyszących i Podyplomowym Studium Surdopedagogiki KUL w zorganizowaniu seminarium naukowego nt.: „Nie głos ale słowo... Przekraczanie barier w edukacji niesłyszących i słabo słyszących” (listopad 2004 r.);
 • pomoc w zorganizowaniu przez Instytut Pedagogiki KUL Zjazdów Pedagogów Chrześcijańskich KNP PAN (trzykrotnie na KUL-u 2004-2005).

            Do stałych inicjatyw podejmowanych przez studentów KNSP, a związanych z animowaniem kultury w środowisku uniwersyteckim należą:

 • organizowanie spotkań z osobami wyróżniającymi się bogatym doświadczeniem aktywności kulturowej i służby innym, stanowiące dla młodzieży wyrazisty wzorzec, na te spotkania zapraszani są studenci innych kierunków studiów;
 • dyskusje dotyczące tematów nurtujących młodzież, np.: uzależnień, alternatywnych kultur młodzieżowych, pornografii, gier komputerowych, społeczno-kulturowego kontekstu zachorowań na AIDS;
 • spotkania i dyskusje dotyczące edukacji i profilaktyki zdrowotnej.

            Tradycja aktywności KNSP skierowana na dobrowolną służbę dziecku należy do pierwotnych i konsekwentnie podtrzymywanych, stąd też zasługuje na szczególne podkreślenie. Od wielu już lat bowiem studenci zrzeszeni w KNSP utrzymują stałe kontakty z wychowankami Domu Dziecka nr 1 przy ul. Pogodnej oraz Domem Dziecka nr 2 przy ul. Narutowicza. Są to nie tylko indywidualne relacje z dziećmi, lecz także systematycznie organizowane akcje na rzecz dzieci, (zabawy choinkowe, kiermasze ozdób świątecznych i kartek wykonywanych przez wychowanków). Uzyskane fundusze były każdorazowo przeznaczane na zakup potrzebnych dzieciom artykułów plastycznych, książek, encyklopedii czy bajek. W uznaniu dla owocnego zaangażowania studentów Dyrekcja Domu Dziecka przy ul. Pogodnej skierowała do Kuratora KNSP podziękowanie, w którym podkreślono, że aktywność młodzieży ma „charakter terapeutyczny i rozwijający twórczość dzieci”.

            Podobnie owocna jest aktywna współpraca członków KNSP z Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, Domem Samotnej Matki prowadzonym przez Siostry Miłosierdzia w Lublinie przy ul. Chmielewskiego, Ośrodkiem Dzieci Niepełnosprawnych i Upośledzonych Benjamin w Lublinie oraz Pogotowiem Opiekuńczym w Lublinie, w którym wolontariusze uczestniczą w terapii dzieci zaniedbanych wychowawczo metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne.

            Studenci z KNSP współpracują ze Świetlicą „Teatr” Akademii Młodzieżowej nr 1 w Lublinie oraz innymi świetlicami opiekuńczo-wychowawczymi, w których podejmują się pomocy dzieciom z trudnościami w odrabianiu lekcji, jak też organizują: Andrzejki, uroczystość z okazji św. Mikołaja oraz Dni Dziecka, podczas których inspirowane są gry i twórcze zabawy pedagogicznie.

            Warto podkreślić, że studenci zrzeszeni w KNSP angażują się każdorazowo we wszystkie sprawy dyktowane potrzebami Instytutu. Należy do nich m.in. organizacyjne zaangażowanie związane Jubileuszowym Zjazdem Absolwentów KUL z okazji 90 rocznicy istnienia uczelni w 2008 r. Studenci KNSP byli w tym przypadku głównymi organizatorami spotkania absolwentów tego kierunku z ramienia Instytutu Pedagogiki; brali udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Dni Otwartych KUL czy też czynne uczestniczyli w obsłudze gości w trakcie konferencji odbywających się w Instytucie Pedagogiki KUL (np. w listopadzie 2008 r. podczas międzynarodowej konferencji „Media w wychowaniu chrześcijańskim” oraz „Autum Seminars”).

            Studenci zrzeszeni i aktywni w KNSP deklarują także każdorazowo współudział się w organizacji Opłatka Instytutu Pedagogiki oraz z zaangażowaniem podejmują pomoc w ważnych wydarzeniach Instytutu, wyróżniając się wzorowa postawą. Za tę właśnie zaangażowaną postawę KNSP otrzymywało kilkakrotnie wyróżnienie zespołowe, ale także indywidualne nagrody i podziękowanie m.in. od dyrektorów wymienionych wcześniej domów dziecka, indywidualne nagrody książkowe od Księdza Rektora oraz od dyrektora Instytutu ks. prof. M. Nowaka, jak też Dyrektora Ośrodka Młodzieżowego nr 1 Fundacji „Szczęśliwe Dzieciństwo”.

            Do nowych inicjatyw podjętych przez KNSP w roku akademickim 2008/2009 należą:

 • nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 7 w Lublinie; zaprosiliśmy profesjonalnie wyszkolonego pracownika, mgr M. Krakowiak, by przeprowadziła warsztaty dla studentów Pedagogiki nt.: „Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zachowaniami nastolatków. Metoda konstruktywnej konfrontacji”, które odbyłby się 10 grudnia 2008 r. przy licznym współuczestnictwie studentów pedagogiki poszczególnych lat;
 • nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem „Emaus” w Krężnicy Jarej w celu uruchomienia możliwości podejmowania przez studentów KNSP pracy dobrowolnej na rzecz osób zagrożonych marginalizacją w życiu społecznym;
 • w styczniu 2009 r. odbyło się także spotkanie nt.: „Afryka w doświadczeniu wolontariusza” poprowadzone przez zaproszoną z UMCS studentkę-wolontariuszkę Marię Łukowską (IV rok prawa).

            Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL zrzeszało w roku akademickim 2008-2009 około 35 aktywnie zaangażowanych studentów reprezentujących poszczególne roczniki, ale też angażujących się dorywczo (w zmiennej liczbie), przy okazji większych inicjatyw. Z każdym rokiem z radością zauważaliśmy wzrost liczby zainteresowanych możliwościami angażowania się w sprawy nie tylko społeczności uniwersyteckiej, ale także szerszego środowiska.

            W prezentacji działalności KNSP KUL ważną jest właśnie ta zasadnicza cecha omawianej organizacji, mianowicie wyczulenie studentów na najbardziej newralgiczne problemy zarówno w środowisku młodzieżowym i wśród najmłodszej społeczności, jak też wśród osób dotkniętych wielorakimi problemami. Aktywność intelektualna, poszukiwanie dróg twórczego życia opartej na właściwej podstawie kulturowej i duchowej oraz w kontakcie ze światem osób potrzebujących wsparcia, harmonizuje z podejmowanymi przez studentów działaniami praktycznymi – na miarę ich możliwości czasowych – świadcząc o odczuwanej przez nich potrzebie potwierdzenia, iż istnieje szansa urzeczywistnienia solidarności ludzkiej oraz woli obecności w świecie autentycznych wartości.

 [1] AU KUL, sygn. 272, Podzespół 1918-1939 [rep. 124], Stowarzyszenia akademickie, Koło Pedagogiczne, k. 1; M. Pawelec, Koło Pedagogiczne Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1931-1939, w: Religia. Edukacja. Kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Litakowi, red. M. Surdacki, Lublin 2002, s. 460.

[2] AU KUL, sygn. 272, Podzespół 1918-1939 […], Statut z 1932 r.; por. Statut z 14 XI 1938 r., k. 1; Pawelec, Koło Pedagogiczne, s. 461.

[3] Pawelec, Koło Pedagogiczne, s. 461-462.

[4] Tamże, tabela I, s. 463.

[5] AU KUL, sygn. 272, Podzespół 1918-1939 [rep. 124], Stowarzyszenia akademickie, Koło Pedagogiczne, Sprawozdania Zarządu Koła 1933-1939, k. 24-38; Pawelec, Koło Pedagogiczne, s. 464. Prenumerowano czasopisma pedagogiczne, jak np.: „Ruch Pedagogiczny”, „Chowanna”, „Miesięcznik Pedagogiczny”, „Gimnazjum”, Oświata i Wychowanie”.

[6] AU KUL, sygn. brak, Kancelaria rektorska, Koło Pedagogiczne Studentów KUL (+ Statut), 1948-1956, 1979-1995.

[7] AU KUL, sygn. brak, Kancelaria rektorska, Koło Pedagogiczne Studentów KUL (+ Statut), 1948-1956, 1979-1995; BU KUL, sygn. 2191, Notatnik pedagogiczny (Silva rerum), s. 9 r, 34v; A. Stanowski, A. Chruszczewski, Życie akademickie w latach 1944-1968, w: Księga Jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1969, s. 345.

[8] AU KUL, sygn. brak, Kancelaria rektorska, Koło Pedagogiczne Studentów KUL (+ statut), 1948-1956, 1979-1995.

[9] AU KUL, sygn. brak, Kancelaria rektorska, Koło Pedagogiczne Studentów KUL (+ Statut), 1948-1956, 1979-1995.

[10] AU KUL, sygn. brak, Kancelaria rektorska, Koło Pedagogiczne Studentów KUL (+ Statut), 1948-1956, 1979-1995.

[11] AU KUL, syg. V.1.7.1., Wydział Nauk Społecznych, Materiały do sprawozdań rektorskich, 1981/82-1996/97, Sprawozdanie z 24 VI 1983 r., b.p.

Autor: Agnieszka Pilipiuk
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2012, godz. 22:43 - Paulina Słoboda