SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

"W POSZUKIWANIU CZŁOWIEKA

KULTURA – EDUKACJA – WYCHOWANIE"

LUBLIN 30 MAJA 2017 ROKU

 

            W związku z wieloletnią tradycją Instytutu Pedagogiki obchodzenia Dnia Pedagoga, 30.05.2017 w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (ul. Droga Męczenników Majdanka 70) odbyła się konferencja organizowana przez Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL, pt. "W poszukiwaniu człowieka, kultura – edukacja – wychowanie". Celem konferencji było podjęcie debaty nad współczesnymi problemami poszukiwania i docierania do człowieka (wychowanka), oraz możliwościami i trudnościami podejmowania procesów wychowania. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników między innymi Wykładowców i Studentów.

            Konferencja rozpoczęła się o godzinie 09:00 Mszą Świętą w kaplicy uniwersyteckiej na ul. Droga Męczenników Majdanka DMM II. Otwarcie konferencji oraz przywitanie gości odbyło się w DMM III w sali 109 wystąpieniem ks. dr Marka Jeziorańskiego – kuratora Koła Naukowego Pedagogiki Studentów KUL. Przywitano gości w składzie: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, dr hab. Wanda Franciszka Wawro, prof KUL, mgr-lic. Andrzej Agapow oraz mgr Renata Dobrzyńska.      Następnie wygłoszono cztery wystąpienia. Rozpoczął się I panel naukowy, który trwał w godzinach 10:30 – 12:30. Pierwszy zabrał głos ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, w wystąpieniu pt. "W poszukiwaniu zagubionego obrazu człowieka". Swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia pojęcia  osoby, człowieka jako osoby myślącej, świadomej oraz o błędach rozumienia osoby ludzkiej. Ks. prof. dr hab A. Maryniarczyk mówił o osobie jako kimś zdolnym do niesienia pewnych wartości, odniósł się także do tezy św. Tomasza z Akwinu "Mały błąd na początku jest wielkim na końcu", doskonale ilustrując, jak czysto abstrakcyjne z pozoru kwestie decydują o naszym życiu.

            Następnie głos zabrała dr hab. Wanda Franciszka Wawro, prof KUL. W swoim wystąpieniu pt. "Edukacja w perspektywie zglobalizowanego społeczeństwa". prof. W. F. Wawro przedstawiła istotę, zagrożenia i problemy edukacji w współczesnym świecie. Poruszyła znaczenie globalizacji oraz  zmiany, które wystąpiły w społeczeństwie. Podjęła zagadnienie edukacji współcześnie zglobalizowanego społeczeństwa, jak należy docierać oraz jak należy uczyć. Dogłębnie przedstawiła znaczenie inteligencji ludzkiej oraz pokazała inspirację do poszukiwania rozwoju i wrażliwości.

            O godzinie 13:00 rozpoczęła się część II panelu naukowego, który trwał do godziny 14:00. Panel rozpoczął ks. dr Marek Jeziorański, który nawiązał do wcześniejszych wystąpień. Podsumowanie oraz komentarz do wcześniejszych wykładów udzieliła także prowadząca konferencję dr. hab Lucyna Dziaczkowska, prof KUL. Pierwszym mówcą II części panelu naukowego był mgr-lic Andrzej Agapow, który swoje wystąpienie pt. "Objawy duchowego zagubienia człowieka w świetle wybranych tekstów pap. Benedykta XVI", zaczął od słów Papieża, przechodząc do kwintesencji nauczania Benedykta XVI w zakresie wiary i moralności. Mgr-lic Andrzej Agapow przedstawił cztery najważniejsze wartości, o których każdy człowiek powinien pamiętać, są to :Miłość, Prawda, Sprawiedliwość i Wolność. Przedstawił również, co Papież Benedykt XVI proponuje wprowadzić w codzienne życie, przede wszystkim dawać przykład własnego życia, brać udział w sakramentach, propagować wychowanie religijne, mieć ciągle otwartość na poszukiwanie prawdy, czytać Pismo Święte oraz pokazywać innym co oznacza wiara w Boga. Swoje wystąpienie zakończył słowami Papieża: "Człowiek pragnie czegoś większego. Odczuwa głód wielkiej miłości, nieskończonego ukojenia, głód Boga. Jeśli nie zostanie on zaspokojony, człowiek na dłuższą metę nie może żyć, bo nie znajduje odpowiedzi na to, co najbardziej istotne".

            Następnie głos zabrała mgr Renata Dobrzyńska, swoje wystąpienie pt. "Poszukiwanie człowieka będącego na "peryferiach" życia społecznego" zaczęła od przywołania słów Papieża Franciszka, który mówi o potrzebie wyjścia na peryferie życia. Mgr Renata Dobrzyńska przedstawiła swoją działalność w wolontariacie, oraz ośrodek, w którym pracuje w Lublinie przy ul. 1 Maja. Mówiła o tym, jak ważne jest szukanie w osobie bezdomnej "człowieka", oraz o tym jak ważna jest pomoc w odzyskiwaniu człowieczeństwa. Mgr R. Dobrzańska podkreślała, że nikogo nie nie należy skreślać i szufladkować. Opowiedziała również o działaniach, które podejmuje codziennie w wolontariacie na rzecz ludzi bezdomnych, między innymi jest to pomoc w opatrywaniu ran, rozdawaniu posiłków, rozmowie i wsparciu. Podkreślała jak ważny jest dla ludzi bezdomnych kontakt z drugim człowiekiem, o tym jak bardzo łaknął rozmowy, kontaktu i poświęcenia im chwili uwagi. Opowiedziała również o sytuacji panującej na Kubie, o wielu więźniach sumienia i więźniach politycznych, którzy potrzebują pomocy.

            Po wystąpieniu mgr Renaty Dobrzańskiej głos zabrał ks. dr Marek Jeziorański, który podsumował ostatnie wystąpienia oraz rozpoczął kolejny etap konferencji, którym była debata  i podsumowanie. Prowadzącą I oraz II panelu naukowego była dr. hab Lucyna Dziaczkowska, prof KUL, która poprowadziła również debatę. Począwszy od podsumowania wcześniejszych wystąpień, udzieleniu własnego komentarza i refleksji. Zachęcała studentów oraz przybyłych gości o zadawanie pytań i podzieleniu się własną refleksją  Studenci oraz zaproszeni goście zadawali pytania i dzielili się swoimi przemyśleniami i refleksjami na temat wcześniej wygłoszonych wystąpień. Na zakończenie ponownie głos zabrał ks. dr Marek Jeziorański, który złożył podziękowania przybyłym gościom, wykładowcom, studentom oraz organizatorom Dnia Pedagoga, Kołu Naukowemu Studentów Pedagogiki KUL.

            Przygotowanie Dnia Pedagoga wymagało od członków Koła Naukowego  Studentów Pedagogiki intensywnej pracy. Wśród wielu działań przygotowawczych oraz związanych z udanym przeprowadzeniem konferencji na szczególną uwagę zasługuje przywołanie następujących osób i ich pracy: zarezerwowaniem sali 109, przygotowaniem sprzętu, mikrofonu i sukna zajął się Jacek Kowalski. Salą 103, w której zorganizowana została przerwa kawowa w postaci poczęstunku ciastem, kawą i herbatą zajęły się Katarzyna Huszcz, Justyna Jędryszczak oraz Kamila Gałka. Zaangażowany również został Rafał Kusz, który przyjął rolę fotografa. Stworzeniem strony www zajęła się Aleksandra Ścibior. Natomiast przygotowaniem biogramów naukowych Prelegentów i podziękowaniami zajęły się Paulina Starzomska oraz Magdalena Mikler. Za przygotowanie plakatów, zaproszeń oraz ubieganie się o dofinansowanie wydarzenia przez Samorząd Studencki KUL odpowiedzialna była Małgorzata Karpińska – Prezes Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL.

 

 

 

Patrycja Figiel

Lublin, 01.06.2017

 

Autor: Aleksandra Ścibior
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 19:07 - Aleksandra Ścibior