1. Kariera naukowa:

Po studiach doktoranckich został w 1996 r. zatrudniony w Instytucie Socjologii KUL, w Katedrze Filozofii Społecznej, kierowanej wówczas przez ks. prof. Stanisława Kowalczyka. 08.03.2007 r. uzyskał habilitację z zakresu socjologii (specjalność: socjologia wartości). W 2007 r. został kierownikiem Katedry Socjologii Ruchów Społecznych, a od czerwca 2008 r. Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych.

 

  1. Osiągnięcia:

Jest laureatem m.in. następujących nagród: Fundacji im. Reinholda Schneidera [Hamburg]; Fundacji im. Marii Księżopolskiej-Strzeszewskiej; Rektora KUL [trzykrotnie, w tym: nagrody indywidualnej I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe – 2015; ]. Otrzymał: Medal Komisji Edukacji Narodowej [MEN - 2012]: za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania; oraz dyplom uznania przyznany przez PKOl i PAOl za: wysiłek dydaktyczny włożony w krzewienie idei olimpijskiej – 2015; 09-12-2013-uroczyste-wreczenie-odznaczen-panstwowych-i-medalu-ken-pracownikom-kul,gal_13931.html.

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Akademickiego Klubu Obywatelskiego, Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarności” przy KUL oraz Rady Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność". Członek Społecznego Komitetu Obchodów 150 Rocznicy Powstania Styczniowego oraz Społecznego Komitetu Czynu Niepodległościowego.

Był wiele razy recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych, uczestniczył w komisjach przewodów habilitacyjnych [m.in. wyznaczony na recenzenta przez CK ds. Stopni i Tytułów] oraz przewodniczył komisji habilitacyjnej.

W 2008 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecnie: Polskiej Komisji Akredytacyjnej).

W 2016 r. został powołany przez Premier Beatę Szydło w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej.

 

  1. Zainteresowania naukowe:

Przedmiotem naukowej refleksji są zagadnienia z zakresu m.in.: socjologii wartości (orientacji wartościujących), socjologii ciała, socjologii ruchów społecznych, socjologii sportu i turystyki, socjologii władzy, makrostruktur społecznych.

 

  1. Publikacje:

Jest autorem następujących tekstów:

 

      a. książki autorskie:

 

Patrząc na ten świat (1991);

Odkrywanie wartości. Z problematyki socjologiczno-aksjologicznej (2004);

Pomiędzy marzeniami a faktami. Szkice socjologiczne (2005);

W świecie ludzkich kreacji. Stanisława Ossowskiego koncepcja rzeczywistości społecznej (2005);

Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures (2014).

► A. Jabłoński, J. Szymczyk, Realist-Axiological Perspectives and Images of Social Life. A Century of Sociology at The John Paul II Catholic University of Lublin, Peter Lang, Berlin 2020, ss. 294.

 

      b. prace pod redakcją:

 

Wartości – interesy – struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym (2010);

Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka (2012);

Zaufanie społeczne.  Teoria – idee – praktyka (2016)

 

      c. współredaktorstwo:

 

Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi (2004);

Wiedza - władza (2009);

Wiedza między słowem a obrazem (2010);

Kontrowersje dyskursywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną (2012);

Tworzenie iluzji społecznych. Wiedza w sferze publicznej (2012);

Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności (2014);

Kreowanie społeczeństwa niewiedzy (2015)

Intelektualiści. Między powołaniem a apostazją (2016)

Wiedza a moralność (2017)

 

 Ponadto jest autorem prawie 150 artykułów naukowych, popularnonaukowych, haseł encyklopedycznych, recenzji. Do najważniejszych i najnowszych należą następujące teksty:

 

      d. artykuły w pracach pod redakcją:

 

Między wolnością a tendencjami uniformizacyjnymi. Z problematyki funkcjonowania mass mediów w demokracji, w: Między unifikacją a dezintegracja. Kondycja wiedzy we współczesnym świecie, red. A. Jabłoński, M. Zemło, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 255-271.

Elementy interakcji: media lokalne a władza samorządowa, w: Społeczeństwo, przestrzeń – rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Piotrowi Kryczce, red. M. Szyszka, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 201-212.

Wokół relacjonistycznego rozumienia władzy, w: Wiedza – władza, red. J. Szymczyk, M. Zemło, A. Jabłoński, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 51-66.

Specyfika nowych ruchów społecznych, w: Wartości – interesy – struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym, red. J. Szymczyk, Wyd. Norbertinum, Lublin 2010, s. 33-82.

Układy patronacko-klienckie w perspektywie społecznych uwarunkowań wiedzy: pomiędzy oglądami a obrazami, w: Wiedza między słowem a obrazem, red. M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 283-298.

Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie polskim, w: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, red. P. Kawalec, A. Blachut, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 299-319.

Wartości a zachowania i działania społeczne, w: Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka, red. J. Szymczyk, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 9-35.

Rudymentarne wartości republikańskie. Zarys problematyki, w: Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka, red. J. Szymczyk, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 111-152.

Elementy socjologii ciała, w: Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, red. M. Skrzypek, Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 197-222.

Świadomość polityczna, w: Formy świadomości społecznej, red. K. Sztalt, M. Zemło, TN KUL, Lublin 2013, s. 317-343.

Elementy interdyscyplinarnej kooperacji socjologii ciała, sportu i turystyki, w: Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby, red. M. Skrzypek, Wyd. KUL, Lublin 2014, s. 113-136.

Elementy ontologii społecznej w ujęciu Stanisława Ossowskiego, w: Ossowski z perspektywy półwiecza, red. A. Sułek, Oficyna Naukowa, IS UW, Warszawa 2014, s. 15-51.

Przemiany wartości Polaków. Wybrane aspekty i tendencje, w: Społeczne i etyczne aspekty rozwoju społecznego, red. W. Jedynak, J. Kinal, Wyd. URz, Rzeszów 2015, s. 7-34.

Zamiast wprowadzenia. W stronę socjologii zaufania z perspektywy wartości, w: Zaufanie społeczne.  Teoria – idee – praktyka, red. J. Szymczyk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016, s. 7-31.

Zaufanie a soma. Rola ciała człowieka w interakcjach społecznych, w: Zaufanie społeczne.  Teoria – idee – praktyka, red. J. Szymczyk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016, 403-447.

► Dysfunkcjonalna recepcja wizerunku ciała człowieka i jej społeczne skutki, w: Na krawędzi. Reperkusje zachowań ryzykownych w relacji do ciała, red. P. Prüfer, Wyd. Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 25-47.

► Aspekty i funkcje więzi społecznej. W kręgu myśli Jana Turowskiego,  w: Jan Turowski (1917-2006). Myśl socjologiczna, red. M. Wódka, S. Fel, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 57-84.

► Socjologia partycypacji społecznej i nowych ruchów społecznych, w: 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee - teorie - badania, red. W. Szymczak, TN KUL, Lublin 2018, s. 291-315 [współautor z W. Szymczak].

Instytucje, procesy i systemy społeczne. Makrosocjologia, w: 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee - teorie - badania, red. W. Szymczak, TN KUL, Lublin 2018, s. 63-85.

► Elementy aktywności fizycznej. Socjologia ciała, sportu i turystyki, w: 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee - teorie - badania, red. W. Szymczak, TN KUL, Lublin 2018, s. 373-387.

Formy i przejawy władzy mediów, w: Jednostka, społeczeństwo, państwo. Księga Pamiątkowa ku czci śp. profesora Jerzego Rebety, red. A. Podraza, W. Gizicki, Wyd. KUL, Lublin 2019, s. 197-212.

 

 

      e. artykuły w czasopismach

 

Aksjologiczno-socjologiczne elementy sztuki w pismach Stanisława Ossowskiego, „Kultura i Społeczeństwo” 2003, nr 2, s. 51-70.

W stronę internalizacji demokracji partycypacyjno-deliberatywnej, „Universitas Gedanensis” 2006, nr 1, s. 100-112.

Fenomen więzi społecznej w ujęciu Stanisława Ossowskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 2008, nr 1, s. 19-33.

Wokół wartości i więzi społecznych Polaków. Wybrane aspekty i tendencje, „Zeszyty Naukowe KUL” 2010, nr 4, s. 3-22.

Elementy kultury i sportu z perspektywy aksjologii. W kręgu myśli Stanisława Kowalczyka, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), nr 1, s. 81-106.

Forms and Manifestations of the Power of Media, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), nr 3, s. 165-176.

Aksjologia posługi słowa ks. Jerzego Popiełuszki, Arcana” 2015, nr 123, s. 138-148. https://www.dropbox.com/s/acftnudai7owp31/Arcana%20123.pdf?dl=0

► O potrzebie wspólnoty dziś, „Arcana” 2016, nr 130, s. 5-15.

Religijna funkcja mowy ciała, „Civitas Christiana” 2018, nr 8-9, s. 35-36.

Przesądy Polaków a sacrum, „Wpis” 2018, nr 9, s. 74-78.

Wokół (nie)odpowiedzialności: między PRL a III RP, „Arcana” 2018, nr 142, s. 22-33.

Funkcje mowy ciała w procesie kreowania wizerunku publicznego polityków, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, t. 10, nr 2, s. 131-161.

► W kręgu pychy. O krainie demiurgii i barbarii, „Arcana” 2019, nr 147, s. 21-34.

► Socjologiczne rozumienie wartości w aspekcie relacjonistycznym, „Zeszyty Naukowe KUL” 2019, nr 3, s. 35-54. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.3.03

Chrześcijanin w czasie zarazy, „Wiara, Patriotyzm i Sztuka (WPiS)” 2020, nr 5, s. 62-64.

Bieda pozamaterialna, „Wiara, Patriotyzm i Sztuka (WPiS)” 2020, nr 7-8, s. 25-28

O. Wacław Nowakowski (Edward z Sulgostowa), „Arcana” 2020, nr 154, s. 79-87.

 

  1. Wypromowani doktorzy

dr Joanna Kubińska,

dr Anna Trojszczak (Langer),

dr Monika Dobrogowska

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2020, godz. 01:35 - Marek Pabich