Nauka / Zespół Ekspertów KUL / Eksperci / Krzysztof KAUCHA

ks. prof. dr hab.
Krzysztof KAUCHA

Nauki teologiczne
Krzysztof Kaucha


Pracownik naukowy KUL, adiunkt w Katedrze Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej. 

 

 

Foto do pobrania

Kontakt

krzysztof.kaucha@kul.pl


 • tradycja
 • Objawienie
 • teologia Y. Congara, H. de Lubaca
 • modernizm katolicki
 • teologia

 • antropologia mass mediów
 • etyka mass mediów
 • człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej
 • media jako technologie społeczne
 • nauki o rodzinie
 • nauki o mediach i komunikacji społecznej

 • Biblia w kulturze
 • Retoryka starożytna, biblijna kultura przekazu ustnego i pisemnego
 • Socjoretoryczna lektura listów Pawła
 • Kwestia małżeństwa i celibatu w 1 Koryntian 7
 • Duch (pneuma) u Pawła na tle myśli stoickiej oraz żydowskiej okresu Drugiej Świątyni
 • Korespondencja koryncka i List do Rzymian
 • Rewizja przekładu Biblii Tysiąclecia – Nowy Testament
 • Biblia w kulturze
 • Stary Testament: kwestie literackie, historia i teologia
 • św. Paweł i jego listy: zagadnienia literackie, historyczne i teologia; kultura grecko-rzymska i żydowska
 • antropologia biblijna: etyka seksualna, role płciowe, prawo naturalne, małżeństwo i celibat

 • Egzegeza Corpus Joanneum
 • intertekstualność
 • Nowy Testament

 • Pięcioksiąg
 • teologia i egzegeza biblijna
 • hermeneutyka biblijna
 • egzegeza rabiniczna
 • biblijny język aramejski i hebrajski
 • Stary Testament

 • teologiczna teoria poznania
 • katolickie zasady ekumenizmu
 • Katechizm Kościoła Katolickiego
 • historia ruchu ekumenicznego
 • doktrynalne dialogi ekumeniczne
 • ekumenizm

 • funkcja charytatywna Kościoła
 • wolontariat chrześcijański
 • formy duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego
 • apostolat katolików świeckich
 • duchowość i zadania pastoralne duszpasterzy
 • teologia pastoralna

 • bioetyka
 • relacja człowieka wobec zwierząt
 • teologia moralna

 • duchowość okresu patrystycznego
 • historia monastycyzmu
 • Ojcowie pustyni
 • św. Augustyn z Hippony
 • estetyka teologiczna Ojców Kościoła
 • teologia a kultura
 • myśl św. Augustyna z Hippony
 • duchowość Ojców Pustyni

 • dialog międzyreligijny
 • Biblia Aramejska
 • języki biblijne
 • literatura okołotestamentalna

 • komunikacja
 • komunikacja medialna
 • moralność w komunikacji
 • moralność życia społecznego
 • antropologia teologiczna
 • upowszechnianie wiedzy za pomocą nowych mediów
 • komunikacja
 • komunikacja medialna
 • moralność w komunikacji
 • moralność życia społecznego
 • antropologia teologiczna
 • upowszechnianie wiedzy za pomocą nowych mediów

 • eschatologia patrystyczna
 • aretologia
 • metodologia badań patrystycznych
 • epistolografia wczesnochrześcijańska
 • patrologia
 • patrystyka
 • historia Kościoła