PFRONKUL podejmie ściślejszą współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Porozumienie w tej sprawie podpisali 29 maja 2017 r. Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński i Prezes PFRON Robert Kwiatkowski w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza.

 

Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych obejmuje m.in. działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na KUL, organizowanie wspólnych konferencji i spotkań dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych, promocji dobrych praktyk, a także udoskonalenie i rozwój programu zwiększającego dostępność uniwersytetu dla osób niepełnosprawnych - „Równy Start".

 

Dotychczas w ramach tego projektu uczelnia zakupiła samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością, wykonana została dokumentacja projektowa dostosowania kompleksu budynków KUL do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz urządzone laboratorium języków obcych dla studentów z dysfunkcją wzroku i słuchu. Wybrane sale dydaktyczne zostały wyposażone w sprzęt multimedialny, specjalistyczne oprogramowanie oraz pętle indukcyjne, zorganizowany został pokój socjalny dla studentów z niepełnosprawnością, zakupiony sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych oraz sprzęt komputerowy do przygotowywania materiałów dla studentów z niepełnosprawnością, a także zorganizowana została wystawa stała zatytułowana „Świat na wyciągnięcie dłoni".

 

Projekt będzie rozwijany m.in. poprzez organizację szkoleń pracowników dydaktycznych i administracji KUL w zakresie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz nauczania osób niepełnosprawnych i przygotowywania alternatywnych form materiałów dydaktycznych. Umożliwienie studentom i doktorantom KUL odbycia stażu i praktyk w PFRON. Utworzenie studiów podyplomowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, czy tworzenie nowych mechanizmów wspierających adaptacje niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych na otwartym rynku pracy.

 

Ze strony KUL za realizację umowy odpowiedzialny będzie prof. Bogusław Marek, Dyrektor Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością. KUL od wielu lat wspiera studentów z niepełnosprawnością. Uczelnia podejmuje szereg działań, by umożliwić studentom dostęp do nauki, bez względu na typ niepełnosprawności. Jednym z podejmowanych przedsięwzięć jest sukcesywne likwidowanie barier architektonicznych, w tym również organizacja transportu na zajęcia dydaktyczne dla studentów mających trudności z poruszaniem się. Od 2005 roku działa Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2017, godz. 10:03 - Leszek Wojtowicz