Aktualności / Wydarzenia

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” dla prof. Włodzimierza Dłubacza

Dr hab. Włodzimierz Dłubacz, emerytowany profesor KUL, został uhonorowany medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Odznaczenie przyznawane jest przez Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

Profesor Dłubacz specjalizuje się w filozofii klasycznej. Do głównych dziedzin jego zainteresowań należą: metafizyka, filozofia Boga i religii, antropologia, filozofia społeczeństwa i polityki oraz filozofia wychowania. Przebywał na licznych stypendiach i wykładał w różnych ośrodkach zagranicznych. Organizował i współorganizował liczne kongresy i sympozja naukowe (międzynarodowe i krajowe) oraz studia. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych i redakcji czasopism. Kierował Katedrą Filozofii Boga na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i Instytutem Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli oraz Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym przy PMK w Paryżu.

Jest autorem wielu książek i artykułów. Opublikował rozprawy takie, jak m.in. Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa (Lublin 1992), O kulturę filozofii (Lublin 1994), Człowiek – praca – globalizacja (Nowy Sącz 2003), U źródeł koncepcji Absolutu. Od Homera do Platona (Lublin 2003).

W ramach prowadzonych przez niego seminariów magisterskich z filozofii społeczeństwa i polityki powstało kilkadziesiąt magisteriów. Podjęte w nich badania dotyczyły następujących zagadnień: ideologii (koncepcji) socjaldemokracji, liberalizmu, New Age, globalizacji, koncepcji umowy społecznej, władzy, państwa i narodu, praw człowieka, demokracji, związków zawodowych, kultury masowej, problemu subkultur młodzieżowych, alkoholizmu, pokoju.