Aktualności / Wydarzenia

Nowy projekt - Doskonały dydaktyk KUL

 

 

Dział Projektów Akademickich informuje o rozpoczęciu realizacji nowego projektu „Doskonały dydaktyk KUL”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Cel główny projektu: podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji (w tym
w zakresie zielonej transformacji, cyfrowych, dydaktycznych) dla łącznie 250 dydaktyków i doktorantów (130 kobiet i 120 mężczyzn) poprzez realizację kompleksowych działań podnoszących kompetencje i/lub kwalifikacje kadry prowadzącej dydaktykę oraz doktorantów Wnioskodawcy, zgodnie z definicją grupy docelowej w okresie 1.01.2024-31.12.2026r.

Wartość projektu: 1 586 958,00 zł, w tym 1 309 557,74 zł stanowi wkład Funduszy Europejskich.

Zadania realizowane w ramach projektu:

1.Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji kadry dydaktycznej i doktorantów KUL

Celem działania jest podniesienie kompetencji/kwalifikacji pracowników kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i informatycznych, cyfrowych, zielonej transformacji, projektowania uniwersalnego, języka obcego.

2.Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji kadry dydaktycznej i doktorantów KUL-realizacja warsztatów/szkoleń zleconych

Celem działania jest podniesienie kompetencji/kwalifikacji pracowników kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów KUL w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych.

3.Realizacja staży oraz wizyt studyjnych dla kadry dydaktycznej i doktorantów KUL

Celem zadania jest podniesienie kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę i doktorantów poprzez uczestnictwa na miejscu wizyty studyjne/staże. Planowanych jest 67 staży/wizyt - 24 krajowych i/lub 43 zagraniczne maksymalnie do 14 dni) oraz 2 festiwali nauki.

Grupa docelowa projektu:

  • 200 osób (104 kobiet/96mężczyzn, w tym 3 osoby
    z niepełnosprawnościami oraz 6 osób obcego pochodzenia/z państw trzecich) kadra prowadząca dydaktykę-nauczyciele akademiccy
    w rozumieniu art. 114 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz inne osoby prowadzące dydaktykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, bez względu na formę zatrudnienia
  • 50 doktorantów (26 kobiet i 24 mężczyzn w tym 3 osoby
    z niepełnosprawnościami oraz 8 osób obcego pochodzenia/z państw trzecich)

Ponadto, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia
o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE