Aktualności / Wydarzenia

Nowy Projekt na KUL

 

Dział Projektów Akademickich informuje o rozpoczęciu realizacji nowego projektu pn. „Kompleksowy KUL - nowoczesny i wszechstronny program wsparcia kierunków KUL na potrzeby gospodarki oraz cyfrowej i zielonej transformacji”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia na kierunkach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [KUL] objętych wsparciem do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji, poprzez kompleksowe wzmocnienie i dostosowanie kształcenia, modyfikację programów kształcenia 27 kierunków, podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 1260 studentów/tek (w tym 819 kobiet i 441 mężczyzn) oraz 120 osób-kadry zaangażowanej w proces kształcenia dla 58 kobiet i 62mężczyzn (w tym 10 os. z niepełnosprawnością, 30 osób obcego pochodzenia/obywateli państw trzecich) zgodnie z definicją grupy docelowej w okresie 1.07.2024-30.06.2027.

 

Wartość projektu: 9 997 541,07 zł, w tym  8 249 970,89 zł stanowi wkład Funduszy Europejskich.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

1. Modyfikacje programów kształcenia KUL we współpracy z praktykami/pracodawcami/podmiotami otoczenia społeczno- gospodarczego w celu dostosowania do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

Celem zadania jest zmodyfikowanie 27 istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, metodykami praktykami lub innymi podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczym kierunków stacjonarnych objętych wsparciem: administracja I i II st, bezpieczeństwo narodowe I i II st, dziennikarstwo I i II st., ekonomia I i II st., pedagogika I i II st., filologia ang. I i II st., zarządzanie I i II st., architektura krajobrazu I i II st., informatyka I i II st., lingwistyka stosowana I i II, pielęgniarstwo I i II st. położnictwo I st. oraz studiów jednolitych magisterskich: prawo, pedagogika specjalna, psychologia, kierunek lekarski.

 

2. Kompleksowy program wsparcia kierunków KUL: realizacja dodatkowych elementów kształcenia: warsztaty, szkolenia, kursy, staże, zajęcia z pracodawcami.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji/kwalifikacji oraz dośw. zawodowego 1260 studentów/tek (819K/441M) z 27 kierunków objętych wsparciem kryt.dost.3,5 poprzez realizację programu rozwoju kompetencji/kwal. na potrzeby gospodarki w tym zielonej/cyfrowej transformacji.

 

3. Kompleksowy program wsparcia kierunków KUL: działania całościowe zmierzające do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki - zajęcia wyrównawcze, z kompetencji cyfrowych, mentoring, współpraca ze szkołami.

Celem realizacji zadania są działania ograniczające zjawisko przedwczesnego kończenia nauki (tzw. drop-out.) za pomocą dodatkowych, nowoczesnych działań w formie: zajęć wyrównawczych, z kompetencji cyfrowych, mentoringu w celu podtrzymania/zwiększenia motywacji do ukończenia studiów, określenia własnej ścieżki kariery. Całość zadania skupia się na dostosowaniu kształcenia do potrzeb gospodarki i zielonej/cyfrowej transformacji oraz motywacji studentów/tek do ukończenia pełnego cyklu kształcenia.

 

4. Kompleksowy program wsparcia kierunków KUL: rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia.

Celem działania jest podniesienie kompetencji/kwalifikacji pracowników kadry zaangażowanej w proces kształcenia na 27 kierunkach-120 os.(62M i 58K) w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i informatycznych, cyfrowych, zielonej transformacji, projektowania uniwersalnego.

 

 

Grupa docelowa:

  • 1260 studentów/tek (819K/441M)
  • 120 osób-kadry zaangażowanej w proces kształcenia 58K i 62M
  • 10 osób z niepełnosprawnością
  • 30 osób obcego pochodzenia/obywateli państw trzecich

 

 

Ponadto, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,
  2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

#FunduszeEuropejskie

 

#FunduszeUE