Instytut Nauk Biblinych jest jedyną jednostką naukową w Polsce o tak szeroko zakrojonych działaniach dydaktycznych i badawczych. Piętnastu członków Instytutu prowadzi badania naukowe w duchu najlepszych tradycji katolickiej egzegezy biblijnej, zarówno w kraju jak i za granicą. Dyrektorem INB jest ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel, który jako pierwszy z Polaków uzyskał doktorat z nauk biblijnych w renomowanej École Biblique et Archéologique Française. Działalność dydaktyczna Instytutu obejmuje wszystkie wydziały Uniwersytetu, gdzie prowadzone są wykłady wprowadzające w zagadnienia studium Pisma Świętego. Na Wydziale Teologicznym wykłady Starego i Nowego Testamentu oferowane są studentom teologii zgodnie z ogólnymi zasadami programu studiów. W ramach specjalizacji biblijnej Instytut prowadzi program licencjacko-doktorancki o szeroko zakrojonej gamie wykładów z egzegezy biblijnej, historii czasów Starego i Nowego Testamentu, oraz filologii języków biblijnych. Ten ostatni element programu jest szczególnie rozwinięty, z kursami języka hebrajskiego i greckiego biblijnego, przygotowującymi studentów do samodzielnej pracy filologicznej z tekstami świętymi. Ponadto w ramach szczególnego nacisku na filologię języków semickich, studenci mają możliwość zapoznania się z językiem aramejskim, syryjskim i ugaryckim.

 

Osobny obszar badań obejmuje literaturę targumiczną,  literaturę apokryficzną Starego Testamentu, teksty z Qumran, oraz tak ważne dzieła wczesnego judaizmu jak etiopska księga Henocha, księga Jubileuszów, czy Apokalipsa Abrahama. W ramach badań naukowych nad Starym i Nowym Testamentem pracownicy naukowi Instytutu przygotowują nową serię komentarzy do poszczególnych ksiąg biblijnych zatytułowaną “Nowy Komentarz Biblijny”.

 

Członkowie Instytutu wydają swoje prace naukowe zarówno w kraju jak i za granicą. W Instytucie są wydawane czasopisma biblijne o profilu egzegetycznym - „Biblical Annals” i o profilu teologicznym - “Verbum Vitae” oraz seria wydawnicze: „Materialy Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki”, „Studia Biblica Lubliniensia” i „Analecta Biblica Lubliniensia”. Z inicjatywy pracowników Instytutu powstało w polskich diecezjach “Dzieło Biblijne”, osobne stowarzyszenie, którego zadaniem jest propagowanie kultury i wiedzy biblijnej na płaszczyźnie działalności pastoralnej Kościoła.

 

W 2020 r. pracownicy Instytutu powołali do życia Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Biblistyki Verbum Sacrum.

 

Pracownicy INB podejmują także współpracę z wiodącymi ośrodkami badań biblijnych w Polsce i na świecie. Ks. prof. H. Witczyk był wieloletnim członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej, a przez ostatnią dekadę przewodniczył również Stowarzyszeniu Biblistów Polskich. Niedawno członkiem PKB na nową kadencję został inny pracownik naukowy naszego Instytutu, ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL.

 

Na mocy porozumienia z Biblicum w Rzymie studenci naszego Instytutu mogą przystępować do egzaminów kwalifikacyjnych przygotowywanych przez profesorów Papieskiego Instytutu Biblijnego. Pozytywne wyniki uprawniają ich do kontynuowania studiów w Rzymie.

 

Porozumienie pomiędzy Instytutem Nauk Biblijnych a Papieskim Uniwersytetem Urbanianum w Rzymie z 2016 roku umożliwiło stałą wymianę naukowo-dydaktyczną z rzymską uczelnią.

 

Pracownicy Instytutu byli również zaangażowani w projekt La Bible en ses Traditions prowadzony przez École Biblique w Jerozolimie.

 

W 2017 r. z inicjatywy ks. prof. M. S. Wróbla na międzynarodowej konferencji Society of Biblical Literature w Berlinie zorganizowano panel naukowy "Biblical Studies in Poland in the Context of Current Tendencies", w którym przedstawiciele najważniejszych ośrodków biblijnych w Polsce mogli zaprezentować dorobek polskich biblistów.

 

Pracownicy Instytutu i doktoranci brali również udział w seminariach translatorskich w Rzymie, zorganizowanym przez światowej sławy NIDA Institute - School of Bible Translation (USA).

 

Organizowane co roku Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne są okazją do spotkań w gronie najwybitniejszych przedstawicieli biblistyki. Wśród gości tych sympozjów znaleźli się między innymi: Gianfranco kard. Ravasi, Jean-Louis Ska SJ, Jean-Noël Aletti SJ, Émile Puech, James H. Charlesworth, John J. Collins, Marc Girard, Klemens Stock SJ, Adrian Schenker OP, Emanuel Tov, N.T. Wright, R. Bauckham, S. Hahn i wielu innych.

 

17 października 2022 r. rozpoczęło swoją działalność Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela - nowa jednostka naukowa, edukacyjna i kulturalna, która ma pogłębiać relacje katolicko-żydowskie w wymiarze międzynarodowym. Badania naukowe, działalność wydawnicza, wymiana studentów, a także międzynarodowe sympozja, konferencje, debaty oraz wydarzenia kulturalne to najważniejsze zadania tej instytucji. W jej działalność bezpośrednio są zaangażowani ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel i ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL - obecny dyrektor CRKŻ.

Autor: ks. Henryk Drawnel, ks. Mirosław Wróbel
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2023, godz. 16:33 - Krzysztof Mielcarek