Aktualnie w roku akademickim 2019/2020 czternastu pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym trzech profesorów tytularnych, sześciu ze stopniem doktora habilitowanego oraz pięciu ze stopniem doktora prowadzi badania w czterech katedrach:

  1. Katedra Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych
  2. Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich
  3. Katedra Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej
  4. Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki

W Katedrze Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych zatrudnionych jest aktualnie czterech pracowników: ks. dr hab. Dariusz Dziadosz (kierownik Katedry), ks. dr hab. Andrzej Piwowar, ks. dr Arnold Zawadzki oraz ks. dr Krzysztof Napora SCJ. Aktualnym przedmiotem badawczym Katedry jest analiza literacka i teologiczna hebrajskich i greckich źródeł pisanych wchodzących w obręb pism natchnionych uznawanych przez Żydów i chrześcijan. Badania prowadzone są równocześnie na kilku dopełniających się metodologicznie i merytorycznie płaszczyznach: filologicznej, narracyjnej, strukturalnej, historyczno-kulturowej oraz egzegetyczno-teologicznej. W kręgu głównych zainteresowań badawczych pracowników w czterech obszarach Starego Testamentu (Pięcioksiąg, księgi historyczne, księgi prorockie oraz literatura mądrościowa) jest szeroko pojęta tematyka instytucji króla i proroka w Izraelu, a także związana z nimi figura mesjasza.

 

W Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich swoje prace prowadzi aktualnie trzech biblistów: dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL (kierownik Katedry), ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF oraz ks. dr hab. Adam Kubiś. Prowadzą oni badania w obszarze Ewangelii i listów Apostoła Pawła, analizując m.in. zagadnienie wiary i świadectwa w Ewangelii według św. Łukasza oraz w Dziejach Apostolskich, elementy antropologii biblijnej dzieła Łukaszowego oraz mowy w Dziejach Apostolskich. W obszarze naukowych analiz pracowników tej katedry znajdują się również zagadnienia antropologii biblijnej Corpus Paulinum, a także zagadnienia z dziedziny hermeneutyki biblijnej: intertekstualność, metoda historyczno-krytyczna, narrotologia i egzegeza teologiczna.

           

W Katedrze Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej jest zatrudnionych trzech pracowników: ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel (kierownik Katedry), ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel SDB, oraz ks. dr Tomasz Bąk, którzy prowadzą aktualnie studia nad przekładami aramejskimi (targumami), etiopskimi (Księga Henocha) i koptyjskimi (Księga Izajasza) oraz pismami literatury okołotestamentalnej (pisma z Qumran, apokryfy żydowskie i chrześcijańskie). Studia te są prowadzone z uwzględnieniem najnowszych wyników badań i w kontakcie z czołowymi ośrodkami naukowymi w świecie (Ecole Biblique w Jerozolimie, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Studium Franciscanum w Jerozolimie, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie).

 

W Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki naukowe badania prowadzi trzech pracowników: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (kierownik Katedry), ks. dr hab. Marcin Kowalski oraz ks. dr Marcin Zieliński. Głównym przedmiotem naukowych zainteresowań pracowników jest zagadnienie antropologii biblijnej. Szeroko badana jest relacja mężczyzna-kobieta, tak w wymiarze małżeństwa i rodziny jak i w wymiarze miłości oblubieńczej jako symbolu miłości Boga i człowieka. Synod Biskupów poświęcony rodzinie, wyrażając wielkie zaniepokojenie rozpadem małżeństw, kryzysem demograficznym, dezintegracją osobową młodzieży, dramatyczną sytuacją osób starszych – i to w skali całego świata – zlecił Papieskiej Komisji Biblijnej podjęcie badań nad antropologią biblijną. Katedra Teologii Biblijnej włącza się w ten nurt poszukiwań i analiz.

 

Autor: ks. Mirosław Wróbel
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2021, godz. 13:27 - Marcin Zieliński