Aktualnie w roku akademickim 2023/2024 czternastu pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym pięciu profesorów tytularnych, czterech ze stopniem doktora habilitowanego oraz czterech ze stopniem doktora prowadzi badania w czterech katedrach:

  1. Katedra Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych
  2. Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich
  3. Katedra Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej
  4. Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki

W Katedrze Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych zatrudnionych jest aktualnie czterech pracowników: ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz (kierownik Katedry), ks. dr hab. Andrzej Piwowar, ks. dr Arnold Zawadzki, ks. dr Krzysztof Napora SCJ. Aktualnym przedmiotem badawczym Katedry jest analiza literacka i teologiczna hebrajskich i greckich źródeł pisanych wchodzących w obręb pism natchnionych uznawanych przez Żydów i chrześcijan. Badania prowadzone są równocześnie na kilku dopełniających się metodologicznie i merytorycznie płaszczyznach: filologicznej, narracyjnej, strukturalnej, historyczno-kulturowej oraz egzegetyczno-teologicznej. W kręgu głównych zainteresowań badawczych pracowników w czterech obszarach Starego Testamentu (Pięcioksiąg, księgi historyczne, księgi prorockie oraz literatura mądrościowa) jest szeroko pojęta tematyka instytucji króla i proroka w Izraelu, a także związana z nimi figura mesjasza.

 

W Katedrze Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich swoje prace prowadzi aktualnie trzech biblistów: dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL (kierownik Katedry), ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF oraz ks. dr hab. Adam Kubiś. Prowadzą oni badania w obszarze Ewangelii i listów Apostoła Pawła, analizując m.in. zagadnienie wiary i świadectwa w Ewangelii według św. Łukasza oraz w Dziejach Apostolskich, elementy antropologii biblijnej dzieła Łukaszowego oraz mowy w Dziejach Apostolskich. W obszarze naukowych analiz pracowników tej katedry znajdują się również zagadnienia antropologii biblijnej Corpus Paulinum, a także zagadnienia z dziedziny hermeneutyki biblijnej: intertekstualność, metoda historyczno-krytyczna, narrotologia i egzegeza teologiczna.

           

W Katedrze Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej jest zatrudnionych trzech pracowników: ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel (kierownik Katedry), ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel SDB, ks. dr Tomasz Bąk oraz ks. dr Krzysztof Kinowski którzy prowadzą aktualnie studia nad przekładami aramejskimi (targumami), etiopskimi (Księga Henocha) i koptyjskimi (Księga Izajasza) oraz pismami literatury okołotestamentalnej (pisma z Qumran, apokryfy żydowskie i chrześcijańskie). Studia te są prowadzone z uwzględnieniem najnowszych wyników badań i w kontakcie z czołowymi ośrodkami naukowymi w świecie (Ecole Biblique w Jerozolimie, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Studium Franciscanum w Jerozolimie, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie).

 

W Katedrze Teologii Biblijnej i Proforystyki naukowe badania prowadzi trzech pracowników: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (kierownik Katedry), ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL, ks. dr Marcin Zieliński i ks. dr Paweł Lisek. Głównym przedmiotem naukowych zainteresowań pracowników jest zagadnienie antropologii biblijnej. Szeroko badana jest relacja mężczyzna-kobieta, tak w wymiarze małżeństwa i rodziny jak i w wymiarze miłości oblubieńczej jako symbolu miłości Boga i człowieka. Synod Biskupów poświęcony rodzinie, wyrażając wielkie zaniepokojenie rozpadem małżeństw, kryzysem demograficznym, dezintegracją osobową młodzieży, dramatyczną sytuacją osób starszych – i to w skali całego świata – zlecił Papieskiej Komisji Biblijnej podjęcie badań nad antropologią biblijną. Katedra Teologii Biblijnej włącza się w ten nurt poszukiwań i analiz.

 

Autor: ks. Mirosław Wróbel
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2023, godz. 16:54 - Marcin Zieliński