OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Pomagisterskie studia specjalistyczne (doktoranckie) w zakresie biblistyki trwają cztery lata (8 semestrów). Przedmiot studiów określony jest tematyką zajęć Instytutu Nauk Biblijnych. Na studia specjalistyczne kandydata przyjmuje dziekan i Rada Wydziału na podstawie dyplomu magistra teologii albo też świadectwa ukończenia wyższego seminarium duchownego, za zgodą kompetentnej władzy kościelnej (biskupa, przełożonego zakonnego). Po 6 semestrach nauki doktoranci uzyskują, na podstawie złożonej pracy i komisyjnego egzaminu, kościelny stopień licencjata teologii w zakresie biblistyki. Stopień ten uprawnia do nauczania w kościelnych zakładach teologicznych. Uzyskanie stopnia licencjata teologii z oceną przynajmniej dobrą jest koniecznym warunkiem do kontynuacji studiów doktoranckich. Na ostatnim roku studiów specjalistycznych doktorant zobowiązany jest do uczestniczenia w seminarium naukowym (2 godziny), wykładzie monograficznym promotora (2 godziny) oraz wykładzie wskazanym przez promotora (2 godziny). Cechą szczególną studiów na Instytucie Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL jest rozbudowana liczba seminariów doktoranckich, co daje studiującym szerokie możliwości wyboru promotora, tematyki i specjalizacji.

 

 

ZASADY REKRUTACJI

Warunkiem dopuszczenia do studiów na CNB jest złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Instytutu Teologii KUL.

 

Bliższych informacji na temat studiów udzielają pracownicy Sekretariatu Teologii:

Kolegium Jana Pawła II - pokój 841 - tel. (081) 445-38-41

 

Informacji na temat pomocy materialnej udziela:
Sekretariat Senackiej Komisji Młodzieżowo-Stypendialnej - tel. (081) 445-32-23; 445-32-24; 445-32-28 - (Kolegium Jana Pawła II, pokój 223; 224).

 

Dla osób mieszkających poza Polską informacji udziela:
Dział Współpracy z Zagranicą - tel. +48 (081) 445-4105 (Główny gmach KUL; pokój 105).

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 08.07.2021, godz. 15:06 - Marcin Zieliński