Konferencja „Filozofia streetworkingu” stanowi kontynuację cyklu konferencji poświęconych pracy socjalnej oraz szczególnej metodzie tej pracy, jaką stanowi streetworking. Dwie poprzednie konferencja organizowane przez Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL zgromadziły szerokie grono uczestników – zarówno praktyków na co dzień pracujących jako pracownicy socjalni i streetworkerzy, jak również pracowników naukowych i studentów. Zainteresowanie, z jakim spotkały się konferencje stanowiło inspirację do podjęcia kolejnej, trzeciej już inicjatywy. Temat centralny konferencji stanowią różne formy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, stąd nazwa cyklu Homo homini.

 

Trzecia z cyklu konferencja, o charakterze międzynarodowym, odbędzie się dnia 05 listopada 2013 roku. Zostanie ona poświęcona filozofii pracy streetworkera. Wspólnie z Prelegentami i Uczestnikami konferencji poszukiwać będziemy podstaw, na których jest i powinna być realizowana praca z osobami potrzebującymi w ich środowisku, czyli streetworking. Poszukiwania te będą miały charakter wielowymiarowy, stąd wśród prelegentów znajdą się filozofowie, teolodzy, jak również specjaliści z zakresu pracy socjalnej i streetworkingu. Zaproszeni zostaną goście z zagranicy – Niemiec, Słowacji, Ukrainy, którzy podzielą się z uczestnikami własnymi doświadczeniami dotyczącymi filozofii pracy streetworkera w odmiennym od polskiego środowisku kulturowym. 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problematyką pomagania ludziom w trudnej sytuacji w ich własnym środowisku. Wszystkich tych, którzy uczą takiej pracy innych, sami przygotowują się do niej lub ją wykonują. Konferencja umożliwi spotkanie przedstawicieli różnych środowisk oraz wymianę cennych doświadczeń.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w konferencji w zakładce „Warunki uczestnictwa” na stronie streetworking.  

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2013, godz. 15:26 - Ewa Zięba