Regulamin Stowarzyszenia Akademickiego
„Legia Akademicka KUL"
I. Postanowienia ogólne

1. „Legia Akademicka KUL" (zwana dalej stowarzyszeniem) jest organizacją uniwersytecką, działająca na rzecz studentów, doktorantów oraz pracowników Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (zwanego dalej KUL) oraz sympatyków stowarzyszenia, propagującą idee związane ze szkoleniem wojskowym oraz promującą działalność Studium Przysposobienia Obronnego KUL (zwanego dalej studium).

2. Stowarzyszenie ma swą siedzibę w Lublinie, a terenem jego działania jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica.

3. Opiekę nad Stowarzyszeniem sprawuje wyznaczony przez rektora KUL Kurator, będący jednocześnie członkiem Zarządu.

4. Działalność stowarzyszenia opiera się o pracę społeczną jego członków.

5. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

6. Działalność partii politycznych na terenie stowarzyszenia jest zabroniona


II. Cele i środki działania

1. Cele stowarzyszenia stanowią:

 1. aktywne działania w zakresie umacniania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej
 2. propagowanie obywatelskiego wychowania opartego na wartościach chrześcijańskich oraz patriotycznych
 3. przygotowywanie do służby wojskowej i obrony cywilnej
 4. propagowanie idei uczestnictwa studentów KUL w programie przeszkolenia wojskowego realizowanego przez studium
 5. podnoszenie poziomu sprawności fizycznej
 6. kooperacja z polskimi i zagranicznymi organizacjami o zbliżonym charakterze

2. Do osiągnięcia powyższych celów stowarzyszenie dąży w szczególności poprzez:

 1. zrzeszanie swych członków w wewnętrznych sekcjach organizacyjnych (zwanych dalej sekcjami)
 2. prowadzenie szkoleń związanych z problematyka wojskową
 3. współdziałanie z Wojskiem Polskim
 4. współdziałanie z organami publicznymi w zakresie obronności kraju
 5. uczestnictwo w zawodach o charakterze obronnym i paramilitarnym
 6. organizację imprez kulturalnych i sportowych
 7. udział w obchodach i uroczystościach narodowych oraz akademickich
 8. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterzeIII Członkowie

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, nieograniczona w zdolności do czynności prawnych, niekarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, akceptująca statut stowarzyszenia i pragnąca wnieść swój wkład w realizację jego celów.
2. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd zwykłą większością głosów na podstawie przedłożonego pisemnego wniosku kandydata.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie dla stowarzyszenia zasłużona. Członków honorowych mianuje na wniosek Zarządu Walne Zebranie.
4. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia
 2. uczestnictwa we wszystkich zebraniach Stowarzyszenia (z prawem głosu) oraz Zarządu (bez prawa głosu jeśli nie są członkami Zarządu)
 3. zgłaszania wniosków dotyczących programu i działalności Stowarzyszenia tak przed Zarządem jak i przed Walnym Zebraniem
 4. udziału w pracach organizacyjnych związanych z działalności Stowarzyszeni


5. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. dbania o dobre imię Ojczyzny, Uczelni i Stowarzyszenia
 2. przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów sekcji
 3. brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia
 4. uiszczania rocznej składki członkowskiej, której wysokość określa Walne Zebranie


6. Utrata członkostwa następuje w wyniku:

 1. oświadczenia o dobrowolnym wystąpieniu ze stowarzyszenia, złożonego na piśmie
 2. zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku
 3. wykluczenie ze Stowarzyszenia na skutek nieprzestrzegania Statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu w tej sprawie musi być podjęta jednogłośnie a następnie zyskać akceptacje Walnego Zebrania (większość kwalifikowana).IV. Władze

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna


2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 1 rok akademickiV. Walne Zebranie

 1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia sprawuje Walne Zebranie Członków. Może być ono zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz do roku, w pierwszym kwartale roku akademickiego i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym mają członkowie zwyczajni i honorowi. Członkowie wspierający oraz zaproszeni goście uczestniczą w obradach z głosem doradczym.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 

 1. uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia
 2. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia
 3. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej a także udzielanie zarządowi absolutorium
 4. wybór, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 5. mianowanie członków honorowych
 6. uchwalanie zmian w statucie i regulaminach sekcyjnych
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich
 8. podejmowanie innych istotnych dla stowarzyszenia uchwał

Regulamin (statut) Stowarzyszenia Akademickiego „LegiaAkademick

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd według własnego uznania, na wniosek rektora KUL, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek podpisany przynajmniej przez ¼ członków Stowarzyszenia

 2. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 1/2 członków Stowarzyszenia

 3. Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w II terminie są ważne jeśli w obradach uczestniczyło przynajmniej ¼ osób uprawnionych do głosowania

 4. Równowagę głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obradom.

 5. Walne Zebranie uchwala na wniosek Zarządu porządek i regulamin obrad.

 


V. Zarząd

 1. Zarząd składa się Kuratora Stowarzyszenia oraz 4 członków; przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika oraz sekretarza.
 2. Zarząd (z wyłączeniem Kuratora) wybierany jest głosowaniu tajnym.
 3. Zebrania zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Posiedzenia zwołuje przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący. Posiedzenia zwołuje się także na wiosek 2 członków Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i realizuje cele wymienione w § 5, a w szczególności:

 

 1. przyjmuje i wyklucza członków
 2. zwołuje Walne Zebrania Członków
 3. składa sprawozdania, opracowuje plany pracy i preliminarze budżetowe
 4. realizuje uchwały Walnego Zebrania
 5. gospodaruje finansami Stowarzyszenia zgodnie z budżetem uchwalony przez Walne Zebranie
 6. reprezentuje Stowarzyszeni na zewnątrz

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu przynajmniej 2/3 jego członków. Równowagę głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
6. Wszystkie uchwały zarządu i pisma wychodzące w jego imieniu podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący. W przypadku ich nieobecności podpis może złożyć także inny członek zarządu pod uzyskaniu stosownego pełnomocnictwa.


VI. Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu tajnym.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić żadnej funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia, może natomiast uczestniczyć w jego obradach z głosem doradczym.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
 5. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz do roku bada całokształt działalności Stowarzyszenia, a zwłaszcza jego gospodarkę finansową, opłacanie składek członkowskich i zarządzanie majątkiem. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i stawia wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium.VII. Rozwiązywanie sporów

 1. Sporu pomiędzy członkami wynikające z działalności stowarzyszenia załatwia sąd polubowny. Każda ze stron wybiera spomiędzy członków stowarzyszenia po dwóch sędziów. Jednego sędziego wyznacza Kurator stowarzyszenia.
 2. Sędziowie wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 3. Równość głosów rozstrzyga decyzja przewodniczącego.


VIII. Rozwiązanie stowarzyszenia

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku niemożności realizacji jego celów.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu podejmuje Walne Zebranie większością ¾ głosów przy udziale w głosowaniu przynajmniej 1/3 członków stowarzyszenia

Autor: Alicja Gajda
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2019, godz. 17:45 - Damian Czapik